Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

grupy leków

łacina-polski

QuestionAnswer
Abortiva wywołujący poronienia
Adiuvantia wspomagające dzialanie składnika głównego
Adsorbentia śr. pochłaniające
Adstrigentia o działaniu ściągającym
Amara śr. gorzkie
Anaesthetica znieczulające
Anaesthetica localia znieczulające miejscowo
Analeptica cucące
Analgetica przeciwbólowe
Anaphrodisiaca hamujące popęd płciowy
Antialergica przeciwuczuleniowe
Antiarrythmica przeciw niemiarowości serca
Antiasthmatica przeciwastmatyczne
Anticonvulsiva przeciwdrgawkowe
Antidiarrhoica przeciwbiegunkowe
Antidota odtrutki
Antiemetica przeciwwymiotne
Antihaemorrhagica przeciwkrwotoczne
Antihistaminica przeciwhistaminowe
Antimycotica przeciwgrzybicze
Antineoplasmatica przeciwnowotworowe
Antineuralgica stosowane w nerwobólach
Antiphlogistica przeciwzapalne
Antiparasitica przeciwpasożytnicze
Antipruritica przeciwświądowe
Antipyretica przeciwgorączkowe
Antisclerotica przeciwmiażdzycowe
Antitussica przeciwkaszlowe
Aphrodisiaca pobudzające popęd płciowy
Ataractica śr. kojące
Biostimulantia śr. pobudzające odporność
Cardiaca nasercowe
Cardiotonica wzmacniające serce
Cardiacostimulantia pobudzające czynność serca
Caustica śr. przyżegające
Cholagoga żółciopędne
Choleretica pobudzające wydzielanie żółci
Diuretica moczopędne
Emetica śr. wymiotne
Excitantia pobudzające OUN
Expectorantia wykrztuśne
Ganglioplegica blokujące zwoje nerwowe
Haemostatica hamujące krwawienie
Hypertonica podnoszące ciśnienie krwi
Hypnotica nasenne
Hypotonica obniżające ciśnienie krwi
Irritantia śr. drażniące zakończenia czuciowe w skórze
Laxantia przeczyszczające
Lubricantia śr. wyślizgujące
Mucilaginosa śr. śluzowe
Mydriatica rozszerzające źrenice
Myorelaxantia rozluźniające mm. szkieletowe
Narcotica chirurgica służące do narkozy
Neuroleptica działające antypsychotycznie
Obstipantia zapierające, przetrzymujące
Ophtalmica stosowane w okulistyce
Parasympathicolytica porażające układ przywspółczulny
Parasympathicomimetica pobudzające układ przywspółczulny
Praemedicantia przednarkotyczne
Protectiva śr. osłaniające
Ruminatoria śr. pobudzające ruchy żwacza
Sedativa uspokajające
Spasmolytica rozkurczające mm. gładkie
Stimulantia pobudzające
Stomachica regulujące procesy trawienia
Sympathicomimetica śr. pobudzające układ adrenergiczny
Sympathicolytica śr. porażające układ adrenergiczny
Tonica wzmacniające
Thymoleptica przeciwdepresyjne
Uterotonica kurczące macicę
Vasodilatantia rozkurczające naczynia
Created by: Zuzka96
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards