Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

vip-flash-set-2

proficiency-lys-yds-toefl

QuestionAnswer
point puan - nokta
refreshment serinletme - serinletici içki
refresh yenilemek - tazelemek - ferahlatmak
receive almak
elixir iksir
sobriety soğukkanlılık
wakeful uykusuz - uyanık
tranquility huzur - sükunet
remain kalmak - aynen kalmak - sürdürmek
spiritual manevi - ruhsal
partaking paylaşmak - katılmak
occasion fırsat - durum
awakening uyanış - uyanma
inspiration ilham - esin
derisive gülünç - faydasız
informative aydınlatıcı - bilgi verici
paradox çelişki
present mevcut - şimdiki - hediye - sunmak
presenting takdim etmek
numerous sayısız - çok sayıda
demonstrate göstermek - kanıtlamak
force kuvvet - zorlamak
worth değer
colleague meslektaş - iş arkadaşı
suggest önermek - fikir vermek
convey iletmek - nakletmek
warn uyarmak - ikaz etmek
detrimental zararlı
anxiety kaygı - endişe
impact darbe - etki
explain açıklamak - anlatmak
cope with üstesinden gelmek - başa çıkmak
uneasiness tedirginlik - huzursuzluk
occur meydana gelmek - oluşmak
pressure baskı - basınç - zorlamak
biased önyargılı - taraflı
mention bahsetmek - anma
except haricinde - dışında
cognitive idrak ile ilgili
infer sonuç çıkarmak - anlamına gelmek
moderate ılımlı - ölçülü
amount miktar - tutar
contribute katkıda bulunmak
result sonuç
unbearable dayanılmaz - çekilmez
interrupt yarıda kesmek - sözünü kesmek
strengthen güçlendirmek - sağlamlaştırmak
constitute oluşturmak - kurmak
identify belirlemek - tanımak
nutrition beslenme - besin
nourishment beslenme - besin
tradition gelenek
implement uygulamak - sağlamak
balance denge - dengelemek
determine belirlemek - saptamak
sustain sürdürmek - desteklemek
eliminate elemek - gidermek
decide karar vermek - belirlemek
definitely kesinlikle - kuşkusuz
vigorously kuvvetlice
adequately yeterli olarak
sums up özetlemek
individual birey - bireysel
component bileşen
conservative muhafazakar - tutucu
delivery doğum - teslim - teslim etme
proliferation çoğalma - üreme
decrease düşüş - azaltmak
production üretim - yapım
prohibition yasak - yasaklama
development gelişme - geliştirme
attendance katılım
assignment atama - görev - tayin
disseminate yaymak
describe tanımlamak - anlatmak - betimlemek
spread yayılmış - yaymak - yayılma
recognize tanımak - farkına varmak
disrupt bozmak - dağıtmak
facilitate kolaylaştırmak
invoke çağırmak - yalvarmak
impede engellemek
interfere müdahale etmek - karışmak
dedicate adamak - ithaf etmek
designed tasarlanmış - planlanmış
devoted sadık - fedakar
manufacture üretim - üretmek
combine birlik - birleştirmek
integrate birleştirmek
disregard ihmal - hiçe saymak
consist oluşmak - meydana gelmek
descriptive tanımlayıcı
inexpensive ucuz
afford gücü yetmek - parası yetmek
relatively nispeten
cover kapak - örtmek
produce üretmek - ürün
growth büyüme - gelişme
command kumanda - komut
reduce azaltmak - düşürmek
advent gelip çatma
Created by: vipokul