Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

voc-quiz-vip-4

vocabulary quiz-vip-4

QuestionAnswer
complexity: (n.) karmaşa, karmaşıklık, karışıklık, zorluk
industrial age: endüstri/sanayi çağı
intractable: (adj.) zorlu, inatçı; dik kafalı
just as: (adv. - conj.) tıpkı, gibi; tam ... ki, tam... dığı anda
law: (n.) hukuk, kanun, yasa
laws of thermodynamics: termodinamiğin yasaları/kanunları
need: (v.) gerekmek, ihtiyacı olmak, ihtiyaç duymak
produce: (v.) üretmek; yetiştirmek
seemingly: (adv.) görünürde, görünüşte, görünüşe göre
solve: (n.) çözmek (bir problemi vb.)
account: (n.) hesap
based on: (phr.) -e bağlı/dayalı, -e bağlı olarak
clump: (n.) yığın, küme, grup
complexity: (n.) karmaşa, karmaşıklık, karışıklık, zorluk
develop: (v.) geliştirmek, gelişmek, ilerlemek
distinct: (adj.) farklı, ayrı; belirgin
environment: (n.) çevre, ortam, etraf
explore: (v.) keşfetmek
how much: (adv.) ne kadar; kaç para, kaça
identical twin: özdeş ikiz
maze: (n.) labirent
mazelike: (adj.) labirentimsi, labirent gibi
nerve cells: sinir hücreleri
percent: (n.) yüzde
personality: (n.) kişilik
problem: (n.) sorun, problem, mesele
same: (adj.) aynı, benzer
seemingly: (adv.) görünürde, görünüşte, görünüşe göre
share: (v.) paylaşmak
surroundings: (n.) çevre, etraf, dolay
surpass: (v.) aşmak, geçmek; üstün gelmek
creative: (adj.) yapıcı, yaratıcı
argue: (v.) tartışmak, münakaşa etmek; savunmak, iddia etmek
forest: (n.) orman
accountant: (n.) muhasebeci
become: (v.) olmak, haline gelmek
direction: (n.) yön, istikamet; yönetim
figure: (n.) sayı, rakam; şekil; önemli veya ünlü kişi
get lost: (v.) kaybolmak, yolunu kaybetmek
have a (good) head for: (phr.) kafası (bir şeye) çalışmak
a third of: üçte biri
because of : (conj.) çünkü, yüzünden, -den dolayı, nedeniyle
climate change: iklim değişikliği
common: (adj.) ortak; yaygın
decline: (n.) düşüş, azalma, gerileme
habitat: (n.) doğal ortam, yaşam ortamı
more than half of: yarısından fazlası
plant species: bitki türleri
range: (n.) sıra, dizi; menzil; çeşit; alan, aralık
serious: (adj.) ciddi, önemli
calculation: (n.) hesaplama
computer: (n.) bilgisayar
for many years: uzun yıllardır, uzun yıllar boyunca, uzun yıllardan beri
law: (n.) hukuk, kanun, yasa
quantum mechanics: kuantum mekaniği
rely: (v.) güvenmek, itimat etmek, bel bağlamak
strange: (adj.) tuhaf, acayip, garip
useful: (adj.) faydalı, yararlı, kullanışlı
researcher: (n.) araştırmacı
work: (v.) çalışmak [work on: bir şey üzerinde çalışmak]
around the world: tüm dünyadaki, dünyadaki
biological weapon: biyolojik silah
competitor: (n.) rakip, yarışmacı
from: (prep.) -den, -dan; itibaren; -den ötürü/dolayı
in danger: tehlikede, tehlike/risk altında
inadvertently: (adv.) kazara, yanlışlıkla, bilmeyerek
invader: (n.) istilacı, saldırgan
ladbird: (n.) uğur böceği
use: (v.) kullanmak
wipe out: (phr.) temizlemek, çıkarmak; yok etmek, silip süpürmek
character: (n.) karakter, şahsiyet, kişilik; kitap veya filmdeki kişi
creature: (n.) yaratık
enemy: (n.) düşman, hasım
game: (n.) oyun
human-looking: (adj.) insan görünümlü
likely: (adj.) olası, muhtemel, mümkün
monstrous: (adj.) korkunç, azman, canavar gibi
pit against: birisini bir şeye karşı yarıştırmak, kapıştırmak
player: (n.) oyuncu
provoke: (v.) kışkırtmak, kızıştırmak, tahrik etmek
thought: (n.) düşünce, fikir
video games: video oyunları
violent: (adj.) şiddetli, şiddet içeren, sert
word: (n.) sözcük, kelime; söz, laf
researcher: (n.) araştırmacı
source: (n.) kaynak; köken
dream: (n.) rüya, hayal
turn: (v.) dönmek, çevirmek; yönelmek
as: (conj.) dıkça; -den dolayı; çünkü
wind: (n.) rüzgar
ago: (adv.) önce, evvel
century: (n.) yüzyıl, asır
during: (prep.) boyunca, sırasında, esnasında
frozen: (adj.) donmuş, dondurulmuş
growth: (n.) büyüme, gelişme; filiz
ice age: buzul çağı, buz devri
new: (adj.) yeni
observe: (v.) gözlemek, gözlemlemek, gözetlemek, incelemek
plant: (n.) bitki
sprout: (v.) filizlenmek, filiz vermek, bitmek; çimlenmek
Created by: vipokul