Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

vip-flash-set-10

proficiency-lys-yds-toefl

QuestionAnswer
interplay etkileşim
celestial gök-gökyüzü ile ilgili
formerly eskiden-önceden
executive yönetici-yönetim
uneasy huzursuz-tedirgin-sıkıntılı
constantly sürekli-sıkça
alternate değişimli-değiştirmek
deserve hak etmek
trust güven-emanet-güvenmek
probe soruşturma-araştırmak
forensic adli
invest (in) yatırım yapmak
investigator araştırmacı
scene sahne-olay-manzara-olay yeri
crime suç-cinayet-suçlu bulmak
suspect şüpheli-zanlı-şüphelenmek
propose önermek-teklif etmek
above yukarıdaki-üzerinde
regulation düzenleme-ayarlama
exemption bağışıklık-muafiyet
scheme plan-düzen-tasarlamak
mimic taklit-taklit etmek
congestion tıkanıklık-izdiham-yoğunluk
definition tanım-tarif-açıklama
encompass kapsamak-etrafını çevirmek-kuşatmak
unexplained açıklanmamış-anlaşılmamış
aerial hava-havai-anten
sighting nişan alma
sightings görüldüğüne
temporary geçici
immobility hareketsizlik-sabitlik
perceptive algısal
resistant dayanıklı-dirençli
pampant coşmuş-azgın-şahlanmış
reasonable makul-mantıklı
respectively sırasıyla-ayrı ayrı
profoundly derinden
artificially yapay
reliant güvenen-bel bağlayan
inability yetersizlik-olanaksızlık
inquiry soruşturma-araştırmak
preference tercih-öncelik
contribution katkı-yardım
differentiate farklılaştırmak-farkı görmek
restore onarmak-eski haline getirmek
evacuate tahliye etmek-boşaltmak
current akım-şimdi ki-bugünkü
path yol-patika-yörünge
erupt patlamak
ailment hastalık-keyifsizlik
scald yanık-kaynatmak
injury hasar-yara-incitme
classified sınıflandırılmış-gizli
depth derinlik
extent kapsam-genişlik
weak zayıf-güçsüz
engine motor-makine
fundamentally esasen-aslında
gasoline benzin
fraud dolandırıcılık-hile-sahtekarlık
scam aldatmaca
awareness farkında olma
caregiver bakıcı
confinement kapatılma-hapsedilme
overwhelm boğmak-kaplamak
unprecedented eşi görülmemiş
compilation derleme
frequency frekans-sıklık
magnitude büyüklük-önem
forthcoming önümüzdeki-gelecek-yaklaşan
seismic depremle ilgili
estimate tahmin-değer biçmek
problematic sorunsal-kuşku uyandıran
spicy baharatlı
plenty bol-pek çok-bolluk
visual görsel-görüş
abortion kürtaj-düşük-başarısızlık
drowsiness uyuşukluk-ayakta uyuma
jail hapis-tutuklamak
offset dengelemek-denkleştirmek
crucial çok önemli-kritik
prognosis hastalığın sonucunu tahmin etme
compensated telafi-telafi etmek
presence varlık-hazır bulunma
attachment haciz-bağlılık
valid geçerli-yürürlükte
sight görme-görüş-manzara-görmek
equivalent eşdeğer-denk-karşılık
transition geçiş
annual yıllık
supply tedarik-sağlama
effort çaba-gayret-girişim
boost arttırmak-yükseltme-yardım etme
return dönüş-iade-geri vermek-dönmek
myth efsane
misconception yanlış kanı
conception fikir-gebe kalma
refund geri ödemek-para iadesi
retail perakende-perakende satmak
merchant tüccar-ticari
Created by: vipokul