Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

vip-flash-set-3

proficiency-lys-yds-toefl

QuestionAnswer
demand istek - talep etmek
require istemek - gerektirmek
permit izin - izin vermek
prevent önlemek - engel olmak
offer teklif - sunmak
divide bölmek - ayırmak
attract çekmek
absence yokluk
removal uzaklaştırma - ortadan kaldırma
preservation koruma - muhafaza
lack (of) eksiklik
destruction imha - tahribat
experience deneyim - tecrübe etmek
evaporate buharlaşmak - buharlaştırmak
content içerik
exclude dışlamak - hariç tutmak
intensify yoğunlaştırmak
trigger tetik
cure kür - tedavi - iyileştirmek
heal iyileşmek - iyileştirmek
dairy mandıra
diary günlük
rind kabuk - deri
round tur - yuvarlak - boyunca - etrafında
range dizi - menzil - alan
shell kabuk
skin cilt - deri
alter değiştirmek - başkalaştırmak
exchange değiş tokuş - değiştirmek
complete tamamlamak - tam
complement tamamlayıcı
vary değiştirmek
obtain elde etmek - kazanmak
detoched bağımsız
extract çıkarmak - özüt
exhausted yorgun - tükenmiş
contract sözleşme - anlaşma
various çeşitli
alternative başka - seçenek
select seçmek - ayıklamak
exaggerate abartmak
umbrella şemsiye - koruyucu
collective toplu - ortak
exclusive özel - seçkin
imaginative yaratıcı - hayali
exhanced gelişmiş
engaged nişanlı - meşgul
value önem - değer - değer vermek
stress stres - vurgulamak
provoke kışkırtmak
impress etki - etkilemek
wage ücret - yevmiye
save kurtarmak - biriktirmek
riches zenginlik
underline vurgulamak
note not - dikkat
bill fatura
point out işaretlemek - belirtmek - dikkatini çekmek
remark söylemek - dikkat
insult hakaret - aşağılamak
progress ilerleme - gelişmek
outcome sonuç
output üretim - çıktı
narrow daraltmak - sınırlı
wide geniş - yaygın
broad geniş - yaygın
urban şehir - kentsel
rural kırsal
suburban banliyö - kenar mahalle
promote desteklemek - yükseltmek
conduct davranış - idare etmek
encourage teşvik etmek - desteklemek - cesaretlendirmek
compare karşılaştırmak
compose oluşturmak - bestelemek
embrace kucaklamak
certify onaylamak - doğrulamak
willing istekli - gönüllü
inital ilk - baştaki
conspiracy komplo - gizli anlaşma
plot arsa - komplo
murder cinayet - öldürmek
deception hile - aldatma
sanction yaptırım
optimistic iyimser
purchase satın almak
insurance sigorta
overlook gözden kaçırmak - yüksekten bakmak
misled yanıştılmış - yanlış yönlendirmek
neglect ihmal - bakımsızlık - ihmal etmek
noted tanınmış
devalue değerini düşürmek
ravaged perişan
ravage tahrip - yıkmak
burn yanık - yanmak
mutation mutasyon - değişim
plausible makul - mantıklı
unthinkable düşünülemez - olanaksız
available mevcut - müsait - hazır
tissue doku
offensive saldırı - saldırgan
Created by: vipokul