Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

vip-flash-set-6

proficiency-lys-yds-toefl

QuestionAnswer
take after benzemek
unsatisfactory yetersiz
dissatisfied hoşnutsuz-memnuniyetsiz
satisfactory tatmin edici
vulnerable savunmasız
convince inandırmak-ikna etmek
occupy işgal etmek
state devlet-durum-belirtmek
abundant bol-bereketli
affluent varlıklı-zengin
inventor mucit
referee hakem
payment ödeme-ücret
convenience kolaylık-uygunluk
probability olasılık-ihtimal
timetable tarife-program
deny reddetmek
accusation suçlama-itham
convict hükümlü-suçlu bulmak
allegation iddia
corruption rüşvet-ahlaksızlık
remind hatırlatmak-benzemek
offer teklif-sunmak-teklif etmek
fare bilet ücreti-gitmek
reward ödül-ödüllendirmek
award ödül
ship gemi-göndermek
hit isabet-vurmak
sink lavabo-bataklık-batmak
explode patlamak
refuge sığınmak-sığınak
refugee mülteci
adjust ayarlamak-düzeltmek-alışmak
steal çalmak
stolen çalıntı
convince ikna etmek
determine belirlemek-kararlaştırmak
complain şikayet-yakınmak
crop ekin-mahsul-kırkmak
drought kuraklık-kıtlık
famine kıtlık-açlık
demand (on) talep-istemek
extensive geniş-yaygın
limited sınırlı
huge dev gibi-kocaman-muazzam
restrict kısıtlamak-tehdit etmek
broaden genişletmek
retain tutmak-alıkoymak
defeat yenmek-mağlubiyet
beat dövmek-yenmek-vuruş
embolden teşvik etmek-cesaret vermek
distinction ayrım-fark
ancestral atalardan kalma
inherited miras-babadan kalan
ancient eski-eskiden kalma
forefather ata
ancillary yardımcı
accommodate yerleştirmek-uydurmak
acclimatize havaya alışmak-ortama alıştırmak
accompany eşlik-refakat etmek
secure güvenli-sağlamak-korumak
ensure sağlamak-sağlama almak-sigorta etmek
ascend yükselmek-çıkmak
attach iliştimek-eklemek
erect dik-kurmak-inşa etmek
upward yukarı
upright dik-dikey
outright düpedüz-tamamen-kesin
outward dış-dışarıya doğru
surpass aşmak-geçmek
outshone gölgede bırakmak
outran geçmek-sınırı aşmak
surmount aşmak-halletmek
illuminate aydınlatmak
education eğitim-öğretim
confuse şaşırtmak-karıştırmak
inquisitive meraklı-araştırmacı
curious meraklı-tuhaf
sincere samimi-içten
sting acı-sızı-sokmak
glad memnun
erudite bilgili-bilge
confine hapsetmek-sınırlamak-sınır
structure yapı-planlamak
clarity açıklık-berraklık
phenomena olgu-doğal olay
gravity ağırlık-yer çekimi
basic temel-esas
unrelated ilgisiz
split bölmek-yarık-ayrık-bölme
indestructible yok edilemez-dayanıklı
respect saygı-saygı göstermek
all respects her açıdan
prove kanıtlamak
unlike aksine
emphasis vurgu-önem
fascinating büyüleyici-etkileyici
primarly öncelikle-başlıca
portrayal betimleme-tasvir
priority öncelik
Created by: vipokul