Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

voc-quiz-vip-10

vocabulary quiz-vip-10

QuestionAnswer
almost: (adv.) hemen hemen, neredeyse; yaklaşık olarak
biometrics: (n.) biyometri
blood vessel: (n.) kan damarı
face recognition: (n.) yüz tanıma
face: (n.) yüz
fingerprint: (n.) parmak izi
forget: (v.) unutmak
impossible: (adj.) imkansız, olanaksız, mümkün değil
instantaneous: (adj.) anlık, ani, enstantane
iris recognition: (n.) (göz) iris tanımlaması
map: (v.) haritasını yapmak/çıkarmak, harita çizmek
next: (adj.) gelecek, sonraki, bir sonraki, önümüzdeki
or: (conj.) veya, ya da, yoksa
recognition: (n.) tanıma, tanımlama
skin: (n.) cilt, deri; kabuk
spoof: (v.) kandırmak, aldatmak, dolandırmak
thermal imaging scan: termal görüntü tarama
thing: (n.) şey; nesne; eşya; olay
study: (v.) çalışmak; okumak; incelemek, araştırmak
unique: (adj.) eşşiz, benzersiz
brain: (n.) beyin
century: (n.) yüzyıl
create: (v.) yaratmak, yapmak, meydana getirmek, oluşturmak
describe: (v.) tanımlamak, tasvir etmek; resmetmek
employ: (v.) çalıştırmak, iş vermek, görevlendirmek, kullanmak
fashionable: (adj.) şık, revaçta, moda, modaya uygun
fountain: (n.) çeşme
hydraulic system: (n.) hidrolik sistem
once: (adv.) bir kere / defa; eskiden, bir zamanlar
pleasing: (adj.) hoş, memnuniyet / mutluluk verici.
antelope: (n.) antilop
conservation: (n.) koruma, muhafaza
effort: (n.) çaba, gayret
endangered: (adj.) nesli tükenmekte olan, tehlikede
return: (v.) dönmek, geri dönmek
species: (n.) tür, canlı türü
thanks to: (prep.) sayesinde, yüzünden
wildlife: (n.) vahşi yaşam, yaban / yabani hayat
fountain: (n.) çeşme
fingerprint: (n.) parmak izi
date back to: eskiye dayanmak, geçmişe dayanmak / uzanmak
Ice Age: buz devri
once: (adv) bir kere / defa; eskiden, bir zamanlar
prolific: (adj) üretken, doğurgan, çabuk üreyen
Central Asia: Orta Asya
plain: (n) ova; düz; sade, yalın
bison: (n) bizon, yaban öküzü
as + adj. + as: ... kadar (karşılaştırma yapısı)
conservation: (n) koruma, muhafaza
employ: (v) çalıştırmak, iş vermek, görevlendirmek, kullanmak
around the world: tüm dünyada/ki, dünyadaki
describe: (v) tanımlamak, tarif / tasvir etmek; resmetmek
different: (adj) farklı
funny: (adj) komik, eğlenceli
language: (n) dil
laugh: (v) gülmek
smile: (v) gülümsemek
something: bir şey
use: (v) kullanmak
when: (conj) -dığında, -dığı zaman, olunca; -ken
creaky: (adj gıcırtılı, harap, harap olmuş
in order to: - mek/mak için, -mek/mak amacıyla
many: (adv. - det) çok, birçok
mitigate: (v) azaltmak, yatıştırmak, hafifletmek
patient: (n) hasta
physician: (n) doktor, hekim
recommend: (v) önermek, tavsiye etmek, tavsiye vermek
stave off: (phr) kurtulmak, savmak, bertaraf etmek, def etmek
walking: (n) yürüyüş, yürüme
weight gain: kilo alımı
billion: (n.) milyar
change: (v.) değişmek, değiştirmek
chemical composition: kimyasal bileşim
in terms of: (prep.) açısından, bakımından, yönünden
journal: (n.) dergi
Martian: (adj.) Mars, Mars'a ait, Marslı
much: (adv.) çok, pek, fazla
new: (adj.) yeni
study: (n.) çalışma, araştırma
suggest: (v.) önermek; öne sürmek
achieve: (v.) başarmak, ulaşmak, elde etmek
aspiration: (n.) istek, tutku, özlem
college: (n.) kolej, üniversite
contact: (n.) temas, bağlantı, irtibat
each other: birbirini, birbirine, birbirlerini, birbirlerine
find: (v.) bulmak, keşfetmek; ortaya çıkarmak
garbage: (n.) çöp
help: (v.) yardım etmek, yardımcı olmak
landlady: (n.) ev sahibesi
organization: (n.) kuruluş, organizasyon; örgütlenme
despite: (prep.) -e rağmen, -e karşın
deliver: (v.) dağıtmak, teslim etmek; sağlamak
provide: (v.) sağlamak, temin etmek, karşılamak
health: (n.) sağlık, sıhhat
benefit: (n.) fayda, yarar; kazanç
even: (adv.) bile, hatta
hinder (v.) engellemek, engel olmak, aksatmak
longterm (adj.) uzun vadeli, uzun süreli
survival: (n.) hayatta kalma, sağ kalma
prospect: (n.) olasılık, ihtimal, umut
Created by: vipokul
Popular Stadlier Oxford Voca sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards