Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

vip-flash-set

proficiency-lys-yds-toefl

QuestionAnswer
accept kabul etmek - onaylamak
admit kabul etmek - itiraf etmek
approve onaylamak - beğenmek
along boyunca - yanısıra
accordingly bu nedenle
average ortalama
approach yaklaşım - yaklaşmak
apart ayrı - dışında
acquire kazanmak - elde etmek
attitude tutum - davranış
appreciative takdir eden - minnettar
attribute özellik - nitelik
appropriate uygun
addiction bağımlılık
advisory tavsiye edici - danışma
admonitory uyarı - uyarıcı
absorp emmek
agree (with) hemfikir olmak - anlaşmak
audience seyirci - dinleyici
author yazar
authorize yetki vermek
apologize (for) özür dilemek
accurate (on) kesin - doğru
apply uygulamak - başvurmak
accumulate biriktirmek
assess değerlendirmek
accuse (of) suçlamak
acquited beraat etmek - aklamak
admire hayran - hayran kalmak
annoying can sıkıcı - rahatsız edici
audacious cesur - küstah - gözüpek
attentive dikkatli - özenli
anxious endişeli - kaygılı - huzursuz
ambigous belirsiz
amusing komik - eğlenceli
acknowledge kabul etmek - onaylamak
arrogant kibirli - küstah
assist yardım - yardımcı olmak - desteklemek
associated ilişkili - birleşmiş
wonder şaşkınlık - hayret - merak etmek
assertion iddia
immediate hemen - acil
exhibit sergi - sergilemek
pandemic yaygın
likelihood muhtemel - olasılık
eventually sonunda - nihayet
infect bulaştırmak
figure out çözmek - halletmek - hesaplamak - anlamak
outrage hakaret etmek - rezalet
caution dikkat - uyarı
indifferent farksız - kayıtsız - ilgisiz
contain içermek - kapsamak
inoculate aşılamak
operate işletmek - çalıştırmak - kullanmak
rescue kurtarmak
virtual sanal
virtually gerçekte - hemen hemen
ultimate en son
sensible mantıklı - makul
eradicate yok etmek - kökünü kurutmak
evaluate değerlendirmek - ölçmek
vaccinate aşılamak
involve içermek - kapsamak - dahil
tending eğilimde olmak - bakmak - ilgilenmek
leaning uzanmak - eğilim - meyilli
prepare hazırlamak
landscape manzara - bahçe düzenlemek
country ülke - kırsal
climate iklim - hava
scenery manzara
plantation fidanlık - tarla
emerge ortaya çıkmak
urgent acil - önemli
appear ortaya çıkmak
community topluluk
nomad göçebe
gypsy çingene
hunter avcı
settle yerleşmek
wandering göçebe - gezginlik - amaçsızca dolaşma
gathering buluşma - toplanmak
moving hareket eden - taşınma
raise yükseltmek - kaldırmak - yetiştirmek
grow büyümek - yetiştirmek
increase artış - arttırmak
breed cins - nesil - doğurmak - üretmek
elevate kaldırmak - yükseltmek
deplete tüketmek - bitirmek
destroy yıkmak - tahrip etmek
depress bastırmak - düşürmek - neşesini kaçırmak
use up tüketmek - bitirmek
remove kaldırmak - çıkarmak
common ortak - yaygın - genel
purpose amaç - amaçlamak
discuss tartışmak - görüşmek
origin köken - kaynak
ritual ayin - törensel
labor emek - iş gücü - emek vermek
provide sağlamak - temin etmek
beverage içecek
Created by: vipokul
Popular Stadlier Oxford Voca sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards