Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

vip-flash-set-16

proficiency-lys-yds-toefl

QuestionAnswer
in term dönem içi
in terms of bakımında
veto ret-reddetmek
oppose karşı çıkmak-muhalif olmak-kafa tutmak
elect seçmek-atamak
major büyük-önemli-başlıca
annual yıllık-her yıl yapılan
evidence kanıt-kanıtlamak
innocent masum-saf
witness şahit-tanık olmak
reliability güvenilirlik-dayanıklılık
utmost son derece
reliable güvenilir-emniyetli
supply tedarik-erzak-sağlamak
depend (on) bağlı-bağlı olmak
announce duyurmak-bildirmek
departure kalkış-gidiş
prove kanıtlamak-göstermek
arrest tutuklamak
summit zirve
host ev sahibi-konuk etmek
proper uygun-doğru-tam
collapse çöküş-yıkılmak
compound bileşik-birleştirme
relevant uygun-amaca uygun
claim iddia-talep etmek
susceptibility duyarlılık-alınganlık
vendor satıcı
efficiency verim-etki
convert dönüştürmek-değiştirmek
stimulant uyarıcı-canlandırıcı
kidney böbrek
excrete salgılamak
expect beklemek-ummak
expectation beklenti
merely sadece-zırf
dissolve eritmek-dağıtmak
lizard kertenkele
carnivorous etobur
corrosive aşındırıcı-çürütücü
stored saklanmış-depolamak
grease yağ-yağlamak
repetition tekrarlama-tekrar
entrepreneur girişimci-müteahhit
addict tiryaki-bağımlısı olmak
defender savunucu
smash parçalamak
track izlemek
precise kesin-tam
soil toprak-kir-lekelemek
continent kıta
secular laik
issue konu-sorun-ihraç
nominal sözde-sembolik
modest mütevazi-ılımlı
instable dengesiz-kararsız-değişken
recurrent tekrarlayan-yinelenen
comprehensive kapsamlı-geniş
persuasive ikna edici
considerate düşünceli-anlayışlı
puberty ergenlik
pledge rehin-söz-vaat
viral virüse ait
outbreak salgın-patlak verme
diagnosis tanı-teşhis-belirtme
screening tarama-ayırma
surplus fazlalık-artan
shrank küçültmek-çekmek
contracted büzülmüş-az-sınırlı
soared yükselmek-uçmak-tırmanmak
decode deşifre etmek-çözmek
octopus ahtapot
blast patlama-havaya uçurmak
considerable önemli-dikkate değer
deprivation yoksunluk-mahrumiyet
unpleasant tatsız-hoş olmayan
verbal sözlü-fiil
grasp kavramak-anlamak-idrak
snore horlama
bold cesur-gözüpek
indiscriminate gelişigüzel-rasgele
obstructive engel olan
literally harfi harfine
throat boğaz-gırtlak
flow akış-akım-akmak
jaw çene-çene çalmak
suffocation boğulma-bunalma
segment bölüm-parça-bölmek
allow izin vermek-kabul etmek
concession ödün-taviz
recession durgunluk-geri çekilme
intention niyet-amaç
redemption ödeme-kurtarma-kefaret
precision hassas-kesinlik
outfit birlik-takım-donatmak
outfitted donanımlı
yet yine de, buna rağmen, however
yield (sonuç, ürün vs.) vermek, (kar, kazanç) getirmek, produce, (The investigation yielded some unexpected results.
yield verim, kar, kazanç, sonuç, ürün
yield to teslim olmak, boyun eğmek, yenik düşmek, submit, capitulate, succumb, give in
Created by: vipokul
Popular Stadlier Oxford Voca sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards