Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Psychologie pojmy

Pojmy do psychologie- ČZU

QuestionAnswer
Styly poznávání - analytický - globální - zarovnávací - zaostřovací
Emocionální bariéry - sociální - emocionální - kognitivní
Stupně asertivity - základní - emfatická - stupňovaná - konfrontativní
Stav aktivace CNS - bezvědomí - hluboký spánek - ztráta vědomí vnějšího světa, sny - snížený stav aktivace - střední aktivace - zvýšená aktivace - vysoká aktivace
Stavy aktivace -stav bdělosti -orientovaná pozornost -pracovní paměť -vědomí sebe sama
Experiment - laboratorní - přirozený
Způsob učení u tvarových psychologů - vhledem
Asertivní dovednosti - pokažená gram. deska - otevřené dveře - sebeotevření - volné informace - negativní asertivita - negativní dotazování - selektivní ignorování - přijatelný kompromis
Krajní řešení konfliktů - spolupráce - soupeření
Osobnost podle Freuda - id-ono - ego-já - superego
Temperament podle Shaldona - endomorfní - mezomorfní - ektomorfní
Antické temperamentové typy - melancholik - cholerik - sangvinik - flegmatik
Komunikační struktury ve skupině - plná - kruhová - hvězdicovitá - řetězová - vidlicovitá
Autor Psychée de Animas - Aristoteles
Divergentni myšlení- vlastnosti dle Guliforda - plynulost - původnost - propracovanost - pružnost (flexibilita) - citlivost - redefinice
Potřeby dle Maslowa - fyziologické - potřeba bezpečí - sounáležitost-lásky a přátelství - potřeba úcty a uznání - seberealizace
Transakční analýza "Já" - rodič - dospělý - dítě
Představitelé Hlubinné psychologie - Carl Gustav Jung - Sigmund Freud - Alfréd Adler
Inteligence - krystalická - fluidní
Forma komunikace - verbální - neverbální - metakomunikace
I.P. Pavlov VNČ - pohyblivost - síla - vyrovnanost
Freud- vývoj - období orální - anální - falické - latence - genitální
Aplikovaná psychologie - klinická - práce a organizace - pedagogická
Fáze tvůrčího procesu - příprava - inkubace - iluminace - verifikace
Rozdělení skupin podle velikosti - dyáda - malá - velká
Piagetovo pojetí vývoj − asimilace − akomodace
Piaget − senzomotorická inteligence − semiotická a symbolická funkce − konkrétní myšlenkové operace − formálně logické operace
Neverbální komunikace − mimika − zrakový kontakt − gesta − postoje − proxemika − haptika − předměty kolem nás
Fáze stresu − poplachová − vyrovnávací − konečná
Stresové faktory − fyzikálně-chemické − myšlenkové − úkolové − sociální
Představitelé humanistické psychologie − Carl Rogers − Abraham Maslow
Analytická teorie dle Junga − kolektivní nevědomí − osobní nevědomí − vědomí − já
Typy osobnosti dle Kretschmera − atletický − pyknický − astenický
Typy dle Ericsona − základní důvěra proti základní nedůvěře − autonomie proti studu a pochybám − iniciativa proti vině − snaživost proti méněcennosti − hledání vlastní identity proti konfúzy rolí
Laické chyby při percepci − halo efekt − implicitní teorie osobnosti − stereotyp − míra přesnosti
Sociální konflikt − intrapersonální − interpersonální − skupinový − meziskupinový
I.P. Pavlov- typy − silný, vyrovnaný, pohyblivý − silný, vyrovnaný, nepohyblivý − silný,nevyrovnaný − slabý
Metody psychologie − pozorování − experiment − rozhovor − dotazníkové metody − psychologické testy − hodnocení produktů činnosti
Eysenck − labilní − stabilní − extrovert − introvert
Druhy inteligence − praktická − teoretická − sociální
Zóny osobního prostoru − intimní − osobní − společenská − veřejná
Taktické prostředky − slib − přísaha − inspekce − hrozba − trest − napadení
Obranné mechanismy − rigidita − represe − regrese − racionalizace − inverze − introjekce − identifikace − popírání nepříznivého fakta − projekce − sublimace − sebeobivňování − obviňování druhých osob
Poznávací procesy − smyslové − rozumové
Základní obory psychologie − obecná − vývojová − osobnosti − sociální − srovnávací − psychopatologie
Ego- obranné mechanismy dle Junga − vytěsnění − sublimace − symbolizace
Pozornost − duševní stav − stav aktivace
Formy sociálního učení − napodobování − zpevňování − ztotožnění se vzorem − zástupné učení − anticipační účení
Ego- obranné mechanismy dle Freuda − vytěsnění − sublimace − racionalizace − regrese − fixace − identifikace
Eriksonovo pojetí vývoje − kojenecké − batolecí − předškolní − mladší školní − puberta − ml. dospělost − zralá dospělost − pozdní dospělost − stáří
Kolbergovo pojetí mravního vývoje − prekonvenční − konvenční − postkonvenční
Pozorování − introspekce − extrospekce
Metody rozhovoru dle: − účelu − standartizace otázek − počtu účastníků
Dotazování − osobní interview − telefonické interview − písemné dotazování
Učení − senzomotorické − poznatkům − vědomostem − metodám řešení problémů − umět žít mezi lidmi
Aristoteles- 3 složky duše − vegetativní − senzitivní − rozumová
Znaky dle Maslowa − odstup a potřeba soukromí − nezávislost na kultuře a okolí − smysl pro humor − originalita a tvořivost − sebetranscendence
Pozorování podle − délky − situace − počtu pozorovaných jedinců
Rozhovor podle účelu − psychoterapeutický − výzkumný − poradenský − přátelský − přijímací
Prenatální období − embryonální − fetální
Biologické zrání protichůdné tendence − evoluční − involuční
Created by: barboran
Popular Psychology sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards