Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

aleksandr-winner777

Sanya

QuestionAnswer
Яку частину світу було відкрито європейцями під час пошуку морського шляху в Індію? Америку
Як розміщені на поверхні земної кулі дві віддалені одна від одної точки, у яких одночасно може бути полудень? на одному меридіані
До групи осадових гірських порід уламкового походження відносять пісок
Якій водоймі, що містить у назві слово «море», відповідає географічне поняття «море»? Азовське море
«Річки – дзеркало клімату» , – стверджував відомий кліматолог О. І. Войєйков, оцінюючи вплив кліматичних умов на такий показник життя річки, як режим
Які вітри двічі протягом року змінюють свій напрям на протилежний? мусони
Тихий океан найтепліший, тому що найширша його частина знаходиться в тропічних широтах
Яка характерна особливість рельєфу Північної Америки? східна частина материка рівнинна, а західна – гірська
Єдиний шлях, по якому стікають води чотирьох великих озер – Верхнього, Мічигану, Гурону, Ері, – водоспад Ніагарський
Що є характерним для льодовикового покриву Антарктиди? лід сповзає в океан, утворюючи великі шельфові льодовики
Created by: 876203405836009
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards