Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

grupy leków

łacina-polski

QuestionAnswer
Abortiva wywołujący poronienia
Adiuvantia wspomagające dzialanie składnika głównego
Adsorbentia śr. pochłaniające
Adstrigentia o działaniu ściągającym
Amara śr. gorzkie
Anaesthetica znieczulające
Anaesthetica localia znieczulające miejscowo
Analeptica cucące
Analgetica przeciwbólowe
Anaphrodisiaca hamujące popęd płciowy
Antialergica przeciwuczuleniowe
Antiarrythmica przeciw niemiarowości serca
Antiasthmatica przeciwastmatyczne
Anticonvulsiva przeciwdrgawkowe
Antidiarrhoica przeciwbiegunkowe
Antidota odtrutki
Antiemetica przeciwwymiotne
Antihaemorrhagica przeciwkrwotoczne
Antihistaminica przeciwhistaminowe
Antimycotica przeciwgrzybicze
Antineoplasmatica przeciwnowotworowe
Antineuralgica stosowane w nerwobólach
Antiphlogistica przeciwzapalne
Antiparasitica przeciwpasożytnicze
Antipruritica przeciwświądowe
Antipyretica przeciwgorączkowe
Antisclerotica przeciwmiażdzycowe
Antitussica przeciwkaszlowe
Aphrodisiaca pobudzające popęd płciowy
Ataractica śr. kojące
Biostimulantia śr. pobudzające odporność
Cardiaca nasercowe
Cardiotonica wzmacniające serce
Cardiacostimulantia pobudzające czynność serca
Caustica śr. przyżegające
Cholagoga żółciopędne
Choleretica pobudzające wydzielanie żółci
Diuretica moczopędne
Emetica śr. wymiotne
Excitantia pobudzające OUN
Expectorantia wykrztuśne
Ganglioplegica blokujące zwoje nerwowe
Haemostatica hamujące krwawienie
Hypertonica podnoszące ciśnienie krwi
Hypnotica nasenne
Hypotonica obniżające ciśnienie krwi
Irritantia śr. drażniące zakończenia czuciowe w skórze
Laxantia przeczyszczające
Lubricantia śr. wyślizgujące
Mucilaginosa śr. śluzowe
Mydriatica rozszerzające źrenice
Myorelaxantia rozluźniające mm. szkieletowe
Narcotica chirurgica służące do narkozy
Neuroleptica działające antypsychotycznie
Obstipantia zapierające, przetrzymujące
Ophtalmica stosowane w okulistyce
Parasympathicolytica porażające układ przywspółczulny
Parasympathicomimetica pobudzające układ przywspółczulny
Praemedicantia przednarkotyczne
Protectiva śr. osłaniające
Ruminatoria śr. pobudzające ruchy żwacza
Sedativa uspokajające
Spasmolytica rozkurczające mm. gładkie
Stimulantia pobudzające
Stomachica regulujące procesy trawienia
Sympathicomimetica śr. pobudzające układ adrenergiczny
Sympathicolytica śr. porażające układ adrenergiczny
Tonica wzmacniające
Thymoleptica przeciwdepresyjne
Uterotonica kurczące macicę
Vasodilatantia rozkurczające naczynia
Created by: Zuzka96