Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

aleksandr-winner777

Sanya

QuestionAnswer
Яку частину світу було відкрито європейцями під час пошуку морського шляху в Індію? Америку
Як розміщені на поверхні земної кулі дві віддалені одна від одної точки, у яких одночасно може бути полудень? на одному меридіані
До групи осадових гірських порід уламкового походження відносять пісок
Якій водоймі, що містить у назві слово «море», відповідає географічне поняття «море»? Азовське море
«Річки – дзеркало клімату» , – стверджував відомий кліматолог О. І. Войєйков, оцінюючи вплив кліматичних умов на такий показник життя річки, як режим
Які вітри двічі протягом року змінюють свій напрям на протилежний? мусони
Тихий океан найтепліший, тому що найширша його частина знаходиться в тропічних широтах
Яка характерна особливість рельєфу Північної Америки? східна частина материка рівнинна, а західна – гірська
Єдиний шлях, по якому стікають води чотирьох великих озер – Верхнього, Мічигану, Гурону, Ері, – водоспад Ніагарський
Що є характерним для льодовикового покриву Антарктиди? лід сповзає в океан, утворюючи великі шельфові льодовики
Created by: 876203405836009