Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

voc-quiz-vip-3

vocabulary quiz-vip-3

QuestionAnswer
astrophysical (adj.) astrofizik, gökfiziği ile ilgili
closely: (adv.) yakından, yakın bir şekilde; dikkatle
correctly: (adv.) doğru, doğru şekilde, doğru olarak
dense: (adj.) yoğun
gravity: (n.) yer çekimi
how: (adv.) nasıl
orbit: (v.) yörüngede dönmek
pair of: çift
pass a/the test: (bir) testi geçmek
predict: (v.) tahmin etmek; önceden haber vermek, kehanette bulunmak
spiral: (v.) sarmal yapmak, sarmal hareket etmek
star: (n.) yıldız; meşhur şarkıcı, oyuncu, sporcu vb.
stringent: (adj.) zorlu, zorlayıcı; sıkı, katı
theory: (n.) teori, kuram
towards: (prep.) -e doğru, yönünde
yet: (adv.) henüz, daha; şimdiye kadar; yine de
significantly: (adv.) önemli bir şekilde, önemli ölçüde
politician: (n.) politikacı
thirsty: (adj.) susamış, susuz
sweet: (adj.) tatlı, şekerli
Birds of a feather flock together: Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş
dishonest: (adj.) sahtekar, dürüst olmayan
friend: (n.) arkadaş, dost
go out with: (phr.) ile çıkmak, flört etmek
pretentious: (adj.) kendini beğenmiş, iddialı, göşterişçi
snobbish: (adj.) züppe, züppe tavırlı
in the form of: biçiminde, şeklinde, halinde
exposed to: maruz kalmak
wander: (v.) dolaşmak, gezinmek, amaçsızca gezinmek
all: hepsi, her, herkes; tüm, bütün
billion: (n.) milyar
especially: (adv.) özellikle, bilhassa
important: (adj.) önemli, mühim, ciddi
rainy: (n.) yağmurlu, yağışlı
season: (n.) mevsim, sezon
secure: (v.) güvence altına almak, güvenceye almak; korumak
summer: (n.) yaz
supplies: (n.) (çoğul kullanım) erzak (günlük yaşamda gerekli olan şeyler)
supply: (n.) tedarik, sağlama
late: (adj.) geç, geçikmiş
about: (prep.) hakkında; yaklaşık, yaklaşık olarak
according to: (prep.) -e göre
analysis: (n.) analiz, çözümleme, tahlil
appear: (v.) görünmek, ortaya çıkmak; gibi görünmek; sahneye çıkmak
chemotherapy: (n.) kemoterapi (kanser tedavisi metodu)
deadly: (adj.) ölümcül, öldürücü
easily: (adv.) kolayca, kolaylıkla
exam: (n.) sınav, imtihan; muayene
genetic: (adj.) genetik
old: (adj.) yaşlı; eski
percent: (n.) yüzde
require: (v.) gerekmek, gerektirmek; istemek
seem: (v.) görünmek
treat: (v.) tedavi etmek; davranmak
tumor: (n.) tümör
type: (n.) tür, tip, cins
reliance: (n.) güven, itimat, bel bağlama
unlikely: (adj.) olası/muhtemel olmayan, mümkün görünmeyen
become: (v.) olmak, haline gelmek
costly: (adj.) pahalı
neither ... nor ... (conj.) ne ... ne de ...
problem: (n.) sorun, problem, mesele
reliable: (adj.) güvenilir, güvenli, emniyetli
renewable energy: yenilenebilir enerji
wind: (n.) rüzgar
expensive: (adj.) pahalı
abundant: (adj.) bol, çok, bereketli
wood: (n.) odun, tahta; ağaçlık, küçük orman
human: (n.) insan, insanoğlu; insanlık
act: (v.) hareket etmek, davranmak; rol almak, oynamak
brain: (n.) beyin
claim: (n.) iddia
clump: (n.) yığın, küme, grup
damaged: (adj.) hasarlı, hasar görmüş, bozuk
die: (v.) ölmek
disease: (n.) hastalık
earth: (n.) dünya, yeryüzü; toprak
exist: (v.) var olmak, bulunmak
investigate: (v.) araştırmak, incelemek, soruşturmak
make out: (phr.) anlam çıkarmak, anlamak, farketmek; ortaya çıkarmak
nerve cells: sinir hücreleri
pathologist: (n.) patalog
patient: (n.) hasta
respond: (v.) yanıt/karşılık vermek; tepki vermek/göstermek
sample: (n.) örnek, numune
search: (v.) aramak, araştırmak, incelemek
strange: (adj.) tuhaf, acayip, garip
threat: (n.) tehdit
tissue: (n.) doku; kağıt mendil
under: (adv. - prep.) altında, altına
about: (prep.) hakkında; yaklaşık, yaklaşık olarak
acidity: (n.) asidite, asitlik
average: (n. - adj.) ortalama, sıradan
estimate: (v.) tahmin etmek; kestirmek
high: (adj.) yüksek
Industrial Revolution: Sanayi Devrimi
ocean: (n.) okyanus
surface: (n.) yüzey
worldwide: (adj.) dünya çapında; yaygın
liquid: (n.) sıvı
Created by: vipokul