Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

vip-flash-set-9

proficiency-lys-yds-toefl

QuestionAnswer
bring getirmek-kazandırmak
opportunity fırsat-şans
satisfy karşılamak-tatmin etmek-inandırmak
enable etkinleştirmek-izin vermek
sanitation sağlık ve temizlik önlemleri
tiredness yorgunluk
examine incelemek-muayene etmek
compulsory zorunlu-mecburi
scholarship burs
private özel-gizli
grant hibe-bağış-vermek
staff personel-kadro
tuition öğretim
fee ücret-ödemek
training eğitim
decent iyi-terbiyeli-saygın
rise artış-yükselmek-neden
useful yararlı-faydalı
useless işe yaramaz-kullanışsız
borrow ödünç almak
lent ödünç
loan borç-ödün vermek
owe (to) borçlu
statement ifade-açıklama-bilanço
debt borç
withdrawn çekilmiş-para çekilmesi
cheque çek
expenditure harcama-gider
fine ince-güzel-para cezası
salary maaş-ücret
currency para-döviz
price fiyat-fiyatlandırmak
wage ücret-yevmiye
charge (with) ücret-suçlamak
interest faiz-ilgi-ilgilendirmek
foreign yabancı
income gelir-kazanç
invest yatırım yapmak
overdraft fazla para çekme
account hesap-banka hesabı
bankrupt iflas etmiş-batmış
request talep-rica-istemek
rural kırsal
prevent önlemek-engel olmak
migration göç
sum of toplamı
collaboration iş birliği
protagonist kahraman
detractor küçük düşürücü şey-iftira-düşman
adherent yandaş-taraftar-yapışık
commercially ticari
commerce ticaret
inseparable ayrılmaz-çok samimi
extinct soyu tükenmiş-yok olmuş
reasonable makul-mantıklı
dramatic çarpıcı-etkileyici
endemic yöresel-yaygın
unlikely ihtimali olmayan
severely ağır-ciddi şekilde
widely geniş ölçüde-iyice
successively ardarda
multiple çoklu-birçok-çok sayıda
case dava-durum-olay
broken kırık-bozuk-çiğnenmiş-yıkılmış
law yasa-hukuk
extension uzatma-ekleme
evidence delil-belirti-kanıtlamak
course kurs-süreç-gidişat-koşturmak
abundance bolluk-bereket
cost maliyet-fiyat-mal olmak
own kendi-sahip olmak
largely genelde-fazlasıyla
coverage kapsama-sigorta kapsama
cultivate yetiştirmek-işlemek-ekip biçmek
unusual alışılmadık-tuhaf-ender
poem şiir
image görüntü-resim
precise kesin-tam-kusursuz
metaphor mecaz
syllable hece-hecelemek
adopt benimsemek-kabul etmek-evlat edinmek
influence etki-etkilemek
circulation sirkülasyon-dolaşım
hole delik-boşluk-delik açmak
shield kalkan-koruma-korumak
continent kıta
unique benzersiz-eşsiz
create oluşturmak-yaratmak
hidden gizli-saklı
regarding ilişkin-hakkında
label etiket-etiketlemek
recession durgunluk-geri çekilme
irrespective bakılmaksızın
behalf adına
launch başlatmak-denize indirmek-fırlatmak
awareness farkında olma
mass kütle-yığın-yığmak
lean yağsız-zayıf-eğilmek
observation gözlem-gözetleme
eclipse tutulma-geçici başarısızlık
Created by: vipokul
Popular Stadlier Oxford Voca sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards