Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Exoplaneter

QuestionAnswer
Hvornår blev de første exoplaneter fundet? I 1990'erne blev observationsteknikken tilstrækkelig til at kunne påvise exoplaneter.
Hvad er exoplaneter? En exoplant er en planet, som kredser om en anden stjerne end Solen.
Hvilke metoder er mest udbredte, til opdagelsen af exoplaneter? De fem: Transitmetoden, måling af radialhastigheder for stjerner astrometriske målinger, direkte observations (billede) og krumning af rummet.
Hvordan fungerer radialhastighedsmetoden? A: Måling rød- og blåforskydning af en stjernes lys. B: Astrometrisk metode: måling af vinkel.
Transitmetoden, hvordan fungerer den? Man måler dykket i en stjernes lys, idet en planet passerer ind foran stjernen.
Kumning af rummet, hvordan fungerer det? Man kigger på noget bag ved objektet, og så vil tyngdekraften af det objekt krumme det, som man kigger på bag ved.
Hvad er den beboelige zone? Den zone hvor planeten ikke for langt væk, og bliver kølig. Og hvor den stadig er tæt nok på, til at være varm nok. (forskellig fra stjerne til stjerne).