Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

vip-flash-set-5

proficiency-lys-yds-toefl

QuestionAnswer
spoil yağma-bozmak-kaçırmak
cradle beşik-beşiğe yatırmak
source kaynak
witness tanık-tanıklık
inhabitant oturan-sakin
resident oturan-sakin-yerli
immigrant göçmen
villager köylü
smuggler kaçakçı
link bağlantı-bağlamak
separate ayrı-ayırmak
connect bağlamak-bağlanmak
prefer tercih-tercih etmek
extend genişletmek-uzatmak
noticeably belirgin
deliberate kasıtlı-planlanmış
apparent açık-belli
elaborate ayrıntılı-özenli
durable dayanıklı
incorporate birleştirmek-dahil etmek
envisage göze almak
simulate benzetmek-taklit etmek
imitate taklit etmek
distinguish ayırmak-ayırt etmek
sophisticated gelişmiş-çok yönlü-bilgin
advance ilerlemek-geliştirmek
confuse şaşırtmak
data veri-bilgi
statistic istatistik
predict tahmin
allegation iddia-mazeret
provision hüküm-karşılık-sağlamak
combustion yanma
usage kullanım-kullanma
dump çöplük- boşaltmak
consumption tüketim-harcama
substantially esasen-oldukça
incredible inanılmaz-olağanüstü
significant önemli-anlamlı
slight hafif-küçük-önemsiz
contaminant kirletici madde
substance madde-içerik
pollutant kirletici madde
aboriginal yerli
alien yabancı-uzaylı
native yerli-doğal
poor yoksul-sefil-zavallı
encompass kapsamak-kuşatmak-etrafını sarmak
necessitate gerekmek
reveal açığa vurmak-meydana çıkarmak
surround kuşatmak-etrafını sarmak
consequence sonuç
slavery kölelik-esaret
culminate sonuçlanmak-doruğa ulaşmak
climax doruk-zirveye ulaşmak
pursue izlemek-takip etmek-sürdürmek
preserve korumak
incorporating birleştirmek-dahil etmek
identifying belirlemek
weep ağlamak
congratulate tebrik etmek-kutlamak
celebrate kutlamak
rejoice sevinmek
mourn ağlamak
flame alevlenmek-sevgili
divorce boşanmak
erode aşındırmak
deteriorate bozmak-kötüleşmek
evidently açıkça-besbelli
fortunately iyi ki-neyse ki
abandon terketmek-vazgeçmek
betrayal ihanet-hainlik
jealous kıskanç
desert çöl-kaçmak-terketmek
struggle çaba-savaş-savaşmak
strove çabalamak
yield verim-getiri-ürün vermek
decline düşüş-çöküş-kabul etmemek
increase artış-arttırmak
collapse çöküş-çökmek
flourish güzelleşmek-gelişme
enhance arttırmak-yükseltmek
incineration yakma
destruction imha-tahribat
dumping damping-ucuzluk
adjacent bitişik-komşu
adjoining bitişik-yanyana
distant uzak-mesafeli
hazard risk-tehlike-tehlikeye atmak
safe kasa-güvenli
benign iyi huylu-tehlikesiz
recollect hatırlamak
priceless paha biçilemez
inconvenient sakıncalı-elverişsiz
competence yeterlik-yetenek
cabaple yetenekli
reluctance isteksizlik-gönülsüzlük
abundance bolluk-bereket
hindrance engel-engelleme
extraordinary olağanüstü-sıradışı
Created by: vipokul