Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

vip-flash-set-16

proficiency-lys-yds-toefl

QuestionAnswer
in term dönem içi
in terms of bakımında
veto ret-reddetmek
oppose karşı çıkmak-muhalif olmak-kafa tutmak
elect seçmek-atamak
major büyük-önemli-başlıca
annual yıllık-her yıl yapılan
evidence kanıt-kanıtlamak
innocent masum-saf
witness şahit-tanık olmak
reliability güvenilirlik-dayanıklılık
utmost son derece
reliable güvenilir-emniyetli
supply tedarik-erzak-sağlamak
depend (on) bağlı-bağlı olmak
announce duyurmak-bildirmek
departure kalkış-gidiş
prove kanıtlamak-göstermek
arrest tutuklamak
summit zirve
host ev sahibi-konuk etmek
proper uygun-doğru-tam
collapse çöküş-yıkılmak
compound bileşik-birleştirme
relevant uygun-amaca uygun
claim iddia-talep etmek
susceptibility duyarlılık-alınganlık
vendor satıcı
efficiency verim-etki
convert dönüştürmek-değiştirmek
stimulant uyarıcı-canlandırıcı
kidney böbrek
excrete salgılamak
expect beklemek-ummak
expectation beklenti
merely sadece-zırf
dissolve eritmek-dağıtmak
lizard kertenkele
carnivorous etobur
corrosive aşındırıcı-çürütücü
stored saklanmış-depolamak
grease yağ-yağlamak
repetition tekrarlama-tekrar
entrepreneur girişimci-müteahhit
addict tiryaki-bağımlısı olmak
defender savunucu
smash parçalamak
track izlemek
precise kesin-tam
soil toprak-kir-lekelemek
continent kıta
secular laik
issue konu-sorun-ihraç
nominal sözde-sembolik
modest mütevazi-ılımlı
instable dengesiz-kararsız-değişken
recurrent tekrarlayan-yinelenen
comprehensive kapsamlı-geniş
persuasive ikna edici
considerate düşünceli-anlayışlı
puberty ergenlik
pledge rehin-söz-vaat
viral virüse ait
outbreak salgın-patlak verme
diagnosis tanı-teşhis-belirtme
screening tarama-ayırma
surplus fazlalık-artan
shrank küçültmek-çekmek
contracted büzülmüş-az-sınırlı
soared yükselmek-uçmak-tırmanmak
decode deşifre etmek-çözmek
octopus ahtapot
blast patlama-havaya uçurmak
considerable önemli-dikkate değer
deprivation yoksunluk-mahrumiyet
unpleasant tatsız-hoş olmayan
verbal sözlü-fiil
grasp kavramak-anlamak-idrak
snore horlama
bold cesur-gözüpek
indiscriminate gelişigüzel-rasgele
obstructive engel olan
literally harfi harfine
throat boğaz-gırtlak
flow akış-akım-akmak
jaw çene-çene çalmak
suffocation boğulma-bunalma
segment bölüm-parça-bölmek
allow izin vermek-kabul etmek
concession ödün-taviz
recession durgunluk-geri çekilme
intention niyet-amaç
redemption ödeme-kurtarma-kefaret
precision hassas-kesinlik
outfit birlik-takım-donatmak
outfitted donanımlı
yet yine de, buna rağmen, however
yield (sonuç, ürün vs.) vermek, (kar, kazanç) getirmek, produce, (The investigation yielded some unexpected results.
yield verim, kar, kazanç, sonuç, ürün
yield to teslim olmak, boyun eğmek, yenik düşmek, submit, capitulate, succumb, give in
Created by: vipokul