Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

vip-flash-set-4

proficiency-lys-yds-toefl

QuestionAnswer
poverty yoksulluk - sefalet
explain açıklamak - anlatmak
vanish gözden kaybolmak - yok olmak
adhere yapışmak - bağlı kalmak
ample bol - yeterli - geniş
fresh taze - temiz - yeni
sufficient yeterli
adequate yeterli
extra ilave - fazladan
sustain sürdürmek - desteklemek
maintain sürdürmek - korumak - devam ettirmek
utilize kullanmak - yararlanmak
ignite tutuşturmak - ateşlemek
collect toplamak - derlemek
cling yapışmak - tutunmak
relate ilgili - bağlı olmak
attain ulaşmak - elde etmek
accomplish başarmak - üstesinden gelmek
acquire kazanmak - elde etmek
acquit aklamak - beraat ettirmek
administrate yönetmek
manage işletmek - idare etmek - becermek
direct doğrudan - yönlendirmek
impose yüklemek - zorlamak
pertinent ilgili - uygun
relevant uygun - alakalı
aspect görünüm - yön
feature özellik
aid yardım - yardımcı olmak
court mahkeme - kort
episode bölüm - olay
section bölüm - kesit - bölmek
council konsey - meclis
mob çete - kalabalık
intricate karışık
hinder engellemek
chapter bölüm - kısım
impede engellemek
consequent sonuç - bağlı
preceding önceki
construct inşa etmek - kurmak
demolish yıkmak - tahrip etmek
build inşa etmek - kurmak
establish kurmak
consume tüketmek - bitirmek
conserve korumak - muhafaza etmek
expend tüketmek - harcamak
use up tüketmek - bitirmek
praise övgü -övmek
recognition tanıma - takdir
civilization medeniyet - uygarlık
barbarity barbarlık - kalabalık
custom gelenek - görenek
outline taslak - özetlemek
deserve hak etmek - layık olmak
distinct farklı - belirgin
notice uyarı - ihbar - bildirmek
noticeable farkedilebilir
indefinite belirsiz - süresiz
obvious açık - ortada
undertake üstlenmek-girişmek
structural yapısal
primary temel-ana-ilk
confine sınırlamak-hapsetmek
implicit üstü kapalı-ima edilen-kesin
occupied meşgul
conduct davranış-yönetim-idare-yönlendirmek
constrain sınırlamak-alıkoymak
trace iz-izlemek-takip etmek
compatible uyumlu-uygun
infinite sonsuz-sınırsız
terminate bitirmek-son vermek
finite sınırlı-ölçülebilir
economize kısmak-idareli kullanmak
renew yenilemek-bakım yapmak
aggregate toplam-toplamak
overlap üst üste gelme-çakışmak
albeit gerçi-karşın-her ne kadar
task görev-iş vermek
incline eğim-yokuş-eğilmek
contrary ters-aksi-karşıt
illogical mantıksız
conflicting çelişkili-tutarsız
sector sektör-iş kolu
shaky sallantıda-güçsüz
unable aciz-gücü yetmez
repay ödemek-aynen iade etmek
brink kenar-eşit
behalf adına
race yarış-ırk
enforce zorlamak-uygulamak
allocate ayırmak-paylaştırmak
exposed maruz-açık-korunmasız
budget bütçe-bütçe yapmak
custody gözaltı-tutukluluk-koruma
endanger tehlikeye atmak
intestine bağırsak-iç
satiety tokluk-doymuşluk
suppress bastırmak-önlemek-durdurmak
craving istek-arzu
Created by: vipokul