Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

voc-quiz-vip-3

vocabulary quiz-vip-3

QuestionAnswer
astrophysical (adj.) astrofizik, gökfiziği ile ilgili
closely: (adv.) yakından, yakın bir şekilde; dikkatle
correctly: (adv.) doğru, doğru şekilde, doğru olarak
dense: (adj.) yoğun
gravity: (n.) yer çekimi
how: (adv.) nasıl
orbit: (v.) yörüngede dönmek
pair of: çift
pass a/the test: (bir) testi geçmek
predict: (v.) tahmin etmek; önceden haber vermek, kehanette bulunmak
spiral: (v.) sarmal yapmak, sarmal hareket etmek
star: (n.) yıldız; meşhur şarkıcı, oyuncu, sporcu vb.
stringent: (adj.) zorlu, zorlayıcı; sıkı, katı
theory: (n.) teori, kuram
towards: (prep.) -e doğru, yönünde
yet: (adv.) henüz, daha; şimdiye kadar; yine de
significantly: (adv.) önemli bir şekilde, önemli ölçüde
politician: (n.) politikacı
thirsty: (adj.) susamış, susuz
sweet: (adj.) tatlı, şekerli
Birds of a feather flock together: Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş
dishonest: (adj.) sahtekar, dürüst olmayan
friend: (n.) arkadaş, dost
go out with: (phr.) ile çıkmak, flört etmek
pretentious: (adj.) kendini beğenmiş, iddialı, göşterişçi
snobbish: (adj.) züppe, züppe tavırlı
in the form of: biçiminde, şeklinde, halinde
exposed to: maruz kalmak
wander: (v.) dolaşmak, gezinmek, amaçsızca gezinmek
all: hepsi, her, herkes; tüm, bütün
billion: (n.) milyar
especially: (adv.) özellikle, bilhassa
important: (adj.) önemli, mühim, ciddi
rainy: (n.) yağmurlu, yağışlı
season: (n.) mevsim, sezon
secure: (v.) güvence altına almak, güvenceye almak; korumak
summer: (n.) yaz
supplies: (n.) (çoğul kullanım) erzak (günlük yaşamda gerekli olan şeyler)
supply: (n.) tedarik, sağlama
late: (adj.) geç, geçikmiş
about: (prep.) hakkında; yaklaşık, yaklaşık olarak
according to: (prep.) -e göre
analysis: (n.) analiz, çözümleme, tahlil
appear: (v.) görünmek, ortaya çıkmak; gibi görünmek; sahneye çıkmak
chemotherapy: (n.) kemoterapi (kanser tedavisi metodu)
deadly: (adj.) ölümcül, öldürücü
easily: (adv.) kolayca, kolaylıkla
exam: (n.) sınav, imtihan; muayene
genetic: (adj.) genetik
old: (adj.) yaşlı; eski
percent: (n.) yüzde
require: (v.) gerekmek, gerektirmek; istemek
seem: (v.) görünmek
treat: (v.) tedavi etmek; davranmak
tumor: (n.) tümör
type: (n.) tür, tip, cins
reliance: (n.) güven, itimat, bel bağlama
unlikely: (adj.) olası/muhtemel olmayan, mümkün görünmeyen
become: (v.) olmak, haline gelmek
costly: (adj.) pahalı
neither ... nor ... (conj.) ne ... ne de ...
problem: (n.) sorun, problem, mesele
reliable: (adj.) güvenilir, güvenli, emniyetli
renewable energy: yenilenebilir enerji
wind: (n.) rüzgar
expensive: (adj.) pahalı
abundant: (adj.) bol, çok, bereketli
wood: (n.) odun, tahta; ağaçlık, küçük orman
human: (n.) insan, insanoğlu; insanlık
act: (v.) hareket etmek, davranmak; rol almak, oynamak
brain: (n.) beyin
claim: (n.) iddia
clump: (n.) yığın, küme, grup
damaged: (adj.) hasarlı, hasar görmüş, bozuk
die: (v.) ölmek
disease: (n.) hastalık
earth: (n.) dünya, yeryüzü; toprak
exist: (v.) var olmak, bulunmak
investigate: (v.) araştırmak, incelemek, soruşturmak
make out: (phr.) anlam çıkarmak, anlamak, farketmek; ortaya çıkarmak
nerve cells: sinir hücreleri
pathologist: (n.) patalog
patient: (n.) hasta
respond: (v.) yanıt/karşılık vermek; tepki vermek/göstermek
sample: (n.) örnek, numune
search: (v.) aramak, araştırmak, incelemek
strange: (adj.) tuhaf, acayip, garip
threat: (n.) tehdit
tissue: (n.) doku; kağıt mendil
under: (adv. - prep.) altında, altına
about: (prep.) hakkında; yaklaşık, yaklaşık olarak
acidity: (n.) asidite, asitlik
average: (n. - adj.) ortalama, sıradan
estimate: (v.) tahmin etmek; kestirmek
high: (adj.) yüksek
Industrial Revolution: Sanayi Devrimi
ocean: (n.) okyanus
surface: (n.) yüzey
worldwide: (adj.) dünya çapında; yaygın
liquid: (n.) sıvı
Created by: vipokul
Popular Stadlier Oxford Voca sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards