Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

vip-flash-set-12

proficiency-lys-yds-toefl

QuestionAnswer
resist direnmek-dayanmak
attribute bağlamak-nitelik
enforce zorlamak-uygulamak
silly aptal-saçma
constraint sınırlama-zorlama
augment çoğaltmak-büyütmek
illicit yasadışı-kanunsuz
vicious ahlaksız-berbat
inadvertent dikkatsiz-yanlışlıkla yapılan
inequality eşitsizlik
apprehensive endişeli-korkulu
restraint kısıtlama-sınırlama-baskı
liberty özgürlük
set out gözler önüne sermek
undergo uğramak-katlanmak
zone bölge-bölgelere ayırmak
ground zemin-yer-toprak-topraklamak
complete tamamlamak-tam-eksiksiz
halt durdurmak-duraksama
remarkable dikkat çekici-olağanüstü
quarter çeyrek-mahalle
sign işaret-belirti-imzalamak
controversial tartışmalı
implement alet-uygulamak
compensate telafi etmek-yerini tutmak
arise ortaya çıkmak-yükselmek
conform uymak-uyumlu olmak
deprivation yoksunluk-mahrumiyet
incentive özendirici-teşvik edici
mainstream ana
concession ödün-taviz
substantial önemli
deviate sapmak-saptırmak
deduce anlamak-sonuç çıkarmak
indicate belirtmek-göstermek
anticipate beklemek-önceden yapmak
equipped donanımlı
debate tartışma-tartışmak
justify haklı çıkarmak-doğrulamak
inherent doğal-özünde olan
equate eşitlemek-kıyaslamak
relocate taşımak-yerini değiştirmek
contradictory çelişkili-aykırı
subsequently sonradan-daha sonra
term dönem-terim-demek-adlandırmak
take place meydana gelmek
massive iri-ağır
turmoil telaş-gürültü
hotspot sorunlu bölge-eğlence yeri
bloodshed katliam
gradually giderek-gitgide
civil sivil-iç-medeni-resmi
right sağ-doğru-hak-düzeltmek
expel çıkarmak-kovmak
peer akran-bir parça görünmek
misbehavior terbiyesizlik-yaramazlık
sailor denizci
vermin parazit-haşerat
honour onur-şeref-onurlandırmak
responsible sorumlu-sorumluluk sahibi
immortal ölümsüz-ebedi
gentle nazik-yumuşak
foundation vakıf-temel-kuruluş
hatred kin-nefret
judge hakim-yargılamak
regret pişmanlık-hayıflanmak-üzülmek
let izin vermek
subway metro-tünel-alt geçit
hub merkez
dozen düzine-onlarca
sweetener tatlandırıcı
combat savaş-mücadele etmek
convention kongre-toplantı
through sayesinde-içinden
contribute katkıda bulunmak
certain belli-belirli-kesin
disaster felaket-afet
indicate belirtmek-göstermek
gender cinsiyet
obvious açık-ortada
equal eşit-aynı
survive hayatta kalmak-sağ kalmak
industrial sanayi-endüstri
advertise duyurmak-ilan etmek-reklam yapmak
export ihracat-ihraç etmek
promise söz-umut-söz vermek
passenger yolcu-işten kaytaran kimse
feed beslemek-doyurmak-geçindirmek
sweeten tatlandırmak-yumuşamak
death ölüm-yıkım
criminal suçlu-cinayet
attack saldırı-saldırmak
victim kurban-mağdur kimse
servant hizmetçi-memur
reply cevap-yanıtlamak
crash kaza-çarpmak-düşmek-iflas etmek
shouting haykırış-seslenme
participate katılmak-pay almak
retire emekli olmak-çekilmek-yatağa yatmak
contradict çelişmek-yalanlamak
Created by: vipokul
Popular Stadlier Oxford Voca sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards