Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

voc-quiz-vip-6

vocabulary quiz-vip-6

QuestionAnswer
among: (prep.) arasında, içinde
colleague: (n.) meslektaş
disease: (n.) hastalık
during: (prep.) boyunca, sırasında, esnasında
epidemiologist: (n.) epidemiyolog
infectious: (adj.) bulaşıcı
outbreak: (n.) baş gösterme, patlak verme; salgın
regular: (n.) düzenli, nizami; olağan, sıradan
spread: (v.) yaymak, yayılmak
through: (prep.) içinden; içinde; aracılığıyla, yoluyla; arasında
carry: (v.) taşımak
deadly: (adj.) ölümcül, öldürücü
domestic: (adj.) iç, yerli; evcil
face: (v.) yüzleşmek; karşı karşıya olmak/gelmek; bakmak
from: (prep.) -den, -dan; itibaren; -den ötürü/dolayı
potentially: (adv.) potansiyel, potansiyel olarak, imkan dahilinde
rare: (adj.) ender, nadir, seyrek
some: (adj-adv.) bazı; birkaç; biraz; kimi
species: (n.) tür, canlı türü
threat: (n.) tehdit
circle: (v.) dönmek, etrafında dönmek, çevresini dolaşmak
extrasolar: (adj.) güneş sistemi dışında
launch: (v.) fırlatmak; başlatmak; piyasaya sürmek
look for: (phr.) aramak, bakmak; bulmaya çalışmak
other than: -den başka, dışında, haricinde
planet: (n.) gezegen
space: (n.) uzay; boşluk; yer
star: (n.) yıldız; meşhur şarkıcı, oyuncu, sporcu vb.
sun: (n.) güneş
telescope: (n.) teleskop
as a result of: (conj.) -in sonucu olarak, -in neticesinde/sonucunda
by the end of: -nın sonuna kadar
century: (n.) yüzyıl
climate change: iklim değişikliği
could: olasılık modal (bu cümle içinde olasılık bildirmektedir.)
depend: (v.) bağlı olmak; güvenmek
even: (adv.) bile, hatta, dahi
get worse: (v.) kötüleşmek, daha kötü olmak, kötüye gitmek
how: (adv.) nasıl
loss: (n.) kayıp, zarar
projected: (adj.) tahmini, öngörülen, öngörülmüş
react: (v.) tepki/reaksiyon göstermek, tepki vermek, tepkimek
snow: (n.) kar
orbit: (v.) yörüngede dönmek
closely: (adv.) yakından, yakın bir şekilde; dikkatle
especially: (adv.) özellikle, bilhassa
report: (v.) bildirmek, söylemek, rapor etmek/vermek
deadly: (adj.) ölümcül, öldürücü
require: (v.) gerekmek, gerektirmek; istemek
type: (n.) tür, tip, cins
community: (n.) toplum, topluluk, cemaat, camia
complete: (adj.) tam, eksiksiz
economic loss: ekonomik kayıp
elevation: (n.) yükseklik, yükselti; kaldırma
enjoy: (v.) hoşlanmak, sevmek, zevk almak, keyfini sürmek; sahip olmak
enthusiast: (n.) hayran, meraklı, ilgili, istekli kimse
have implications for: (phr.) bir şey üzerinde etkileri olma
in general: (adv.) genelde, genel olarak
just: (adv.) sadece, yalnızca; tam; az önce; şimdi, yeni
less: daha az
local: (adj.) yerel, lokal
lower: (adj.) alt; daha alçak, daha aşağı
mean: (v.) kastetmek, anlamına gelmek, demek istemek
mountain: (n.) dağ
sizeable: (adj.) oldukça büyük, büyükçe
skiing: (n.) kayak yapma, kayakçılık
sledding: (n.) kızakla kayma
snow-dependent: (adj.) kar bağımlısı, kara bağımlı
snowfall: (n.) kar yağışı, kar yağış miktarı
some: (adj-adv.) bazı; birkaç; biraz; kimi
crab: (n.) yengeç
cross: (v.) geçmek; karşıya geçmek
hairy: (adj.) kıllı, tüylü, saçlı
highway: (n.) anayol, otoyol
hitch a ride/lift: (phr.) otostop çekmek
millions of years ago: milyonlarca yıl önce
name after: (phr.) adını vermek, ismini vermek
ocean: (n.) okyanus
find: (v.) bulmak, keşfetmek; ortaya çıkarmak
possible: (adj.) mümkün, olası
aircraft: (n.) hava taşıtı, uçak
area: (n.) alan, bölge
create: (v.) yaratmak, meydana getirmek, oluşturmak
detailed: (adj.) ayrıntılı, detaylı, etraflı
distance: (n.) mesafe, uzaklık
fire: (v.) yakmak; ateşlemek, ateş almak; kovmak
ground: (n.) yer, zemin; yeryüzü; alan, arazi; toprak
known as: olarak bilinen/bilinir
laser: (n.) lazer
lidar: (n.) ışık radarı (bir tür radar teknolojisi)
map: (n.) harita
measure: (v.) ölçmek, ölçüsünü almak, ölçüm yapmak; tartmak
pulse: (n.) nabız; titreşim, darbe, vuruş
three-dimensional: (adj.) üç boyutlu
work: (v.) çalışmak; işlemek; işe yaramak
climate: (n.) iklim, hava
consumer: (n.) tüketici
man-made: (adj.) insan yapımı/üretimi; insan kaynaklı
unconventional: (adj.) alışılmadık, geleneksel olmayan
fuel: (n.) yakıt, akaryakıt, benzin
Created by: vipokul