Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

carraigeacha

cgnm

QuestionAnswer
Ainmigh trí chinneal caraig. bruthcaraigeacha, carraigeacha meitimórfacha, carraigeacha dríodar.
Cén chaoi ina dhéantar iad? Bruthcarraigeacha:Fuarann magma ar an scream carraigeacha dríodar:Cnámha ainmhithe brúite le chéile Carraigeacha meitimiórfacha:Brú agus teas
Tabhair sampla de carraig amhain I ngach grúpa Bruthcarraig: Basailt/Eibhear Carraig dríodar: Aolcloch Carraig Meitimiórfach: Mearmar/Griancloch
Dathanna ar mearmar? Glas, dearg nó bán
Conas a cruthíodh Basailt? Fuarann sé go tapaí ar scream an domhain mar gheall ar an t-aer fhuair. Mar gheall ar seo tá criostal beaga ann.
Dathanna ar Eibhear agus Basailt? Eibhear: Dubh, Liath, Bándearg Basailt: Dubh, dubhliath
Conas a cruthaíodh Eibhear? Fuarann sé go mall faoin tallamh. T criostal móra ann.
Mínigh an téarma trescaoilteach Téan uisce tríd go héasca
Mínigh síoncaitheamh meicniúl agus ceimiceach Meicniúl: Reo is coscairt 1. téan uisce isteach sna spásanna sa carraig 2. Reoann sé 3. Éiríonn an scaoilt níos mó. 4. de réir a chéile brisean an carraig. Ceimiceach: Carbonáitiu 1.Meascan an dioxide carbóin le uisce. 2.Déanan sé aigéid carbónach 3.leá
Created by: aisling1