Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

vip-flash-set-7

proficiency-lys-yds-toefl

QuestionAnswer
statesman devlet adamı
talent yetenekli
arrange düzenlemek-ayarlamak
uneducated cahil-okumamış
contribution katkı-yardım
exceptional olağanüstü-istisna
movement hareket
unsurpassed eşsiz-üstün
underestimated küçümsemek-hor görmek
runaway kaçak-kontrolden çıkmış
rampant coşmuş-azgın
effortless zahmetsiz-kolay
fugitive firari-kaçak
exceed aşmak-sınırı aşmak
brake fren-fren yapmak
pioneer önce-öncü olmak
amendment düzeltme-yasa değişikliği
amelioration iyileşme-düzelme
affluent varlıklı-zengin
commence başlamak-başlatmak
shake sallamak-sarsmak-sarsıntı
undermined baltalamak-sarsmak
upset üzgün-bozmak
stranded yolda kalmış-başarısız olmuş
wreck enkaz-harabe-mahvetmek
diverse farklı-çeşitli
multiple çoklu
modified değiştirilmiş
varied çeşitli-farklı-değişik
discrepancy tutarsızlık-uyuşmazlık
conflit çatışma-anlaşmazlık-savaşmak
caution dikkat-uyarı-uyarmak
smother boğmak-bastırmak-boğucu madde
extinguish söndürmek-bastırmak-ortadan kaldırmak
choke boğma-boğmak
conceal gizlemek-saklamak
wrap sargı-sarmak
dwell yaşamak
dwell on üzerinde durmak
setback aksilik-gerileme
breakthrough buluş
deposit tortu-yatırmak
malnutrition yetersiz beslenme
wrongdoing günah-haksızlık
propel sevketmek-itmek
hostility düşmanlık-kin-muhalefet
alliance ittifak-birlik-anlaşma
alignment hiza-gruplaşma
war savaş-düşmanlık
dedicate adamak
devote adamak-ayırmak
courageous cesur-yürekli-gözüpek
unbelievable inanılmaz-akıl almaz
ridiculous gülünç-komik
rational akılcı-mantıklı
dispute tartışma-itiraz etmek
argument tartışma-iddia-delil
rivalry rekabet-çekişme
reign saltanat-hüküm sürmek
demise ölüm-ölümle devretmek
persecution zulüm-işkence
oppression zulüm-baskı
loyalty sadakat-bağlılık
belief inanç-iman
thriving gelişen-başarılı
prosperous refah-zengin-başarılı
rebellious asi-isyankar
ambitious hırslı-hevesli
hence bundan dolayı
supremacy üstünlük-egemenlik
property özellik-mal-mülk
superior üstün-üst
subjection boyun eğme-bağımlılık
situate yerleştirmek
rule kural-hüküm-yönetmek
situation durum-konum
segregate ayırmak-ayrı tutmak-ayrılmış
isolate yalıtmak-ayırmak
depart ayrılmak-yola çıkmak
compulsory zorunlu-mecburi
obligatory mecburi-gerekli
voluntary gönüllü-istekli
discriminate fark gözetmek-ayırt etmek
benefit fayda-yararlanmak
beneficiary hak sahibi
discrepancy tutarsızlık-farklılık
correspondence yazışma-haberleşme-uygunluk
analogy benzerlik-karşılaştırma
against karşı-aleyhinde
battle savaş-savaşmak
fatality kısmet-ölümle sonuçlanan kaza
resource kaynak
channel kanal-kanal açmak
allegedly sözde-iddiaya göre
ostensibly görünüşte
sharply keskin
haphazardly rasgele
naively safça
independence bağımsızlık-özgürlük
fixed sabit
Created by: vipokul