Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

vip-flash-set-8

proficiency-lys-yds-toefl

QuestionAnswer
bullfighting boğa güreşi
revenue gelir-maliye
pact anlaşma
deadline son tarih-zaman sınırı
deforestation ağaçları yok etme
strict katı-sıkı
regulation düzenleme-ayar
appetite iştah-istek
coal kömür-kömür almak
threat tehdit-korkutma
threaten tehdit etme
infant bebek
expose ortaya çıkarmak-maruz bırakmak
considerable önemli-dikkate değer
proficient yeterli-uzman
grade sınıf-kalite-derece-not vermek
literacy okur yazarlık
conflict anlaşmazlık-çekişme
impose yüklemek-uygulamaya koymak-etkilenmek
sanction yaptırım
invisible görünmez
tasty lezzetli-zevkli
abstract soyut-özet
tough sert-zorlu
rival rakip-rekabet etmek
fight dövüş-kavga etmek
competition yarışma-rekabet
value önem-değer-değer vermek
prize ödül-ikramiye-değer vermek
advocate avukat-savunmak
opponent rakip-karşıt
birthplace doğum yeri
blemish leke-hata-lekelemek
grave mezar-ciddi-ağır
inheritance miras-veraset
sense duygu-anlam
mean ortalama-kastetmek-anlamına gelmek
attempt girişim-denemek
assume üstlenmek
aim amaç-niyet etmek
ascribe atfetmek-yüklemek-üstüne atmak
shift vardiya-mesai-değiştirmek
reserve yedek-ayırtmak
transport taşıma-nakliye-taşımak
subtract çıkarmak
conjunction bağlaç-birleşme-tesadüf
generate oluşturmak-üretmek
conclusion sonuç-netice-karar
inherit miras-miras almak
desire arzu-istek-istemek
nation ulus-millet
consecutively ardışık-ardarda olarak
temporarily geçici-şimdilik
worthwhile zahmete değer-değerli
noteworthy dikkate değer
banned yasaklı
permit izin-izin vermek
form oluşturmak-şekil
prohibit yasaklamak-önlemek
accelerate hızlandırmak
worse kötü-daha kötü
bulk yığın-hacim-büyümek
input giriş
crucial çok önemli
vital hayati
eternal sonsuz
evolve gelişmek-geliştirmek
reminiscent hatırlatan-andıran
recall hatırlamak-geri çağırmak
reside oturmak-ikamet etmek
reject reddetmek-geri çevirmek
controversy tartışma-anlaşmazlık
event olay-durum
perceive algılamak-farketmek
repeat tekrar-yinelemek
regard saygı-bakmak-dikkate almak
pamphlet broşür-kitapçık
subscribe abone
sparsely seyrek
contiguous bitişik-komşu
eager istekli-hevesli
opted tercih-seçmek
invade saldırmak-istila etmek
uninhabited ıssız
worldwide dünya çapında-evrensel
organize düzenlemek-örgütlemek
barter takas-değiş tokuş etmek
formelized resmiyet-resmileştirmek
advent gelip çatma
amenity tatlılık-kolaylık
incompatible uyumsuz
lavish savurgan-çok harcamak
tense gergin-gerilmek-zaman
remote uzak-ücra
lucrative kazançlı
rough kaba-sert-kabaca
objection itiraz-sakınca
reference referans-karşılaştırma-gönderme
external dış-harici
shortage eksiklik-kıtlık
Created by: vipokul
Popular Stadlier Oxford Voca sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards