Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

vip-flash-set-5

proficiency-lys-yds-toefl

QuestionAnswer
spoil yağma-bozmak-kaçırmak
cradle beşik-beşiğe yatırmak
source kaynak
witness tanık-tanıklık
inhabitant oturan-sakin
resident oturan-sakin-yerli
immigrant göçmen
villager köylü
smuggler kaçakçı
link bağlantı-bağlamak
separate ayrı-ayırmak
connect bağlamak-bağlanmak
prefer tercih-tercih etmek
extend genişletmek-uzatmak
noticeably belirgin
deliberate kasıtlı-planlanmış
apparent açık-belli
elaborate ayrıntılı-özenli
durable dayanıklı
incorporate birleştirmek-dahil etmek
envisage göze almak
simulate benzetmek-taklit etmek
imitate taklit etmek
distinguish ayırmak-ayırt etmek
sophisticated gelişmiş-çok yönlü-bilgin
advance ilerlemek-geliştirmek
confuse şaşırtmak
data veri-bilgi
statistic istatistik
predict tahmin
allegation iddia-mazeret
provision hüküm-karşılık-sağlamak
combustion yanma
usage kullanım-kullanma
dump çöplük- boşaltmak
consumption tüketim-harcama
substantially esasen-oldukça
incredible inanılmaz-olağanüstü
significant önemli-anlamlı
slight hafif-küçük-önemsiz
contaminant kirletici madde
substance madde-içerik
pollutant kirletici madde
aboriginal yerli
alien yabancı-uzaylı
native yerli-doğal
poor yoksul-sefil-zavallı
encompass kapsamak-kuşatmak-etrafını sarmak
necessitate gerekmek
reveal açığa vurmak-meydana çıkarmak
surround kuşatmak-etrafını sarmak
consequence sonuç
slavery kölelik-esaret
culminate sonuçlanmak-doruğa ulaşmak
climax doruk-zirveye ulaşmak
pursue izlemek-takip etmek-sürdürmek
preserve korumak
incorporating birleştirmek-dahil etmek
identifying belirlemek
weep ağlamak
congratulate tebrik etmek-kutlamak
celebrate kutlamak
rejoice sevinmek
mourn ağlamak
flame alevlenmek-sevgili
divorce boşanmak
erode aşındırmak
deteriorate bozmak-kötüleşmek
evidently açıkça-besbelli
fortunately iyi ki-neyse ki
abandon terketmek-vazgeçmek
betrayal ihanet-hainlik
jealous kıskanç
desert çöl-kaçmak-terketmek
struggle çaba-savaş-savaşmak
strove çabalamak
yield verim-getiri-ürün vermek
decline düşüş-çöküş-kabul etmemek
increase artış-arttırmak
collapse çöküş-çökmek
flourish güzelleşmek-gelişme
enhance arttırmak-yükseltmek
incineration yakma
destruction imha-tahribat
dumping damping-ucuzluk
adjacent bitişik-komşu
adjoining bitişik-yanyana
distant uzak-mesafeli
hazard risk-tehlike-tehlikeye atmak
safe kasa-güvenli
benign iyi huylu-tehlikesiz
recollect hatırlamak
priceless paha biçilemez
inconvenient sakıncalı-elverişsiz
competence yeterlik-yetenek
cabaple yetenekli
reluctance isteksizlik-gönülsüzlük
abundance bolluk-bereket
hindrance engel-engelleme
extraordinary olağanüstü-sıradışı
Created by: vipokul
Popular Stadlier Oxford Voca sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards