Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

vip-flash-set-9

proficiency-lys-yds-toefl

QuestionAnswer
bring getirmek-kazandırmak
opportunity fırsat-şans
satisfy karşılamak-tatmin etmek-inandırmak
enable etkinleştirmek-izin vermek
sanitation sağlık ve temizlik önlemleri
tiredness yorgunluk
examine incelemek-muayene etmek
compulsory zorunlu-mecburi
scholarship burs
private özel-gizli
grant hibe-bağış-vermek
staff personel-kadro
tuition öğretim
fee ücret-ödemek
training eğitim
decent iyi-terbiyeli-saygın
rise artış-yükselmek-neden
useful yararlı-faydalı
useless işe yaramaz-kullanışsız
borrow ödünç almak
lent ödünç
loan borç-ödün vermek
owe (to) borçlu
statement ifade-açıklama-bilanço
debt borç
withdrawn çekilmiş-para çekilmesi
cheque çek
expenditure harcama-gider
fine ince-güzel-para cezası
salary maaş-ücret
currency para-döviz
price fiyat-fiyatlandırmak
wage ücret-yevmiye
charge (with) ücret-suçlamak
interest faiz-ilgi-ilgilendirmek
foreign yabancı
income gelir-kazanç
invest yatırım yapmak
overdraft fazla para çekme
account hesap-banka hesabı
bankrupt iflas etmiş-batmış
request talep-rica-istemek
rural kırsal
prevent önlemek-engel olmak
migration göç
sum of toplamı
collaboration iş birliği
protagonist kahraman
detractor küçük düşürücü şey-iftira-düşman
adherent yandaş-taraftar-yapışık
commercially ticari
commerce ticaret
inseparable ayrılmaz-çok samimi
extinct soyu tükenmiş-yok olmuş
reasonable makul-mantıklı
dramatic çarpıcı-etkileyici
endemic yöresel-yaygın
unlikely ihtimali olmayan
severely ağır-ciddi şekilde
widely geniş ölçüde-iyice
successively ardarda
multiple çoklu-birçok-çok sayıda
case dava-durum-olay
broken kırık-bozuk-çiğnenmiş-yıkılmış
law yasa-hukuk
extension uzatma-ekleme
evidence delil-belirti-kanıtlamak
course kurs-süreç-gidişat-koşturmak
abundance bolluk-bereket
cost maliyet-fiyat-mal olmak
own kendi-sahip olmak
largely genelde-fazlasıyla
coverage kapsama-sigorta kapsama
cultivate yetiştirmek-işlemek-ekip biçmek
unusual alışılmadık-tuhaf-ender
poem şiir
image görüntü-resim
precise kesin-tam-kusursuz
metaphor mecaz
syllable hece-hecelemek
adopt benimsemek-kabul etmek-evlat edinmek
influence etki-etkilemek
circulation sirkülasyon-dolaşım
hole delik-boşluk-delik açmak
shield kalkan-koruma-korumak
continent kıta
unique benzersiz-eşsiz
create oluşturmak-yaratmak
hidden gizli-saklı
regarding ilişkin-hakkında
label etiket-etiketlemek
recession durgunluk-geri çekilme
irrespective bakılmaksızın
behalf adına
launch başlatmak-denize indirmek-fırlatmak
awareness farkında olma
mass kütle-yığın-yığmak
lean yağsız-zayıf-eğilmek
observation gözlem-gözetleme
eclipse tutulma-geçici başarısızlık
Created by: vipokul