Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

vip-flash-set-13

proficiency-lys-yds-toefl

QuestionAnswer
improsenment hapsetme-tutukluluk
blame (for) suçlamak-ayıplama
forgive affetmek-bağışlamak
consult danışmak-başvurmak-görüşmek
subsidize para yardımı yapmak
debatable tartışılabilir-şüpheli
dominate hükmetmek-hakim olmak
dynamic dinamik-enerjik
exploit sömürmek-işletmek-kahramanlık
a key role önemli bir rol
differentiate farklılaştırmak-ayırt etmek
contructive yapıcı-yapısal
via üzerinde-yolu ile
revolutionary devrimci
innovative yenilikçi
stem kök-gövde-durdurmak
comply uymak-razı olmak
deter caydırmak-yıldırmak
cooperate işbirliği yapmak-yardımlaşmak
specialized uzman-uzmanlaştırmak
attribute özellik-atfetmek
refrain kaçınmak-sakınmak
implicate bulaştırmak-içine almak
cater sağlamak-hitap etmek
instructor eğitmen-öğretim üyesi
circumstance durum-koşul-ayrıntı
instruct bilgilendirmek-öğretmek
assistance yardım-destek
disorder düzensizlik-düzeni bozmak
order sipariş-düzen-emir-sıra-sipariş vermek
interaction etkileşim
repetitive tekrarlı
evade kaçınmak-kurtulmak
impair bozmak-zarar vermek
avert önlemek-çevirmek-gidermek
entail yol açmak
adequate yeterli-uygun
stem from kaynaklanıyor
seek out arayıp bulmak
suspend askıya almak-durdurmak
queue sıra-kuyruk-kuyruğa girmek
prensence varlık-varoluş-hzır bulunma
gap boşluk-fark-uçurum
wealthiest zengin-varlıklı
inadequate yetersiz-eksiz
profound derin-çok derin
correlation ilişki
recover kurtarmak-iyileşmek
dismissal işten çıkarma-görevden alma
compiling derlemek-toplamak
pamphlet broşür-kitapçık
subscribe abone
sparsely seyrek
contiguous bitişik-komşu
eager istekli-hevesli
opted tercih-seçmek
invade saldırmak-istila etmek
uninhabited ıssız
worldwide dünya çapında-evrensel
organize düzenlemek-örgütlemek
barter takas-değiş tokuş etmek
formalized resmiyet-resmileştirmek
advent gelip çatma
amenity tatlılık-kolaylık
incompatible uyumsuz
lavish savurgan-çok harcamak
tense gergin-gerilmek-zaman
remote uzak-ücra
lucrative kazançlı
rough kaba-sert-kabaca
objection itiraz-sakınca
reference referans-karşılaştırma-gönderme
chamber bölme-oda-boşluk
remove kaldırmak-çıkarmak-uzaklaştırmak
primitive ilkel-ilk insan-basit
algae alg-yosun
elsewhere başka yerde
surface yüzey-dış görünüş-maydana çıkmak
coral mercan
reef kayalık
commuters taşıt
outlook görünüm-bakış açısı-tahmin
scramble mücadele-karıştırmak-güçlükle ilerlemek
spot yer-nokta-reklam
artificial yapay-suni
surest emin-kesin
detain alıkoymak-göz altına almak
detention tutuklama-alıkoyma
release serbest bırakmak-kurtuluş
vetting güvenlik araştırması
ingredient bileşen-içerik
punishment ceza-cezalandırma
manner tavır-tutum
sake hatır
corporal onbaşı-bedensel
fair adil-makul
entertain eğlendirmek-misafir etmek
predominant baskın-hakim
devatate mahvetmek-harap etmek
form oluşturmak-kurmak-biçim
Created by: vipokul