Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

vip-flash-set-14

proficiency-lys-yds-toefl

QuestionAnswer
union birlik-sendika-birleşme
block engellemek-engel-blok
allied müttefik-akraba
respond yanıtlamak
treaty antlaşma-mukavele
stipulate şart koymak-şartları belirlemek
troop birlik-topluluk-toplanmak
fulfil yerine getirmek-gidermek
obligate mecbur-zorunda bırakmak
charter tüzük-sözleşme-kiralamak
questionnaire anket
municipality belediye
count saymak
proceed ilerlemek-dava etmek
presentation tanıtım-sunuş
accurately tam olarak
device cihaz-alet
extrovert dışa dönük
rude kaba-terbiyesiz
stubborn inatçı-aksi
confident kendine güvenen-emin
thoughtful düşünceli-dalgın
introvert içine kapanık
easy-going uyumlu-neşeli-babacan
cencorship sansür
headline başlık-manşet
editorial boş yazı
partner ortak-ortak olmak
import ithalat-ithal etmek
market piyasa-pazarlamak
mainland anakara
coast kıyı-sahil
district ilçe-bölge-semt
rent kira-kiralamak-bozuşma
estate arazi-mülk-emlak
sensation duygu-sansasyon
sound ses-deliksiz-çalmak
instinct içgüdü-sezgi
sensitive duyarlı-hassas
receipt fiş-makbuz vermek
trolley tramvay-el arabası-yük arabası
discount indirim-indirim yapmak
customer müşteri-alıcı
overcharge abartma-fahiş fiyat-kazıklamak
check out çıkış yapmak-hesaplamak
refund geri ödeme-para iadesi
resign istifa etmek-çekilmek
qualification vasıf-nitelik-yeterlik
interview görüşmek-röportaj
redundant gereksiz-işten çıkarılmış
forecast tahmin-tahmin etmek
wet ıslak-yaş-rutubet-ıslatmak
freeze don-dondurmak-buz tutmak
mild hafif-yumuşak
thunderstorm sağanak-gök gürültüsü
lightning yıldırım-şimşek gibi
expedition sefer-sevk
prescription reçete
surgeon cerrah-operatör
collide çarpışmak-çatışmak-zıt düşmek
overtake sollamak-yakalamak
flat tyre patlak teker
exceeding aşırı-olağanüstü
stability istikrar-denge-sabitlik
inflation enflasyon-şişirme
profit kar-fayda-kar getirmek
fiscal mali
turnover devrilme-eksilme
loss turnover eksik ciro
equilibrium denge
runway pist-geçit
itinerary yol-yolculuk-seyahat rehberi
hitchhike otostop yapmak
vacation tatil-tatil yapmak
vacancy boşluk-boş oda-açık kontenjan
destination hedef-varış yeri-istikamet
book ayırtmak-rezerve ettirmek
hitch aksaklık-terslik-aksamak
suit takım-uymak-uydurmak
fit uygun-formda-uydurmak
match maç-kibrit-eşlemek-uymak
lengthen uzatmak
try on denemek-prova etmek
director yönetmen-müdür-idareci
directory rehber-telefon rehberi
line çizgi-satır-kablo
switchboard telefon santrali
boil kaynatmak-haşlamak
fatten şişmanlık-yağlanmak
fried kızarmış-kızartılmış
fingerprint parmak izi
earthquake deprem-zelzele
starvation açlık-açlıktan ölme
outbreak salgın-patlak verme
avalanche çığ-heyelan
casualty kaza-yaralı-ölü
casual gündelik-tesadüfen olan
drown boğmak-bastırmak-suda boğulmak
flooded akın etmek-yağmalamak
arrest tutuklamak-durdurma
Created by: vipokul
Popular Stadlier Oxford Voca sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards