Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

vip-flash-set

proficiency-lys-yds-toefl

QuestionAnswer
accept kabul etmek - onaylamak
admit kabul etmek - itiraf etmek
approve onaylamak - beğenmek
along boyunca - yanısıra
accordingly bu nedenle
average ortalama
approach yaklaşım - yaklaşmak
apart ayrı - dışında
acquire kazanmak - elde etmek
attitude tutum - davranış
appreciative takdir eden - minnettar
attribute özellik - nitelik
appropriate uygun
addiction bağımlılık
advisory tavsiye edici - danışma
admonitory uyarı - uyarıcı
absorp emmek
agree (with) hemfikir olmak - anlaşmak
audience seyirci - dinleyici
author yazar
authorize yetki vermek
apologize (for) özür dilemek
accurate (on) kesin - doğru
apply uygulamak - başvurmak
accumulate biriktirmek
assess değerlendirmek
accuse (of) suçlamak
acquited beraat etmek - aklamak
admire hayran - hayran kalmak
annoying can sıkıcı - rahatsız edici
audacious cesur - küstah - gözüpek
attentive dikkatli - özenli
anxious endişeli - kaygılı - huzursuz
ambigous belirsiz
amusing komik - eğlenceli
acknowledge kabul etmek - onaylamak
arrogant kibirli - küstah
assist yardım - yardımcı olmak - desteklemek
associated ilişkili - birleşmiş
wonder şaşkınlık - hayret - merak etmek
assertion iddia
immediate hemen - acil
exhibit sergi - sergilemek
pandemic yaygın
likelihood muhtemel - olasılık
eventually sonunda - nihayet
infect bulaştırmak
figure out çözmek - halletmek - hesaplamak - anlamak
outrage hakaret etmek - rezalet
caution dikkat - uyarı
indifferent farksız - kayıtsız - ilgisiz
contain içermek - kapsamak
inoculate aşılamak
operate işletmek - çalıştırmak - kullanmak
rescue kurtarmak
virtual sanal
virtually gerçekte - hemen hemen
ultimate en son
sensible mantıklı - makul
eradicate yok etmek - kökünü kurutmak
evaluate değerlendirmek - ölçmek
vaccinate aşılamak
involve içermek - kapsamak - dahil
tending eğilimde olmak - bakmak - ilgilenmek
leaning uzanmak - eğilim - meyilli
prepare hazırlamak
landscape manzara - bahçe düzenlemek
country ülke - kırsal
climate iklim - hava
scenery manzara
plantation fidanlık - tarla
emerge ortaya çıkmak
urgent acil - önemli
appear ortaya çıkmak
community topluluk
nomad göçebe
gypsy çingene
hunter avcı
settle yerleşmek
wandering göçebe - gezginlik - amaçsızca dolaşma
gathering buluşma - toplanmak
moving hareket eden - taşınma
raise yükseltmek - kaldırmak - yetiştirmek
grow büyümek - yetiştirmek
increase artış - arttırmak
breed cins - nesil - doğurmak - üretmek
elevate kaldırmak - yükseltmek
deplete tüketmek - bitirmek
destroy yıkmak - tahrip etmek
depress bastırmak - düşürmek - neşesini kaçırmak
use up tüketmek - bitirmek
remove kaldırmak - çıkarmak
common ortak - yaygın - genel
purpose amaç - amaçlamak
discuss tartışmak - görüşmek
origin köken - kaynak
ritual ayin - törensel
labor emek - iş gücü - emek vermek
provide sağlamak - temin etmek
beverage içecek
Created by: vipokul