Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

vip-flash-set-6

proficiency-lys-yds-toefl

QuestionAnswer
take after benzemek
unsatisfactory yetersiz
dissatisfied hoşnutsuz-memnuniyetsiz
satisfactory tatmin edici
vulnerable savunmasız
convince inandırmak-ikna etmek
occupy işgal etmek
state devlet-durum-belirtmek
abundant bol-bereketli
affluent varlıklı-zengin
inventor mucit
referee hakem
payment ödeme-ücret
convenience kolaylık-uygunluk
probability olasılık-ihtimal
timetable tarife-program
deny reddetmek
accusation suçlama-itham
convict hükümlü-suçlu bulmak
allegation iddia
corruption rüşvet-ahlaksızlık
remind hatırlatmak-benzemek
offer teklif-sunmak-teklif etmek
fare bilet ücreti-gitmek
reward ödül-ödüllendirmek
award ödül
ship gemi-göndermek
hit isabet-vurmak
sink lavabo-bataklık-batmak
explode patlamak
refuge sığınmak-sığınak
refugee mülteci
adjust ayarlamak-düzeltmek-alışmak
steal çalmak
stolen çalıntı
convince ikna etmek
determine belirlemek-kararlaştırmak
complain şikayet-yakınmak
crop ekin-mahsul-kırkmak
drought kuraklık-kıtlık
famine kıtlık-açlık
demand (on) talep-istemek
extensive geniş-yaygın
limited sınırlı
huge dev gibi-kocaman-muazzam
restrict kısıtlamak-tehdit etmek
broaden genişletmek
retain tutmak-alıkoymak
defeat yenmek-mağlubiyet
beat dövmek-yenmek-vuruş
embolden teşvik etmek-cesaret vermek
distinction ayrım-fark
ancestral atalardan kalma
inherited miras-babadan kalan
ancient eski-eskiden kalma
forefather ata
ancillary yardımcı
accommodate yerleştirmek-uydurmak
acclimatize havaya alışmak-ortama alıştırmak
accompany eşlik-refakat etmek
secure güvenli-sağlamak-korumak
ensure sağlamak-sağlama almak-sigorta etmek
ascend yükselmek-çıkmak
attach iliştimek-eklemek
erect dik-kurmak-inşa etmek
upward yukarı
upright dik-dikey
outright düpedüz-tamamen-kesin
outward dış-dışarıya doğru
surpass aşmak-geçmek
outshone gölgede bırakmak
outran geçmek-sınırı aşmak
surmount aşmak-halletmek
illuminate aydınlatmak
education eğitim-öğretim
confuse şaşırtmak-karıştırmak
inquisitive meraklı-araştırmacı
curious meraklı-tuhaf
sincere samimi-içten
sting acı-sızı-sokmak
glad memnun
erudite bilgili-bilge
confine hapsetmek-sınırlamak-sınır
structure yapı-planlamak
clarity açıklık-berraklık
phenomena olgu-doğal olay
gravity ağırlık-yer çekimi
basic temel-esas
unrelated ilgisiz
split bölmek-yarık-ayrık-bölme
indestructible yok edilemez-dayanıklı
respect saygı-saygı göstermek
all respects her açıdan
prove kanıtlamak
unlike aksine
emphasis vurgu-önem
fascinating büyüleyici-etkileyici
primarly öncelikle-başlıca
portrayal betimleme-tasvir
priority öncelik
Created by: vipokul
Popular Stadlier Oxford Voca sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards