Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

vip-flash-set-15

proficiency-lys-yds-toefl

QuestionAnswer
guilty suçlu
confess itiraf etmek
robbery soygun
culprit suçlu-sanık
verification doğrulama
frustration hüsran-boşa çıkma-işini bozma
chew çiğnemek-kafa yormak
disappear kaybolmak-yok olmak
uncontrollable önlenemez-kontrol edilemez
expansion genişleme-büyüme
originally aslında
publish yayınlamak
regardless herşeye rağmen-kayıtsız
proper uygun-doğru
renew yenilemek
neutrality tarafsızlık
compromise uzlaşma-taviz-uzlaşmak
tune ayarlamak-uyum-akort
mature olgun-olgunlaşmak-vadesi gelmek
flavor lezzet-tat vermek
ground zemin-toprak-öğütülmüş
ginger zencefil
substitute vekil-yerine kullanmak
recipe reçete-yemek tarifi
unicorn tek boynuzlu at
horn boynuz-boynuzlamak-korna
forehead alın
manipulate idare etmek-hile yapmak
welfare refah-yardım
constitution anayasa-tüzük
poll anket-oy vermek
place yer-yerleştirmek
spectacular muhteşem-göz alıcı
evolution evrim-gelişim
monument anıt
castle kale
draw çekmek-çizmek
carve oymak-oymacılık yapmak
bound sınır-bağlı-zorunlu
surrender teslim-teslim olmak
agriculture tarım-çiftçilik
sacrifice (to) kurban-fedakarlık-feda etmek
damage zarar-zarar vermek-hasara uğratmak
demolish yıkmak-imha etmek
invitation davet-davetiye
negotiation müzakere-görüşme-ciro etme
monetary parasal-para ile ilgili
embark atılmak-girişmek-yolcu almak-araca binmek
endorse desteklemek-onaylamak-ciro etmek
accession katılım-erişim
represantative temsilci-örnek
comply (with) uymak-razı olmak
prospect olasılık-beklenti-maden aramak
crew mürettebat-tayfa
condition durum-koşul-şart
proposal öneri-teklif
flight uçuş
attendant görevli-bakıcı
supplier satıcı
taint kusur-iz-bozulmak-hastalık bulaştırmak
flood sel-taşkın-su basmak
precipitation yağış-aşağı düşme
join (in) katılmak-birleştirmek
conceive düşünmek-kavramak-aklı kalmak
informed bilgili-haberdar
escape kaçış-kaçmak-kurtulmak
protect (from) korumak-gözetmek
comment yorum-açıklama-eleştirmek-değerlendirmek
dishonesty sahtekarlık-dürüst olmamak
authenticity gerçeklik-doğruluk
citation alıntı
quote alıntı yapmak-aktarılan söz
termination sonlandırma-bitme-bitiş
unintentionally istemeden-düşünmeden
intense yoğun-ağır-şiddetli
intent niyet-maksat-kararlı
violation ihlal etme-bozma
violance şiddet
unspoilt bozulmamış-çürümemiş
project proje-tasarlamak
accommodate yerleştirmek-uyum sağlamak
species tür-cins
diversity çeşitlilik-değişik tür
estimate tahmin-tahmin etmek
enclose çevrelemek-kapsamak
equipment donanım-teçhizat
familiar (with) tanıdık-alışık-senli benli
curriculum müfredat
forward ileri-vadeli-ilerletmek
correspond (with) karşılık-haberleşmek-yazışmak
legislative yasama-kanun yapıcı
candidate aday
task görev-iş- iş vermek
detect belirlemek-keşfetmek-ortaya çıkarmak
judiciary yargı
break mola-fren-kırmak
amend değiştirmek-düzeltmek
defend savunmak-korumak
trial deneme-duruşma-mahkeme
govern yönetmek-hükmetmek-kontrol etmek
Created by: vipokul
Popular Stadlier Oxford Voca sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards