Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

infecties en tumoren

TermDefinition
Cyclophosphamide Akylerende cytostatica, crosslinking baseparen verstoord replicatie DNA (S-fase). Cl als reactieve groep. Prodrug, fosforylatie nodig. Meest effectieve immunosuppressive drug.
Cisplatin Alkylerende cytostatica, crosslinking baseparen verstoord replicatie DNA (S-fase). Platina analoog. Wisselt twee amine lianden uit om actief te worden.
Carboplatin Alkylerende cytostatica, crosslinking baseparen verstoord replicatie DNA (S-fase). Platina analoog.
Methotrexaat Cytostatica, Antimetaboliet. Precursor van nucleotide. Prodrug, door enzymen omgezet in tri-fosfaat(actief). Remt dihydrofolaat reductase enzym (DHFR). Het lijkt op folinezuur en gaat via receptor de cel in. Het voorkomt purine synthese. Cel trap.
5-fluorouracil Cytostatica, Antimetaboliet. Precursor van nucleotide. Remt aanmaak van thymidine.
Vincristine Cytostatica, Plant alkaloide. Invloed op microtubuli in M-fase. Het blokkeert polymerisatie tubuline complex.
Vinblastine Cytostatica, Plant alkaloide. Invloed op microtubuli in M-fase. Het blokkeert polymerisatie tubuline complex.
Vinorelbine Cytostatica, Plant alkaloide. Invloed op microtubuli in M-fase. Het blokkeert polymerisatie tubuline complex. Semisynthetisch analoog van Vinblastine.
Palitaxel Cytostatica, Plant alkaloide. Stabiliseert de polymerisatie van microtubuli. Deze stabiliteit resulteert in remming van de reorganisatie van het microtubuli-netwerk, dat essentieel is voor de celdeling.Taxol. P450 metabolisme, tox: Neuropathie.
Docetaxel Cytostatica, Plant alkaloide. Stabiliseert microtubuli door depolymerisatie te verhinderen. Deze stabiliteit resulteert in remming van de reorganisatie van het microtubuli-netwerk, dat essentieel is voor de celdeling. Bij borstkanker:
Ixabepilone Cytostatica, Plant alkaloide. Vergelijkbar werking Taxol. Bindt aan tubuli subunits waardoor tubuline formatie geremd wordt. Acief bij tumor resistentie.
Etoposide Cytostatica- Topoisomerase II remmer. Topoisomerase haalt knoop uit DNA bij translatie --> breuken bij remming. Zuurstof radicaal vorming. Geen CZS penetratie.
Topotecan Cytostatica -Topoisomerase I remmer. Topoisomerase haalt knoop uit DNA bij translatie --> breuken bij remming. Zuurstof radicaal vorming.
Irinotecan Cytostatica - Topoisomerase I remmer. Topoisomerase haalt knoop uit DNA bij translatie --> breuken bij remming. Zuurstof radicaal vorming.
Doxorubicine & Daunorubicine Cytostatica - Antibiotica. Topoisomerase II remmer. DNA intercalatie, Zuurstof radicaal vorming waardoor er disruptie van celmembraan optreedt.
Mitomycine Cytostatica - Antibiotica. Vormt DNA corsslinks door alkylatie.
Bleomycine Cytostatica - Antibiotica. Zuurstof radicaal vorming waardoor er breuken in DNA optreden. Klein peptide.
Tamoxifen Cytostatica - Hormonele geensmiddelen Als tumor steroid gevoelig is. SERM, Directe binding met oestrogeenreceptor. Mammacarcinoom
Fulvestrant Cytostatica - Hormonele geensmiddelen. Vernietigt oestrogeenreceptor.
Estrogeen dietylstilbestrol Cytostatica - Hormonele geensmiddelen. Analoog estrogeen (DES)
Leuprolide Cytostatica - Hormonele geensmiddelen. Remmen manlijke geslachtshormonen in hypofyse. Prostaatkanker.
Goserelin Cytostatica - Hormonele geensmiddelen. Remmen manlijke geslachtshormonen in hypofyse. Prostaatkanker.
Flutamide Cytostatica - Hormonele geensmiddelen.Testosteron receptor blokkade bij prostaatkanker. ToX: minder mannelijk.
Cyclosporine Immunofaracologie - Calcineurine remmer. Remt immuuunsysteem door complexvorming van calcineurine --> blokkade NF-AT. Dit is nodig voor vorming van cytokines.
Tacrolimus Immunofaracologie - Calcineurine remmer. Remt immuuunsysteem door complexvorming van calcineurine --> blokkade NF-AT. Dit is nodig voor vorming van cytokines. Het is potenter als cyclosporine. FK506.
Sirolimus (rapamycin) Immunofaracologie - Proliferatieremmer. Bindt FK-binding eiwit --> complex bindt aan m-TOR. Remming van B en Tcel proliferatie door inhibitie van IL-2. Geeft geen nefrotoxiciteit iit de calcineurineremmers.
Mycophenolaat Immunofaracologie - Proliferatie signaalremmer. Remt DNA synthese door remmen van synthese van purines. Geen CYP metabolisme en kan dus gegeven worden bij leverproblemen.
Thalidomide Immunofaracologie - Proliferatiesignaal remmer. Softenon. Remt angiogenese, proliferatie en ontsteking. Remt T-cel immuunresonsen door remming TNF a. Erg toxisch en teratogeen.
Hydroxychloroquine Immunofaracologie - Cytotoxische stoffen. Zorgt voor minder presentatie in MHC II door pH verandering in lysozomen. Antimalaria.
Leflunomide Immunofaracologie - Cytotoxische stoffen. Remmer van pyrimidine synthese.
Antilymphocyte en anti-thymocyte antistoffen Immunosupressieve antistoffen. Heterologe antistoffen tegen lymfocyten en T-cellen. opgewekt in paard of schaap geimmuniseerd met menselijke cellen. Dit kun je maar een keer doen vanwege immuunrespons. Tox: Serum sickness, anafylactische shock.
Muromonab-CD3 Immunosupressieve antistof. Monoklonaal antilichaam. Anti CD3 waardoor T-cellen hun werk niet meer doen. Wordt gegeven om acute afstoting van donor orgaan te verminderen. Is handig vóór transplantatie.
Polyclonaal IgG Immunosupressieve antistoffen. Humane pool IgG, is niet specfiek maar heeft bij overload een 'neutraliserend' effect.
Anti-Rhesus factor antistoffen (bij pasgeborene) Immunosupressieve antistof IgG. Bijzonder. Wordt gegeven 72 uur na bevalling om immuunrespons van negatieve moeder op bloed van positief kind te voorkomen.
Avastin=bevacizumab Immunofamacologie - monoklonale antilichamen. Gehumaniseerd ab tegen VEGF --> bloedvatgroei. Antitumor.
Infliximab Immunofamacologie - monoklonale antilichamen. Anti TNFa. Werkt tegen ontsteking --> reuma en Crohn. Adalumimab is het humane analoog.
Etanercept Immunofamacologie - Humaan dimerisch recombinnt fusie-eiwit. Bij reumatoïde artritis. Bindt specifiek en met grote affiniteit aan TNF-α en lymfotoxine, waardoor de biologische activiteit van TNF wordt geremd en respons wordt voorkomen.
Cetuximab Immunofamacologie - monoklonale antilichamen. Anti EGFR. Chimeer muis-mens. Antitumor. Bindt aan receptor waardoor groeifactor niet kan binden.
Panitumumab Immunofamacologie - monoklonale antilichamen. Anti EGFR. Humaan. Antitumor. Bindt aan receptor waardoor groeifactor niet kan binden.
Interferon Gamma Immunofamacologie - Cytokines. NK-cel activatie. Antigen en lysosoom actviteit van macrofagen. Th1 differentiatie. Tox: disbalans immuunsystem en dus koorts/groep/depressie.
Fuzeon Antivirale middelen - Blokkade van attachment aan gastheercel. Nieuw gnm. Bindt aan gp41 op HIV virus waardoor het niet de CD4cel kan binnendringen. HIV fusion inhibitor.
Amantadine Antivirale middelen - Blokkade van virus uncoating. Binding aan M2 eiwit, is een ionkanaal eiwit dat zorgt voor uncaoting van virus via pH verlaging. Teratogeen.
Rimantidine Antivirale middelen - Blokkade van virus uncoating. Binding aan M2 eiwit, is een ionkanaal eiwit dat zorgt voor uncaoting van virus via pH verlaging. Teratogeen.
Acyclovir Antivirale middelen - remming DNA/RNA synthese. Guanosine analoog. Inhibitor van DNA poymerase. Wordt specifiek door Thymidine Kinase in virus --> monofosfaat. Door anzymen van gastheercel --> werkzame tri-fosfaat vorm. Herpes en mazelen
Ganciclovir Antivirale middelen - remming DNA/RNA synthese. Guanosine analoog. Wordt actief gemaakr door enzym dat specifiek is voor virusgeinfecteerde cellen, remt DNA poymerase -> inbouw. Cyclomegalovirus, herpes. heeft age bio-beshikbaarheid Tox: beenmergsupressie
Foscarnet Antivirale middelen Toxisch, wordt alleen gebruikt bij enrstige CMV infecties (resistentie cycl. en gancycl.) Reverse transcriptase remmer. bindt pyrofosfaatzijde van enzym. Anionisch-> bindt kationen -->hartritme/epileptie/hypocalcemie.
Ribavirine Antivirale middelen - remming DNA/RNA synthese. Purine nucleoside analoog. Remmend effect op polymerase analoog. Teratogeen.
Zidovudine (AZT) Antivirale middelen - remming DNA/RNA synthese. Nucleoside-analogon van thymidine (azidothymidine, AZT). Remt het HIV-reverse-transcriptase enzym en blokkeert daardoor voortijdig de virale DNA-ketenverlenging. Combitherapie AIDS.
Didanosine Antivirale middelen - remming DNA/RNA synthese. Nucleoside-analogon van Adenosine. Remt het HIV-reverse-transcriptase enzym en blokkeert daardoor voortijdig de virale DNA-ketenverlenging. Combitherapie AIDS.
Zalcitabine Antivirale middelen - remming DNA/RNA synthese. Nucleoside-analogon. Remt het HIV-reverse-transcriptase enzym en blokkeert daardoor voortijdig de virale DNA-ketenverlenging. Combitherapie AIDS.
Fluorouracil Antivirale middelen - remming DNA/RNA synthese. Nucleoside-analogon van Uracil. Remt het HIV-reverse-transcriptase enzym en blokkeert daardoor voortijdig de virale DNA-ketenverlenging. Combitherapie AIDS.
Raltegravir Antivirale middelen - Remming virale enzymen, integrase remmer. Intergrase zorgt voor integratie van viraal dna in genoom gastheercel. Snelle resistentie.
Oseltamivir (Tamiflu) Antivirale middelen - Remming virus release. Neuraminidase remmer, knipt normaal virusdeeltjes los. Wordt vroegtijdig toegediend bij influenza A --> reductie van 1-2 dagen ziek.
Interferon alpha Antivirale middelen - Stimulatie van afweer gastheercel. Versterkt immunologische respons tegen virussen, MHC II, fagocytose en groei CD8 omhoog. PEGylatie zorgt voor snelle klaring nier. Tox: malaise, leukopenie, koorts.
Interferon gamma Antivirale middelen -Stimulatie van afweer gastheercel. NK-cel activatie, fagocytose en macrofaag activatie. PEGylatie zorgt voor snelle klaring nier. Tox: malaise, leukopenie, koorts.
Penicilline Antibiotica - B-lactamasen, Remmen synthese van celwand synthese door blokkade DD-peptidase. Zuur en lactamae gevoelig.verschillende generaties.
Amoxicilline Antibiotica - B-lactamasen. Breedspectrum penicilline, tweede generatie (hydrofieler). Semisynthetisch uit 6APA. heeft door R een betere biolosiche beschikbaarheid (OH). Is lastamase gevoelig. Bij luchtweg, urineweg en huid infecties.
Ampicilline Antibiotica - B-lactamasen. Breedspectrum derivaat van penicilline. Tweede generatie(hydrofieler), heeft een aminogroep waardoor het beter G nagatieve bacterien kan doden. Het werkt ook tegen G+ bacterien. Werking is vergelijkbaar met amoxicilline
Penicilline G Antibiotica - B-lactamasen. Smal spectrum. Zuurgevoelig, IV toediening. Vooral werkzaam tegen G+ bacterien en enkele G- bacterien.
Penicilline V Antibiotica - B-lactamasen. Smal spectrum. Niet zuurgevoelig door introductie van -O, kan oraal worden ingenomen. Minder actef tegen G- bacterien dan pen.G. Vooral werkzaam tegen G+
Carbenicilline Antibiotica - B-lactamasen, 3e generatie. beter resistent tegen lactamasen, zuur ongevoelig en beter werkzaam tegen G- Bacterien.
Carfercilline Antibiotica - B-lactamasen, 3e generatie. beter resistent tegen lactamasen, zuur ongevoelig en beter werkzaam tegen G- Bacterien..
Aztreonam Antibiotica - B-lactamasen. Monobactam. Is stabiel tegen B-lactamasen. werkt tegen G- en aerobe bacterien. Is de enige monobactam in NL. Bij CF (ps. Aeringuosa)
Clavulaanzuur Antibiotica - Lactamaseremmers. Hebben geen antibacteriele werking. Wordt samen met amoxycilline toegediend.
Tazobactam Antibiotica - Lactamaseremmers. Hebben geen antibacteriele werking.
Sulbactam Antibiotica - Lactamaseremmers. Hebben geen antibacteriele werking.Wordt vaak toegediend met ampicilline. Kan niet werkingen in combinatie met Cefalosporinen.
Vancomycine Antibiotica - Glycopeptide. Reserve bactericide. Werkt tegen G+ bacterien. Binding aan eindstandg D-ala-D-ala. Resistentie ontstaat door verdringing van Vanc door tripeptidase.
Bacitracine Antibiotica - Bindt aan carrier die peptidoglycan onderdelen buiten de cel brengt. Werkt teen G+ bacterien. Slechte bio-beschikbaarheid. Nefrotoxisch. Zalf voor huid en ogen.
Fosfomycine Antibiotica - PEP mimick (PhosphoEnolPyruvate). Werkt tegen G+ en G- bcterien. Gebruikt bij acute ongecompliceerde urineweginfecties bij vrouwen. Duur.
Cycloserine Antibiotica - D-alanine mimick. Voorkomt additie van twee alanine aminozuren. Is een 2e keus TB medicijn (combinatie therapie)
Polymixinen Antibiotica - Natuurproduct. Binden aan LPS en werken dus tegen G- bacterien (niet op peptidoglycaansynthese). Neurotoxisch en nefrotoxisch
Daptomycine Antibiotica - Natuurproduct. Werkt tegen G+ bacterien (S.Aureus) Nog niet beoordeeld door CBG.
Chloroquinine Anti Malaria - Aminoquinolines. Bloed schizontocide (niet tegen slapende P.Vivax en Ovale). P.Falciparum is resistent. Het voorkomt kristallisatie van heem waadoor vrij heem de parasiet kapot maakt. Werkt snel/goedkoop/vaak. Tox bij langdurig gebruik.
Primaquine Anti Malaria - Aminoquinolines. Bloed/weefsel schizonticide en gametocide. Als chemoprophylaxi en malaria. Enige gnm tegen slapende Ovale en Vivax. MOA onbekend.
Quinine en Quinidine Anti Malaria - Quinoline methanol. Toxisch dus niet als prophylaxe. MOA onbekend. Bloed schizontocide en gametocide. Gebruikt bij chloroquine resistentie
Mefloquine Anti Malaria - Quinoline methanol. Bloed schizonticide van falciparum en Vivax. Chemoprophylaxe en malaria (bij resistentie falciparum). Werkt langzamer als quinine. Tox: misselijk, duizelig, gedragsprob/huiduitslag.
Sulfadoxine en Pyrimethamine (Fansidar) Anti Malaria - Combinatie van antibiotica (sulf) en antiprotozoal (pyrim). Bloed schizonticide. Vaak bij resistentie van Flaciparum
Atovaquone Anti Malaria - Quinonen. Component van Malarone. Bloed en weefse schizonticide. MOA: onderbreken van mitochondrieel electronentransport in plasmodium. Tegen Falciparum.
Artemisine Anti Malaria - Endoperoxides. Bloed schizonticide (niet in lever). Slecht wateroplosbaar, veel derivaten (arthemeter, dihydro-). ROS zorgt voor blokkade van heem --> hemozoine. Niet erg toxisch.
Halofantrine Anti Malaria - Fenantrene methanolen. Bloed schizonticide. Toxische voor hart, MOA onbekend.
Lumefantrine Anti Malaria - Fenantrene methanolen. Bloed schizonticide. Toxische voor hart (minder toxisch als halofantrine), MOA onbekend.
Metronidazol Bij infectie door Amoeben - Amebiase. Doodt trophozoiten(invasief) door vorming van anion radicalen. Doodt geen cytsts (zijn infectiive en kunnen buiten host leven). Tegen meerder soorten protozoa.
Suramine Antiparasitaire drug - Bij T.Brucei (slaapziekte). T1/2 is 50 dagen. MAO onbekend. Tox: erg, dood.
Melarsoprol Antiparasitaire drug - Bij T.Brucei (slaapziekte). Bevat arsenicum (giftig!) Allen gebruiken in late stadia.
Pentamidine Antiparasitaire drug - Bij T.Brucei (slaapziekte). Heel erg toxisch. Onderbreken van DNA/RNA en eiwit synthese
Nifurtimox Antiparasitaire drug - Bij chagas disease. Heeft NO2 groep. MOA: Superoxide en waterstof peroxide radicalen.
Natrium Stibogluconaat Antiparasitaire drug - Bij leishmaniase. MOA onbekend. Tox: hartritme en nefrotoxiciteit.
Trimethoprim Antibiotica- Blokkering van het enzym dihydrofoliumzuurreductase, waardoor de reductie van dihydrofoliumzuur tot tetrahydrofoliumzuur wordt voorkomen -> een remming van de biosynthese van nucleïnezuren en eiwitten in bacterien. Urineweginfecties.
Pyrimethamine Dihydrofoliumzuurreductaseremmer, waarvan de affiniteit voor het protozoaire enzym veel groter is dan voor het menselijke. In combinatie met een sulfonamide --> Toxoplasmose en Leishmaniasis. Icm Sulfadoxine --> Malaria (Fansidar: veel resistentie en tox)
Tetracyclines Antibiotica op ribosoom - Bacteriostatisch. Bindt 30S en voorkomt binding aan acceptorplaats. Kan niet door BBB. Teratogeen. Bij chlamydia, acne en H. Pylori.
Macrolides Antibiotica op ribosoom - Bacteriostatisch. Groot ringsysteem met 2 suikers. Breedspectrum (G- en G+). Bindt 50S; blokkeert trnslocatie reactie
Erythromycine Antibiotica op ribosoom - Macrolide. Niet zuurstabiel. 14 ledige ring. Snelle eliminatie
Azitromycine Antibiotica op ribosoom - Macrolide. Zuurstabiel en trage eliminatie (15 ledige ring)
Clindamycine Antibiotica op ribosoom - Semisynthetisch van Lincomycine. Bindt 50S, remt eiwitsynthese. Bij Acne, MRSA en vaginale bacterien. Oraal/dermaal en IV. Afhankelijk van concentratie is het bacteriostatisch of -cide.
Chlorampenicol Antibiotica op ribosoom - Bindt 50S. Distributie naar alle weefsels. Wordt niet vaak gebruikt, wel bij resistentie van bijv vancomycine. Veel bijwerkingen
Steptogramines Antibiotica op ribosoom - Becteriocide. Kan resistentie veroorzaken. Groot molecuul. IV toediening
Oxazolidinonen Antibiotica op ribosoom - Bindt 23S rRNA van 50S subunit. Metabolisme in lever lacton/lactam (mens: 4:1, rat 1:4 en hond 1:1). Fluorine in structuur is voor bescherming tegen metabolisme, voor NMR en stero electronisch effect. Synthetisch.
Streptomycine Antibiotica op ribosoom - Bacteriocide. Bindt 16s rRNA van 30S. In pesticide en bij TB (G- en G+). Tox: ototoxiciteit. Eerstelijns geneesmidde bij TB
Gentamicine Antibiotica op ribosoom - Aminoglycoside antibiotica uit G+ bacterien. Bindt aan 30S bij G- infecties (sepsis). Sterk bacteriocide.
Tobramycine Antibiotica op ribosoom - Aminoglycoside antibiotica. Bindt aan 30S. Bactericide
Amikacine Antibiotica op ribosoom - Aminoglycoside antibiotica. Bindt aan 30S. Resistent voor inactivatie door bacterie. Bactericide
Netilmicine Antibiotica op ribosoom - Aminoglycoside antibiotica. Bindt aan 30S. Alleen gebruiken bij ernstige G- infecties.
Neomycine Antibiotica op ribosoom - Aminoglycoside antibiotica. Bindt aan 30S. Voor G- maar ook G+ activiteit. Resistentie onstaat door upregulatie van aminoglycoside fosfotransferase genen. Tox: nefro en ototoxiciteit
Kanamycine Antibiotica op ribosoom - Aminoglycoside antibiotica. Bindt aan 30S. Voor G- maar ook G+ activiteit. Resistentie onstaat door upregulatie van aminoglycoside fosfotransferase genen. Tox: nefro en ototoxiciteit
Specinomycine Antibiotica op ribosoom - Aminocyclitol antibioticum. Bindt 30S. Gebruik bij Gonorroe.
Albendazol Worminfecties - Benzimidazol. Verstoord micortubuli synthese. Breedspectrum. Bendazol heeft 6 ring met 5 ring eraan(imidazol) uit histidine. Lege maag inname: luminale parasieten. Volle maag bij weefselparasieten
Thiabendazol Worminfecties - Benzimidazol. Verstoord micortubuli synthese. Breedspectrum. Bendazol heeft 6 ring met 5 ring eraan(imidazol) uit histidine. Lege maag inname: luminale parasieten. Volle maag bij weefselparasieten
Mebendazol Worminfecties - Benzimidazol. Verstoord micortubuli synthese. Breedspectrum. Bendazol heeft 6 ring met 5 ring eraan(imidazol) uit histidine.Lege maag inname: luminale parasieten. Volle maag bij weefselparasieten
Ivermectine Anti parasiet - Stimuleert release en binding van GABA bij zenuwuiteinden. Het bindt aan chloride kanalen waardoor de parasiet verlamd wordt en dood gaat. Breedspectrum. Semisynthetische derivaat van avermectine.
Diethylcarbazine Anti parasitair - Synthetisch piperazine derivaat. Bevat urea in structuur (lijkt op penis n-c-n met =o aan c). T1/2 is afhankelijk van pH in urine (zuur = kleinere T1/2) -> henderson hasselbach trapping. Door Piperazine gaat oplosbaarheid omhoog.
Doxycycline Antibioticum (tetracycline). Superieur bij worminfectie die W. Bancrofti veroorzaakt. Bacteriostatisch. Bindt aan ribosoom wat eiwit synthese beinvloedt.
Oxamiquine Worminfecties - Als alternatief voor Praziquantel. Rijverbod van 24h door duizeligheid.
Piperazine Worminfecties - 6-ring met 2 N. Zorgt voor verlamming van Ascaris door ACh blokkade. Verlamde wormen worden in feces uitgescheiden --> wormen niet dood! Cure rate > 90% na 2 dagen.
Metrifonaat Worminfecties - Bilharzia. Structuur heeft P (organophosphorous) en CCl3 groep. Toxisch. Werkt als een cholineesteraseremmer. Niet gebruiken na blootstelling aan insecticiden vanege versterking van cholineesterase
Pyrantel pamoaat Worminfecties - Tetrahydropypimidine, amine. Breedspectrum. Slechte absorptie en werkt dus vnml tegen luminale parasieten.
Niclosamide Wominfectie - Tweedelijns gnm bij lintwormen
Praziquantel Worminfecties - Bilharzia (Schistosomiasis). Werking onbekend. Synthetisch. Racemische toediening met inactief enantiomeer met bittere smaak.
Isoniazide Tuberculostaticum - Remt mycolzuursynthese door InhA te blokkeren dit beperkt celwand synthese. Distributie door hele lichaam. Pakt actief delende cellen aan. Altijd in triple combinatie en een min. behandeltijd van 6 maanden.
Rifampine Tubercuostaticum - Semisynthetisch van rifampicine (Antibioticum). Groot molecuul, veel -O, veel stereochem Remmer van RNA synthese door B-subunit van RNA polymerase te binden. Werkt tegen G+ en G-. Tox:Urine/tranen/zweet oranje. Bereikt intrcellulair TB.
Pyrazinamide Tuberculostaticum - Inactief bij pH7, actief bij pH 5.5 (geprotoneerd). MOA niet echt bekend. Geneesmiddel om intracellulair TBC te doden.
Ethambutol Tuberculostaticum - Heel klein synthetisch molecuul, goed wateroplosbaar. Werkt tegen actief delende mycobacterien. MOA: Rennen van arabinosyl transferase (dit zorgt normaal voor polymerisatie van arabinoglycan). Snelle resistentie bij monotherapie.
Tweedelijns TB middelen Ethionamide, Capreomycine, Cycloserine, Rifapentine, Linezolide, Rifabutin, Aminosalicylic, Fluoroquinolones
Bedaquiline Tuberculostaticum - Nieuw medicijn, gebruikt bij multiresistent TBC. Werkt op de proton pomp van ATP-synthetase waardoor energievoorziening van TBC bacterie wordt platgelegd.
Nystatine Fungicide - Polyeen antibioticum. Bindt aan ergosterol in de celwand van de schimmel. Amfipatisch (hydrofoob/hydrofiel). Gebruikt bij Candida huid infectie.
Amfotericine B Fungicide - Polyeen antibioticum. Bindt aan ergosterol in de celwand van de schimmel maakt porien. Amfipatisch (hydrofoob/hydrofiel). Slecht wateroplosbaar dus als colloidale dispersie. Bij invasieve infecties!
Itraconazol Antischimmel - Triazoolderivaat (3 N) Gebruikt in haar en nagels (dermatofytose). Remt de biosynthese van ergosterol waardoor celmembraan niet goed gevormd wordt en essentiele bestanddelen verloren gaan.
Fluconazol Antischimmel - triazoolderivaat (3 N-ring). Breedste spectrum. Remt essentiele stap in ergosterolbiosynthese. Heeft voorkeur bij langdurige behandelingen (AIDS)
Voriconazol Antischimmel - Triazoolderivaat met breedspectrum antifungale activiteit. Remt essentiele stap in biosynthese ergosterol. Soort "reserve" bij resistentie fluconazol.
Terbinafine Antischimmel - Breed-spectrum antimycoticum, behorend tot de allylaminen. Inhibitie van ergosterol synthese. Gebruik in huid en nagels (dermatomycosen en dermatofyten). Squaleen ophoping.
Caspofungine Antischimmel - Echinocondinen, remmen glucaansynthase. Remt de synthese van 1,3-ß-D-glucan, een belangrijke component van de celwand van vele schimmels. Candida+ Aspergillus
Micafungine Antischimmel - Echinocondinen, remmen glucaansynthase. Remt de synthese van 1,3-ß-D-glucan, een belangrijke component van de celwand van vele schimmels. Candida.
Anidulafungine Antischimmel - Echinocondinen, remmen glucaansynthase. Remt de synthese van 1,3-ß-D-glucan, een belangrijke component van de celwand van vele schimmels. Candida.
Flucytosine Antischimmel - Intracellulair aangrijpingspunt. DNA sythese remmer, Gefluorideerd pyrimidinederivaat. Er kan resistentie optreden door verandering in metabolisme. Pro-drug. Niet gebruiken bij aspergillus.
Griseofulvine Antischimmel - Intracellulair aangrijpingspunt. Bindt aan tubuline. Heeft veel bijwerkingen en is carcinogeen. Is niet kosten effectief, moet eerst naar werkingsplaats waardoor therapie lang duurt.
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards