Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

PHRASAL VERBS

PROFICIENCY

QuestionAnswer
account for hesabını vermek
allow for hesaba katmak
answer back terbiyesizce cevap vermek
ask for talep etmek
ask sb in içeri davet etmek
ask sb out dışarı davet etmek
back up destek olmak
be against karşı olmak
be away orada bulunmamak
be back geri dönmek
be for -den yana olmak
be in içerde olmak
be over bitmek
be out dışarda olmak
be up kalkmak
break down yıkılmak, bozulmak
sinir krizi geçirmek zorla girmek
pes etmek bitirmek
sağlığı bozulmak savaş ya da ateşin çıkması
bozulmak ikna etmek
break into/in zorla girmek
break off bitirmek
break out savaş ya da ateşin çıkması
break round ikna etmek
bring up çocuk yetiştirmek
bring down birinin mevkisini düşürmek
bring out yayınlamak
bump into/run into karşılamak
çarpmak telefon etmek
burn down yanıp kül olmak
call for birini ya da birşeyi almak için uğramak
gerektirmek devam etmek
call in habersiz uğramak
call off iptal etmek
call up telefon etmek
askere çağırmak mutlu etmek
not to care about karışmamak
care for hoşlanmak
birisine bakmak bir pisliği temizlemek
carry on devam etmek
carry out görevi yerine getirmek
catch/keep up with yetişmek
check in girişini yapmak
cheer up mutlu etmek
clear up temizlemek, toplamak
clean out adamakıllı temizlemek
clean up bir pisliği temizlemek
close down bir şirketin kapatılması
close in yakınlaşmak
come across karşılaşmak
come in girmek
come round onaylamak
come out ortaya çıkmak
yayınlamak bırakmak
come up with üretmek
count on güvenmek
cross out silmek
cut across kestirmeden gitmek
cut down ağaç kesmek
azaltmak binmek (araba, taksi)
do over tekrar yapmak
drop off birini bir yerde bırakmak
flood in topluluk halinde gitmek
give up bırakmak
get up kalkmak
grow up büyümek
get off inmek
go off patlamak
bozulmak dağıtmak
get on binmek (toplu taşıma)
get in/into binmek (araba, taksi)
get away ayrılmak
get back tekrar almak
get over iyileşmek
go over/through gözden geçirmek
go with yakışmak
go down with hasta olmak
go in for sınava girmak
grow out of büyük gelmek
hand out dağıtmak
hold up ertelemek
hold on beklemek
join in katılmak
knock sb down zarar vermek
keep out girmesini engellemek
look up araştırmak
look after ilgilenmek
look into araştırmak
lay down kural koymak
let down hayal kırıklığına uğratmak
let out bırakmak
look out dikkatli olmak
leave out hariç tutmak
live on hayatını idame ettirmek
look dawn on aşağılamak
look forward to dört gözle beklemek
make up icat etmek
uydurmak bağlamak
pick up birini almaya gitmek
pour down sağanak yağmur yağmak
pass out bayılmak
pick out seçmek
point out dikkat çekmek
put out söndürmek
put off ertelemek
put on giyinmek
pass away ölmek
put aside biriktirmek
put away toplamak
put through bağlamak
put up with hoşgörülü olmak
run out bitmek
set out/off seyahate çıkmak
sort out sınıflandırmak
stand out görünür olmak
stand for temsil etmek
set up kurmak
show off şov yapmak
show up ortaya çıkmak
settle down sakin bir hayat yaşamak
slow down yavaşlamak
switch/turn on açmak
take up yeni bir hobiye başlamak
turn up ses açmak
turn down sesi kısmak
take off kıyafetini çıkarmak
turn off kapatmak
try on kıyafet denemek
take in küçültmek
take after benzemek
take over kontrolü almak
think over dikkatli bir şekilde düşünmek
throw away kurtulmak
wear sb out yorulmak
wear sth out eskitmek
work out planlamak
Created by: vipokul