Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

vip-flash-set-12

proficiency-lys-yds-toefl

QuestionAnswer
resist direnmek-dayanmak
attribute bağlamak-nitelik
enforce zorlamak-uygulamak
silly aptal-saçma
constraint sınırlama-zorlama
augment çoğaltmak-büyütmek
illicit yasadışı-kanunsuz
vicious ahlaksız-berbat
inadvertent dikkatsiz-yanlışlıkla yapılan
inequality eşitsizlik
apprehensive endişeli-korkulu
restraint kısıtlama-sınırlama-baskı
liberty özgürlük
set out gözler önüne sermek
undergo uğramak-katlanmak
zone bölge-bölgelere ayırmak
ground zemin-yer-toprak-topraklamak
complete tamamlamak-tam-eksiksiz
halt durdurmak-duraksama
remarkable dikkat çekici-olağanüstü
quarter çeyrek-mahalle
sign işaret-belirti-imzalamak
controversial tartışmalı
implement alet-uygulamak
compensate telafi etmek-yerini tutmak
arise ortaya çıkmak-yükselmek
conform uymak-uyumlu olmak
deprivation yoksunluk-mahrumiyet
incentive özendirici-teşvik edici
mainstream ana
concession ödün-taviz
substantial önemli
deviate sapmak-saptırmak
deduce anlamak-sonuç çıkarmak
indicate belirtmek-göstermek
anticipate beklemek-önceden yapmak
equipped donanımlı
debate tartışma-tartışmak
justify haklı çıkarmak-doğrulamak
inherent doğal-özünde olan
equate eşitlemek-kıyaslamak
relocate taşımak-yerini değiştirmek
contradictory çelişkili-aykırı
subsequently sonradan-daha sonra
term dönem-terim-demek-adlandırmak
take place meydana gelmek
massive iri-ağır
turmoil telaş-gürültü
hotspot sorunlu bölge-eğlence yeri
bloodshed katliam
gradually giderek-gitgide
civil sivil-iç-medeni-resmi
right sağ-doğru-hak-düzeltmek
expel çıkarmak-kovmak
peer akran-bir parça görünmek
misbehavior terbiyesizlik-yaramazlık
sailor denizci
vermin parazit-haşerat
honour onur-şeref-onurlandırmak
responsible sorumlu-sorumluluk sahibi
immortal ölümsüz-ebedi
gentle nazik-yumuşak
foundation vakıf-temel-kuruluş
hatred kin-nefret
judge hakim-yargılamak
regret pişmanlık-hayıflanmak-üzülmek
let izin vermek
subway metro-tünel-alt geçit
hub merkez
dozen düzine-onlarca
sweetener tatlandırıcı
combat savaş-mücadele etmek
convention kongre-toplantı
through sayesinde-içinden
contribute katkıda bulunmak
certain belli-belirli-kesin
disaster felaket-afet
indicate belirtmek-göstermek
gender cinsiyet
obvious açık-ortada
equal eşit-aynı
survive hayatta kalmak-sağ kalmak
industrial sanayi-endüstri
advertise duyurmak-ilan etmek-reklam yapmak
export ihracat-ihraç etmek
promise söz-umut-söz vermek
passenger yolcu-işten kaytaran kimse
feed beslemek-doyurmak-geçindirmek
sweeten tatlandırmak-yumuşamak
death ölüm-yıkım
criminal suçlu-cinayet
attack saldırı-saldırmak
victim kurban-mağdur kimse
servant hizmetçi-memur
reply cevap-yanıtlamak
crash kaza-çarpmak-düşmek-iflas etmek
shouting haykırış-seslenme
participate katılmak-pay almak
retire emekli olmak-çekilmek-yatağa yatmak
contradict çelişmek-yalanlamak
Created by: vipokul