Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

voc-quiz-vip-9

vocabulary quiz-vip-9

QuestionAnswer
all: hepsi, her, herkes; tüm, bütün
advanced / academic degree: yüksek lisans derecesi, akademik derece
astronomy: (n.) astronomi, gökbilim
for centuries: yüzyıllar / asırlar boyunca, yüzyıllarca
gain admission: (v.) kabul görmek / edilmek; alınmak, girmek
laboratory: (n.) laboratuvar
need: (v.) gerekmek, ihtiyacı olmak, ihtiyaç duymak
observe: (v.) gözlemek, gözlemlemek, gözlem yapmak, incelemek
open: (adj.) açık
rest: (n.) geri kalanı; dinlenme
science: (n.) bilim, fen; bilim dalı
scientific world: bilim dünyası
unlike: (prep.) aksine, farklı olarak
wander: (v.) dolaşmak, gezinmek, amaçsızca gezinmek
window: (n.) pencere
compared to: -e nazaran, kıyasla
glorious: (adj.) muhteşem, şanlı, şerefli
need: (v.) gerekmek, ihtiyacı olmak, ihtiyaç duymak
fault: (n.) hata, kusur, kabahat; fay
in general: (adv.) genelde, genel olarak
high level of: yüksek düzeyde / seviyede
air pollution: hava kirliliği
burn (v.) yakmak, yanmak (burning: yanan)
coal: (n.) kömür
exposed to: maruz kalmak
in the form of: biçiminde, şeklinde, halinde
particulate: (n.) parçacık, katı parçacık, partikülat
produce: (v.) üretmek; yetiştirmek
shorten: (v.) kısaltmak, azaltmak; kısmak, kısalmak
significantly: (adv.) önemli bir şekilde, önemli ölçüde
average: (adj.) ortalama, sıradan
back down: (phr.) sözünden / fikrinden / iddiasından vazgeçmek
both ... and: (conj.) hem ... hem de
claim: (v.) iddia etmek
competition: (n.) rekabet, yarışma
contentedly (adv.) mutlu / memnun bir şekilde
donor: (n.) bağışcı, bağış yapan kimse
either … or … (conj.) ya … ya da
green leafy vegetables: yeşil yapraklı sebzeler
have a great time: (phr.) iyi vakit geçirmek, çok eğlenmek
have a legitimate place: meşru bir yere sahip olmak
illegal: (n.) yasa dışı
in (the) practice: pratikte, uygulamada
influence: (n.) etki, tesir; baskı
legitimate: (adj.) meşru, makul; yasal
neither ... nor ... (conj.) ne ... ne de ...
not (only) ... but also: (conj.) sadece ... değil -- de/da/aynı zamanda
purr: (v.) mırlamak, mırıldamak
religious sect: dini tarikat, mezhep
say: (v.) söylemek, demek
drug-resistant: (adj.) ilaca dirençli
epidemic: (n.) salgın, salgın hastalık
farm: (n.) çiftlik
fuel: (v.) yakmak; yakıt vermek; teşvik etmek, körüklemek, yükseltmek
human: (n.) insan, insanoğlu; insanlık
try: (v.) çalışmak (yapmaya çalışmak); denemek
use: (n.) kullanım, kullanma
whether (or not): (conj.) -ıp… madığı (olup olmadığı)
work out: (phr.) çözmek, çözümlemek; hesap etmek; anlamaya çalışmak
microbiologist: (n.) mikrobiyolog
embarrassing: (adj.) utandırıcı, can skıcı, huzursuz edici
know: (v.) bilmek; tanımak
most of: çoğu, çoğunluğu, büyük bölümü / kısmı
planet: (n.) gezegen
planetary: (adj.) gezegenlere ait / özgü, gezegensel
planetary scientist: gezegen bilimci, gezegenleri inceleyen bilim insanı
really: (adv.) gerçekten
secret: (n.) sır, gizem
slightly: (adv.) hafifçe, hafiften; çok az, biraz, az oranda
study: (v.) çalışmak; okumak; incelemek, araştırmak
each other: birbirini, birbirine, birbirlerini, birbirlerine
identify: (v.) kimliğini belirlemek, tanımak, tanımlamak, tespit etmek
mammal: (n.) memeli
marine: (adj.) deniz, deniz ait
research: (n.) araştırma, inceleme
reveal: (v.) açığa vurmak, ifşa etmek; meydana/açığa/ortaya çıkarmak
unique: (adj.) eşsiz, benzersiz, tek
use: (v.) kullanmak
whistle: (n.) ıslık; düdük
secret: (n.) sır, gizem
account: (v.) hesaba katmak; açıklama getirmek; -den oluşmak, oluşturmak
almost: (adv.) hemen hemen, neredeyse; yaklaşık olarak
because: (conj.) çünkü, yüzünden, -den dolayı, nedeniyle
charismatic: (adj.) karizmatik, etkileyici, büyüleyici
climate change: iklim değişikliği
conservation: (n.) koruma, muhafaza
current: (adj.) şimdiki, şu anki, bugünkü; geçerli, yürürlükte olan
effect: (n.) etki, sonuç
effort: (n.) çaba, gayret
go / become extinct: soyu tükenmek, nesli yok olmak
in the wild: vahşi, vahşi doğada (yaşam süren)
likely: (adj.) olası, muhtemel, mümkün
likely: (adv.) büyük ihtimalle, muhtemelen
lynx: (n.) vaşak (kedigillerden bir tür vahşi hayvan)
management: (n.) yönetim, idare, işletme
marine: (adj.) deniz, deniz ait
remaining: (adj.) geriye kalan, arda kalan
so far: (adv.) şimdiye kadar, şu ana dek
spend: (v.) harcamak; geçirmek
within: (prep - adv.) içinde, süresi içinde, zarfında
Created by: vipokul