Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

AK Begrippen TW3

Begrippen Hoofstuk 2, 3 en 4 uit Wereldglobalisering (maart 2015) H3+H4

TermDefinition
Cultuurpatroon Samenhangend geheel van een groot aantal cultuurelementen die kenmerkend zijn voor een samenleving.
Kindersterfte Het aantal kinderen dat vóór hun vijfde verjaardag is overleden (definitie CBS).
Modernisering Proces waarbij een samenleving zich onderdelen van het westerse cultuur-patroon eigenmaakt.
Primate city Een stad die qua bevolkingsaantal en op financieel, politiek en economisch gebied alle andere steden in het land verreweg overtreft.
Sociale ongelijkheid (maatschappelijke ongelijkheid) Ongelijkmatige verdeling van inkomens en bezittingen en de toegang tot maatschappelijke voorzieningen (zoals onderwijs en gezondheidszorg) over de bevolking.
Regionale ongelijkheid Ongelijke verdeling van macht en middelen over gebieden binnen een land, een continent of de wereld.
Ruimtelijke spreiding De verdeling van een kenmerk of hulpbron over een gebied.
Vruchtbaarheidscijfer (fertiliteit) De werkelijk gerealiseerde voortbrenging van kinderen door individuen, (echt)paren, bepaalde groepen of de gehele bevolking (definitie CBS).
Achterland Gebied dat een belangrijke functie heeft voor een knooppunt of mainport als het gaat om de aan- en afvoer van goederen.
CBD Central Business District - Het centrale zakencentrum in een stad met (financiële) bedrijven, kantoren, maatschappelijke instellingen en winkelvoorzieningen.
Edge city Stad die in zijn functioneren nauwelijks meer afhankelijk is van de centrale grote stad.
Functionele regio Regio die bestaat uit een kern en een daarop georiënteerd omringend gebied, die samen een eenheid vormen op economisch en/of sociaal gebied.
Gated community Wijk of gebouwencomplex voor mensen met een hoog inkomen, die bijvoorbeeld door beveiligde hekwerken afgeschermd is van de buitenwereld.
Gateway Toegangspunt of toegangsroute op een continent voor migranten of goederen.
Gentrification Het verschijnsel dat groepen mensen met een hoge opleiding en een hoog inkomen zich na de verbetering van een wijk met een lage status in deze wijk vestigen.
Getto Wijk/buurt waar etnische minderheden (gedwongen) bij elkaar wonen en informele groepjes vaak maatschappelijke macht bezitten.
Gezinshereninging Het door migranten laten overkomen van een of meerdere familieleden uit het land van afkomst.
Gezinsvorming Het door migranten laten overkomen van een huwelijkspartner uit het land van herkomst.
Global city Stad die binnen het wereldsysteem een belangrijke functie vervult. Global cities vormen een netwerk dat gericht is op de politieke en economische organisatie van de wereld.
Innovatieve bedrijven Bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling van nieuwe ideeën, goederen en diensten.
Kosmopolitisch Verschijnsel waarbij mensen hun identiteit niet meer ontlenen aan hun vaderland, maar aan het wereldburgerschap.
Mainportregio De functionele regio, waarvoor de mainport de belangrijkste hub vormt.
Megalopolis Aaneengegroeid, stedelijk gebied met een groot aantal sterk met elkaar verbonden steden, metropolen en agglomeraties.
Megastad Stad met minimaal vijf miljoen inwoners.
Metropool Wereldstad waarin alle stedelijke functies vertegenwoordigd zijn en die een belangrijke functie vervult voor een uitgestrekt gebied of land.
Mondiale financiële markten Financiële markten die van groot belang zijn in de wereldeconomie.
Ruimtelijke segregatie Ruimtelijke scheiding van kansarme en kansrijke (etnische) groepen in een stad of geheel.
Sociale polarisatie Toename van de sociaaleconomische tegenstellingen tussen groepen mensen met verschillende sociaaleconomische achtergronden.
Volgmigratie Immigratie waarbij een immigrant zich bij binnenkomst vestigt op een adres waar als een familielid (ouder, echtgenoot, kind, oom of tante, neef of nicht) woont.
Wereldstad Zeer dichtbevolkte stad waarin alle stedelijke functies aanwezig zijn.
Created by: floor.willemijn
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards