Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

AK Begrippen TW3

Begrippen Hoofstuk 2, 3 en 4 uit Wereldglobalisering (maart 2015) H3+H4

TermDefinition
Cultuurpatroon Samenhangend geheel van een groot aantal cultuurelementen die kenmerkend zijn voor een samenleving.
Kindersterfte Het aantal kinderen dat vóór hun vijfde verjaardag is overleden (definitie CBS).
Modernisering Proces waarbij een samenleving zich onderdelen van het westerse cultuur-patroon eigenmaakt.
Primate city Een stad die qua bevolkingsaantal en op financieel, politiek en economisch gebied alle andere steden in het land verreweg overtreft.
Sociale ongelijkheid (maatschappelijke ongelijkheid) Ongelijkmatige verdeling van inkomens en bezittingen en de toegang tot maatschappelijke voorzieningen (zoals onderwijs en gezondheidszorg) over de bevolking.
Regionale ongelijkheid Ongelijke verdeling van macht en middelen over gebieden binnen een land, een continent of de wereld.
Ruimtelijke spreiding De verdeling van een kenmerk of hulpbron over een gebied.
Vruchtbaarheidscijfer (fertiliteit) De werkelijk gerealiseerde voortbrenging van kinderen door individuen, (echt)paren, bepaalde groepen of de gehele bevolking (definitie CBS).
Achterland Gebied dat een belangrijke functie heeft voor een knooppunt of mainport als het gaat om de aan- en afvoer van goederen.
CBD Central Business District - Het centrale zakencentrum in een stad met (financiële) bedrijven, kantoren, maatschappelijke instellingen en winkelvoorzieningen.
Edge city Stad die in zijn functioneren nauwelijks meer afhankelijk is van de centrale grote stad.
Functionele regio Regio die bestaat uit een kern en een daarop georiënteerd omringend gebied, die samen een eenheid vormen op economisch en/of sociaal gebied.
Gated community Wijk of gebouwencomplex voor mensen met een hoog inkomen, die bijvoorbeeld door beveiligde hekwerken afgeschermd is van de buitenwereld.
Gateway Toegangspunt of toegangsroute op een continent voor migranten of goederen.
Gentrification Het verschijnsel dat groepen mensen met een hoge opleiding en een hoog inkomen zich na de verbetering van een wijk met een lage status in deze wijk vestigen.
Getto Wijk/buurt waar etnische minderheden (gedwongen) bij elkaar wonen en informele groepjes vaak maatschappelijke macht bezitten.
Gezinshereninging Het door migranten laten overkomen van een of meerdere familieleden uit het land van afkomst.
Gezinsvorming Het door migranten laten overkomen van een huwelijkspartner uit het land van herkomst.
Global city Stad die binnen het wereldsysteem een belangrijke functie vervult. Global cities vormen een netwerk dat gericht is op de politieke en economische organisatie van de wereld.
Innovatieve bedrijven Bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling van nieuwe ideeën, goederen en diensten.
Kosmopolitisch Verschijnsel waarbij mensen hun identiteit niet meer ontlenen aan hun vaderland, maar aan het wereldburgerschap.
Mainportregio De functionele regio, waarvoor de mainport de belangrijkste hub vormt.
Megalopolis Aaneengegroeid, stedelijk gebied met een groot aantal sterk met elkaar verbonden steden, metropolen en agglomeraties.
Megastad Stad met minimaal vijf miljoen inwoners.
Metropool Wereldstad waarin alle stedelijke functies vertegenwoordigd zijn en die een belangrijke functie vervult voor een uitgestrekt gebied of land.
Mondiale financiële markten Financiële markten die van groot belang zijn in de wereldeconomie.
Ruimtelijke segregatie Ruimtelijke scheiding van kansarme en kansrijke (etnische) groepen in een stad of geheel.
Sociale polarisatie Toename van de sociaaleconomische tegenstellingen tussen groepen mensen met verschillende sociaaleconomische achtergronden.
Volgmigratie Immigratie waarbij een immigrant zich bij binnenkomst vestigt op een adres waar als een familielid (ouder, echtgenoot, kind, oom of tante, neef of nicht) woont.
Wereldstad Zeer dichtbevolkte stad waarin alle stedelijke functies aanwezig zijn.
Created by: floor.willemijn