Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

vip-flash-set-4

proficiency-lys-yds-toefl

QuestionAnswer
poverty yoksulluk - sefalet
explain açıklamak - anlatmak
vanish gözden kaybolmak - yok olmak
adhere yapışmak - bağlı kalmak
ample bol - yeterli - geniş
fresh taze - temiz - yeni
sufficient yeterli
adequate yeterli
extra ilave - fazladan
sustain sürdürmek - desteklemek
maintain sürdürmek - korumak - devam ettirmek
utilize kullanmak - yararlanmak
ignite tutuşturmak - ateşlemek
collect toplamak - derlemek
cling yapışmak - tutunmak
relate ilgili - bağlı olmak
attain ulaşmak - elde etmek
accomplish başarmak - üstesinden gelmek
acquire kazanmak - elde etmek
acquit aklamak - beraat ettirmek
administrate yönetmek
manage işletmek - idare etmek - becermek
direct doğrudan - yönlendirmek
impose yüklemek - zorlamak
pertinent ilgili - uygun
relevant uygun - alakalı
aspect görünüm - yön
feature özellik
aid yardım - yardımcı olmak
court mahkeme - kort
episode bölüm - olay
section bölüm - kesit - bölmek
council konsey - meclis
mob çete - kalabalık
intricate karışık
hinder engellemek
chapter bölüm - kısım
impede engellemek
consequent sonuç - bağlı
preceding önceki
construct inşa etmek - kurmak
demolish yıkmak - tahrip etmek
build inşa etmek - kurmak
establish kurmak
consume tüketmek - bitirmek
conserve korumak - muhafaza etmek
expend tüketmek - harcamak
use up tüketmek - bitirmek
praise övgü -övmek
recognition tanıma - takdir
civilization medeniyet - uygarlık
barbarity barbarlık - kalabalık
custom gelenek - görenek
outline taslak - özetlemek
deserve hak etmek - layık olmak
distinct farklı - belirgin
notice uyarı - ihbar - bildirmek
noticeable farkedilebilir
indefinite belirsiz - süresiz
obvious açık - ortada
undertake üstlenmek-girişmek
structural yapısal
primary temel-ana-ilk
confine sınırlamak-hapsetmek
implicit üstü kapalı-ima edilen-kesin
occupied meşgul
conduct davranış-yönetim-idare-yönlendirmek
constrain sınırlamak-alıkoymak
trace iz-izlemek-takip etmek
compatible uyumlu-uygun
infinite sonsuz-sınırsız
terminate bitirmek-son vermek
finite sınırlı-ölçülebilir
economize kısmak-idareli kullanmak
renew yenilemek-bakım yapmak
aggregate toplam-toplamak
overlap üst üste gelme-çakışmak
albeit gerçi-karşın-her ne kadar
task görev-iş vermek
incline eğim-yokuş-eğilmek
contrary ters-aksi-karşıt
illogical mantıksız
conflicting çelişkili-tutarsız
sector sektör-iş kolu
shaky sallantıda-güçsüz
unable aciz-gücü yetmez
repay ödemek-aynen iade etmek
brink kenar-eşit
behalf adına
race yarış-ırk
enforce zorlamak-uygulamak
allocate ayırmak-paylaştırmak
exposed maruz-açık-korunmasız
budget bütçe-bütçe yapmak
custody gözaltı-tutukluluk-koruma
endanger tehlikeye atmak
intestine bağırsak-iç
satiety tokluk-doymuşluk
suppress bastırmak-önlemek-durdurmak
craving istek-arzu
Created by: vipokul
Popular Stadlier Oxford Voca sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards