Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

voc-quiz-vip-2

vocabulary quiz-vip-2

QuestionAnswer
carbohydrate: (n) karbonhidrat
cellulose: (n.) selüloz
common: (adj.) ortak; yaygın
diet: (n.) diyet, perhiz; gıda; beslenme düzeni
find: (v.) bulmak, keşfetmek; ortaya çıkarmak
human: (n.) insan, insanoğlu; insanlık
researcher: (n.) araştırmacı
starch: (n.) nişasta
turn: (v.) dönmek, döndürmek, dönüştürmek; çevirmek; yönelmek
way: (n.) yol; yöntem; tarz
act: (v.) hareket etmek, davranmak; rol almak, oynamak
behavior: (n.) davranış, tavır, tutum
depend: (v.) bağlı olmak; güvenmek
differently (adv.) farklı şekilde, farklı olarak
find: (v.) bulmak, keşfetmek; ortaya çıkarmak
forest: (n.) orman
how: (adv.) nasıl
human: (n.) insan, insanoğlu; insanlık
investigate: (v.) araştırmak, incelemek, soruşturmak
respond: (v.) yanıt/karşılık vermek; tepki vermek/göstermek
scientist: (n.) bilim insanı
threat: (n.) tehdit
pretentious: (adj.) kendini beğenmiş, iddialı, göşterişçi
snobbish: (adj.) züppe, züppe tavırlı
supplies: (n.) (çoğul kullanım) erzak
online: (n.) çevrim içi, online
appear: (v.) görünmek, ortaya çıkmak; gibi görünmek; sahneye çıkmak
type: (n.) tür, tip, cins
reliable: (adj.) güvenilir, güvenli, emniyetli
pass: (v.) geçmek, geçirmek; onaylamak
about: (prep.) hakkında; yaklaşık, yaklaşık olarak
old: (adj.) yaşlı; eski
people: (n.) insanlar, halk
population: (n.) nüfus
surpass: (v.) aşmak, geçmek; üstün gelmek
disease: (n.) hastalık
patient: (n.) hasta
Industrial Revolution: Sanayi Devrimi
personality: (n.) kişilik
accountant: (n.) muhasebeci
account: (n.) hesap
delete: (v.) silmek
online: (n.) çevrim içi, online
questionnaire: (n.) anket
report: (v.) bildirmek, söylemek, rapor etmek/vermek
respond: (v.) yanıt/karşılık vermek, yanıtlamak; tepki vermek/göstermek
cyclist: (n.) bisikletçi
mummy: (n.) mumya
possible: (adj.) mümkün, olası
producer: (n.) üretici, yapımcı
avert: (v.) önlemek, engellemek, gidermek
bill: (n.) fatura; gaga; yasa tasarısı
global crisis: küresel kriz
lawmaker: (n.) meclis üyesi, millet vekili, kanun yapıcı
pass: (v.) geçmek, geçirmek; onaylamak
step: (n.) adım
significant: (adj.) önemli, kayda değer, dikkate değer
supply: (n.) tedarik, sağlama, temin; stok
take a significant step: (phr.) önemli bir adım atmak
thanks to: sayesinde, yüzünden
discover: (v.) keşfetmek, bulmak, ortaya çıkarmak
earth: (n.) dünya, yeryüzü; toprak
ever: (adv.) şimdiye kadar; hiç
exist: (v.) var olmak, bulunmak
habitable (adj.) yaşanabilir; oturmaya elverişli, oturulabilir
liquid: (n.) sıvı
planet: (n.) gezegen
region: (n.) bölge, alan
similar: (adj.) benzer (most similar: en çok benzer --superlative)
size: (n.) boyut, boy, büyüklük
spacecraft: (n.) uzay aracı
star: (n.) yıldız; meşhur şarkıcı, oyuncu, sporcu (star) vb.
temperate region: ılıman bölge
temperate: (adj.) ılıman; ölçülü, ılımlı
zone: (n.) bölge, kuşak
competition: (n.) rekabet, yarışma
contentedly (adv.) mutlu / memnun bir şekilde
dessert: (n.) tatlı
diet: (n.) diyet, perhiz; gıda; beslenme düzeni
donor: (n.) bağışcı, bağış yapan kimse
air purification: hava arıtma
also: (adv.) de, da, aynı zamanda
flood: (n.) sel, taşkın, su baskını
important: (adj.) önemli, mühim, ciddi
knock-on effect: zincirleme etki
like: (prep.) gibi, benzer
nutrient cycling: besin döngüsü
purification: (n.) arıtma, arıtım, temizleme
species: (n.) tür , canlı türü
water purification: su arıtma
be/become a thing of the past: tarih olmak, mazi olmak, tarihe karışmak
beneath: (adv. - prep.) altında, altına, aşağıda
computer: (n.) bilgisayar
desk: (n.) sıra, masa
soon: (adv.) yakında, çok geçmeden
tangled web of (something): karman çorman, karmakarışık, karışık (bir şey)
wire: (n.) tel; telgraf; kablo
gain admission: (v.) kabul görmek / edilmek; alınmak, girmek
describe: (v.) tanımlamak, tasvir / tarif etmek; resmetmek
unusual: (adj.) sıra dışı, alışılmadık, olağan olmayan
Created by: vipokul