Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

voc-quiz-vip-6

vocabulary quiz-vip-6

QuestionAnswer
among: (prep.) arasında, içinde
colleague: (n.) meslektaş
disease: (n.) hastalık
during: (prep.) boyunca, sırasında, esnasında
epidemiologist: (n.) epidemiyolog
infectious: (adj.) bulaşıcı
outbreak: (n.) baş gösterme, patlak verme; salgın
regular: (n.) düzenli, nizami; olağan, sıradan
spread: (v.) yaymak, yayılmak
through: (prep.) içinden; içinde; aracılığıyla, yoluyla; arasında
carry: (v.) taşımak
deadly: (adj.) ölümcül, öldürücü
domestic: (adj.) iç, yerli; evcil
face: (v.) yüzleşmek; karşı karşıya olmak/gelmek; bakmak
from: (prep.) -den, -dan; itibaren; -den ötürü/dolayı
potentially: (adv.) potansiyel, potansiyel olarak, imkan dahilinde
rare: (adj.) ender, nadir, seyrek
some: (adj-adv.) bazı; birkaç; biraz; kimi
species: (n.) tür, canlı türü
threat: (n.) tehdit
circle: (v.) dönmek, etrafında dönmek, çevresini dolaşmak
extrasolar: (adj.) güneş sistemi dışında
launch: (v.) fırlatmak; başlatmak; piyasaya sürmek
look for: (phr.) aramak, bakmak; bulmaya çalışmak
other than: -den başka, dışında, haricinde
planet: (n.) gezegen
space: (n.) uzay; boşluk; yer
star: (n.) yıldız; meşhur şarkıcı, oyuncu, sporcu vb.
sun: (n.) güneş
telescope: (n.) teleskop
as a result of: (conj.) -in sonucu olarak, -in neticesinde/sonucunda
by the end of: -nın sonuna kadar
century: (n.) yüzyıl
climate change: iklim değişikliği
could: olasılık modal (bu cümle içinde olasılık bildirmektedir.)
depend: (v.) bağlı olmak; güvenmek
even: (adv.) bile, hatta, dahi
get worse: (v.) kötüleşmek, daha kötü olmak, kötüye gitmek
how: (adv.) nasıl
loss: (n.) kayıp, zarar
projected: (adj.) tahmini, öngörülen, öngörülmüş
react: (v.) tepki/reaksiyon göstermek, tepki vermek, tepkimek
snow: (n.) kar
orbit: (v.) yörüngede dönmek
closely: (adv.) yakından, yakın bir şekilde; dikkatle
especially: (adv.) özellikle, bilhassa
report: (v.) bildirmek, söylemek, rapor etmek/vermek
deadly: (adj.) ölümcül, öldürücü
require: (v.) gerekmek, gerektirmek; istemek
type: (n.) tür, tip, cins
community: (n.) toplum, topluluk, cemaat, camia
complete: (adj.) tam, eksiksiz
economic loss: ekonomik kayıp
elevation: (n.) yükseklik, yükselti; kaldırma
enjoy: (v.) hoşlanmak, sevmek, zevk almak, keyfini sürmek; sahip olmak
enthusiast: (n.) hayran, meraklı, ilgili, istekli kimse
have implications for: (phr.) bir şey üzerinde etkileri olma
in general: (adv.) genelde, genel olarak
just: (adv.) sadece, yalnızca; tam; az önce; şimdi, yeni
less: daha az
local: (adj.) yerel, lokal
lower: (adj.) alt; daha alçak, daha aşağı
mean: (v.) kastetmek, anlamına gelmek, demek istemek
mountain: (n.) dağ
sizeable: (adj.) oldukça büyük, büyükçe
skiing: (n.) kayak yapma, kayakçılık
sledding: (n.) kızakla kayma
snow-dependent: (adj.) kar bağımlısı, kara bağımlı
snowfall: (n.) kar yağışı, kar yağış miktarı
some: (adj-adv.) bazı; birkaç; biraz; kimi
crab: (n.) yengeç
cross: (v.) geçmek; karşıya geçmek
hairy: (adj.) kıllı, tüylü, saçlı
highway: (n.) anayol, otoyol
hitch a ride/lift: (phr.) otostop çekmek
millions of years ago: milyonlarca yıl önce
name after: (phr.) adını vermek, ismini vermek
ocean: (n.) okyanus
find: (v.) bulmak, keşfetmek; ortaya çıkarmak
possible: (adj.) mümkün, olası
aircraft: (n.) hava taşıtı, uçak
area: (n.) alan, bölge
create: (v.) yaratmak, meydana getirmek, oluşturmak
detailed: (adj.) ayrıntılı, detaylı, etraflı
distance: (n.) mesafe, uzaklık
fire: (v.) yakmak; ateşlemek, ateş almak; kovmak
ground: (n.) yer, zemin; yeryüzü; alan, arazi; toprak
known as: olarak bilinen/bilinir
laser: (n.) lazer
lidar: (n.) ışık radarı (bir tür radar teknolojisi)
map: (n.) harita
measure: (v.) ölçmek, ölçüsünü almak, ölçüm yapmak; tartmak
pulse: (n.) nabız; titreşim, darbe, vuruş
three-dimensional: (adj.) üç boyutlu
work: (v.) çalışmak; işlemek; işe yaramak
climate: (n.) iklim, hava
consumer: (n.) tüketici
man-made: (adj.) insan yapımı/üretimi; insan kaynaklı
unconventional: (adj.) alışılmadık, geleneksel olmayan
fuel: (n.) yakıt, akaryakıt, benzin
Created by: vipokul
Popular Stadlier Oxford Voca sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards