Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

voc-quiz-vip-8

vocabulary quiz-vip-8

QuestionAnswer
although: (conj.) -e rağmen, -e karşın, olsa da, ise de
apply: (v.) başvurmak; uygulamak; sürmek
badly: (adv.) kötü bir şekilde, kötü, ağır
bravely: (adv.) cesurca, cesaretle
business administration: iş yönetimi, işletmecilik
despite: (prep.) -e rağmen, -e karşın
even though: (conj.) -e rağmen, -e karşın, olsa da, ise de
fight: (v.) dövüşmek, savaşmak, mücadele etmek
fill out a form: bir form doldurmak
glorious: (adj.) muhteşem, şanlı, şerefli
hundreds of: yüzlerce
in spite of: -e rağmen, -e karşın
lead an active life: (phr.) aktif bir yaşam sürmek
master's degree: master derecesi, mastır diploması
out of work: (phr.) işsiz
refuse: (v.) reddetmek, geri çevirmek, kabul etmemek
surrender: (v.) teslim olmak, boğun eğmek, vazgeçmek
tax: (n.) vergi
though: (conj.) -e rağmen, -e karşın, olsa da, ise de
wound: (v.) yaralamak
ancient: (adj.) eski
bone: (n.) kemik
fossilised: (adj.) fosilleşmiş
fragment: (n.) parça, küçük/kırık parça, fragman
genome: (n.) genom, toplam gen
modern-day: (adj.) günümüz, modern zaman
more than: -den daha fazla
relative: (n.) akraba
think: (v.) düşünmek; sanmak
yield: (v.) ürün vermek; teslim olmak, boyun eğmek; açığa vurmak
as: (conj.) den dolayı, çünkü, dığı için
awful: (adj.) korkunç, berbat, çok kötü
because: (conj.) den dolayı, çünkü, dığı için
by reason of: (prep.) -den dolayı
by virtue of: (prep.) -den dolayı, sayesinde
court of inquiry: sorgu mahkemesi
due to: (prep.) den dolayı / ötürü, yüzünden, sayesinde
enjoy: (v.) hoşlanmak, zevk almak, keyfini sürmek; sahip olmak
excuse: (v.) bağışlamak, mazur görmek
experience: (n.) deneyim, tecrübe
generosity: (n.) cömertlik
goal: (n.) amaç, gaye; hedef; gol (futbolda)
marsh: (n.) bataklık
on account of: (prep.) -den dolayı, sebebiyle
plenty of time: bol zaman
reach: (v.) ulaşmak
rule: (v.) yönetmek, hüküm sürmek; karara varmak
since: (conj.) den dolayı, çünkü, dığı için
success: (n.) başarı
thanks to: (prep.) sayesinde
activity: (n.) faaliyet, etkinlik
at any age: herhangi bir yaşta
brain-stimulating: (adj.) beyin uyarıcı
memory: (n.) hafıza, bellek
new: (adj.) yeni
participate (v.) katılmak, iştirak etmek
preserve (v.) korumak, muhafaza etmek
research (n.) araştırma, inceleme
suggest: (v.) önermek; öne sürmek
reading: (n.) okuma
across: (adv.) bir uçtan diğer uca, karşıdan karşıya; boyunca
activity: (n.) faaliyet, etkinlik
both ... and: (conj.) hem ... hem de
compared to: -e nazaran, kıyasla
decline: (n.) düşüş, azalma, gerileme
early (adj.) ilk, eski; erken
find: (v.) bulmak, keşfetmek; ortaya çıkarmak
late: (adj.) geç, geçikmiş
life: (n.) hayat, yaşam
lifetime: (n.) ömür, yaşam süresi
memory: (n.) hafıza, bellek
mentally (adv.) zihinsel olarak, zihnen, zeka olarak
participate (v.) katılmak, iştirak etmek
people: (n.) insanlar, halk
rate: (n.) oran
research (n.) araştırma, inceleme
stimulating (adj.) uyarıcı
such (adj.) böyle, bu tür, bu gibi
intractable: (adj.) zorlu, inatçı; dik kafalı
estimate: (v.) tahmin etmek; kestirmek
billion: (n.) milyar
demographer: (n.) nüfus bilimci, nüfus istatistikleri araştırmacısı
population: (n.) nüfus
project: (v.) proje çizmek; yansıtmak; planlamak; tahmin etmek
reach: (v.) ulaşmak
United Nations: Birleşmiş Milletler
zone: (n.) bölge, kuşak
discover: (v.) keşfetmek, bulmak, ortaya çıkarmak
depend: (v.) bağlı olmak; güvenmek
threat: (n.) tehdit
describe: (v.) tanımlamak, tasvir / tarif etmek; resmetmek
desert: (n.) çöl; bozkır
from: (prep.) -den, -dan; itibaren; -den ötürü/dolayı
new: (adj.) yeni
scientist: (n.) bilim insanı
species: (n.) tür, canlı türü
unearth: (v.) ortaya çıkarmak, topraktan çıkarmak; gün yüzüne çıkarmak
unusual: (adj.) sıra dışı, alışılmadık, olağan olmayan
car: (n.) araba; vagon
driver: (n.) şoför, sürücü
Created by: vipokul