Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ATASÖZLERİ

OSMANLICA ATASÖZLERİ VE ANLAMLARI

OSMANLICATÜRKÇE
آجه طقوز يورغان أورتمشلريينه اويويامامش AÇA DOKUZ YORGAN ÖRTMÜŞLER YİNE UYUYAMAMIŞ
آجى پاطلىجانى قيراغى چالماز ACI PATLICANI KIRAĞI ÇALMAZ
آجيقان طويمام صو سايان قانمام صانير ACIKAN DOYMAM SUSAYAN KANMAM SANIR
آچ بيراقما خيرسزايدرسڭ چوق سويله مه آرسز ايدرسڭ AÇ BIRAKMA HIRSIZ EDERSİN ÇOK SÖYLEME ARSIZ EDERSİN
آغاجه طايانما چورور انسانه طايانما ﺌولور AĞACA DAYANMA ÇÜRÜR İNSANA DAYANMA ÖLÜR
آغاجى قورت انسانى درد بيتيرر AĞACI KURT İNSANI DERT BİTİRİR
آغاچ نه قدر ميوه ويررسه دالى اوقدريره أگيلير AĞAÇ NE KADAR MEYVE VERİRSE DALI O KADAR YERE EĞİLİR
آغاچ نه قدريوكسك اولسه ده ياپراقلرى يره دوشر AĞAÇ NE KADAR YÜKSEK OLSA DA YAPRAKLARI YERE DÜŞER
آغاچ ياش ايكن أگيلير AĞAÇ YAŞ İKEN EĞİLİR
آغير قازان كيچ قاينار AĞIR KAZAN GEÇ KAYNAR
آقان صو يوصون طوتماز AKAN SU YOSUN TUTMAZ
آل ألمايه طاش آتان چوق اولور AL ELMAYA TAŞ ATAN ÇOK OLUR
آلتون يره دوشمه يله دگر غيب ايتمز ALTIN YERE DÜŞMEYLE DEĞER KAYBETMEZ
آنانڭ باصديغى ياورو اينجيمز ANANIN BASTIĞI YAVRU İNCİMEZ
آرى بال ياپاجق چىچگى بيلير ARI BAL YAPACAK ÇİÇEĞİ BİLİR
آسلان ياتديغى يردن بللى اولور ASLAN YATTIĞI YERDEN BELLİ OLUR
آت اولاجق طاى يورويوشندن بلليدر AT OLACAK TAY YÜRÜYÜŞÜNDEN BELLİDİR
آت صاحبنه كوره كيشنر AT SAHİBİNE GÖRE KİŞLER
آته أت ايته اوت ويريلمز ATA ET İTE OT VERİLMEZ
آتش دوشديگى يرى ياقار ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR
آتيلان اوق كرى دونمز ATILAN OK GERİ DÖNMEZ
آتڭ ايسنه طورو ييگيدڭ اييسنه دلى ديرلر ATIN İYİSİNE DORU YİĞİDİN İYİSİNE DELİ DERLER
آياغه دگمدك طاش باشه كلمدك ايش اولماز AYAĞA DEĞMEDİK TAŞ BAŞA GELMEDİK İŞ OLMAZ
آياغڭ صيغما يا جغى يره باش صو قو لماز AYAĞIN SIĞMAYACAĞI YERE BAŞ SOKULMAZ
آياغڭى يورغانڭه كوره اوزات AYAĞINI YORGANINA GÖRE UZAT
آزى بيلمه ين چوغى هيچ بيلمز AZI BİLMEYEN ÇOĞU HİÇ BİLMEZ
آزيقسزيوله چيقانڭ ايكى كوزى ايل طوربه سنده اولور AZIKSIZ YOLA ÇIKANIN İKİ GÖZÜ EL TORBASINDA OLUR
باغه باق اوزوم اولسون ييمه يه يوزڭ اولسون BAĞA BAK ÜZÜM OLSUN YEMEYE YÜZÜN OLSUN
باقمه يله اوسته اولونسه يدى كديلر قصاب اولوردى BAKMAYLA USTA OLUNSAYDI KEDİLER KASAP OLURDU
باش باشه باش ده پادشاهه باغليدر BAŞ BAŞA BAŞ DA PADİŞAHA BAĞLIDIR
بلش پينير فاره قاپاننده بولونور BELEŞ PEYNİR FARE KAPANINDA BULUNUR
بندن سڭا اوگوت اونڭى ألڭده اوگوت BENDEN SANA ÖĞÜT UNUNU ELİNDE ÖĞÜT
بيچاق صاپنى كسمز BIÇAK SAPINI KESMEZ
بيچاق ياره سى كچر ديل ياره سى كچمز BIÇAK YARASI GEÇER DİL YARASI GEÇMEZ
بيلينمدك ايش ياقارين آغريتير يا باش BİLİNMEDİK İŞ YA KARIN AĞRITIR YA BAŞ
بيڭ بيلسه ڭ ده بر بيلنه دانيش BİN BİLSEN DE BİR BİLENE DANIŞ
بيڭده بر كلينن يره كل دوشرلر هركون كلينن يره كول دوكرلر BİNDE BİR GELİNEN YERE GÜL DÖŞERLER HER GÜN GELİNEN YERE KÜL DÖKERLER
بر آدمڭ آدى چىقا جغنه جانى چيقسين BİR ADAMIN ADI ÇIKACAĞINA CANI ÇIKSIN
بر آغيزدن چيقان بيڭ آغزه ياييلير BİR AĞIZDAN ÇIKAN BİN AĞZA YAYILIR
برألڭ نه سى وار ايكى ألڭ سسى وار BİR ELİN NESİ VAR İKİ ELİN SESİ VAR
برايشه باشلامق بيتيرمه نڭ ياريسيدر BİR İŞE BAŞLAMAK BİTİRMENİN YARISIDIR
بوشبوغازى جهنمه آتمشلر اودون ياش دييه باغيرمش BOŞBOĞAZI CEHENNEME ATMIŞLAR ODUN YAŞ DİYE BAĞIRMIŞ
بوكونكى ايشينى يارينه بيراقما BÜGÜNKÜ İŞİNİ YARINA BIRAKMA
چاغيريلان يره ارينمه چاغيريلماديغڭ يره كورونمه ÇAĞIRILAN YERE ERİNME ÇAĞRILMADIĞIN YERE GÖRÜNME
چاموره طاش آتما اوستڭه صيچرار ÇAMURA TAŞ ATMA ÜSTÜNE SIÇRAR
چير اجى اولسه م آى آقشامدن طوغار ÇIRACI OLSAM AY AKŞAMDAN DOĞAR
چوجوغى ايشه كوندر پشندن سن كيت ÇOCUĞU İŞE GÖNDER PEŞİNDEN SEN GİT
چوروك تخته يه چيوى چاقيلماز ÇÜRÜK TAHTAYA ÇİVİ TAKILMAZ
دانيشان طاغلر آشار دانيشمايان يولده شاشار DANIŞAN DAĞLAR AŞAR DANIŞMAYAN YOLDA ŞAŞAR
دڭزسويليرده دڭسز سويلمز DENİZ SEVİLİRDE DENSİZ SEVİLMEZ
دره يى كورمدن پاچه يى صيواما DEREYİ GÖRMEDEN PAÇAYI SIVAMA
دوه يى ياردن آتلاتان بر طوتام اوتدر DEVEYİ YARDAN ATLATAN BİR TUTAM OTTUR
ديبى كورونمه ين صودن كچمه DİBİ GÖRÜNMEYEN SUDAN GEÇME
أكن بيچر قونان كوچر EKEN BİÇER KONAN GÖÇER
أكمگڭ بيو گى خمورڭ چوغندن اولور EKMEĞİN BÜYÜĞÜ HAMURUN ÇOĞUNDAN OLUR
ايل آغزى ايله چوربه ايچيلمز EL AĞZIYLA İLE ÇORBA İÇİLMEZ
أل ألدن اوستوندر EL ELDEN ÜSTÜNDÜR
أل ياره سى اوڭار ديل ياره سى اوڭماز EL YARASI ONAR DİL YARASI ONMAZ
ايل يومروغى ييمه ين كندى يومروغنى باليوزصانير EL YUMRUĞU YEMEYEN KENDİ YUMRUĞUNU BALYOZ SANIR
أرلى طار اولانڭ ديلى قيصه اولور ELİ DAR OLANIN DİLİ KISA OLUR
امانت آته بينن تيز اينر EMANET ATA BİNEN TEZ İNER
كچديگڭ كوپرولرى ياقما GEÇTİĞİN KÖPRÜLERİ YAKMA
كر كين ايپ چا بوق قوپار GERGİN İP ÇABUK KOPAR
كيتدى آغالر پاشالر كللره قالدى كوشه لر GİTTİ AĞALAR PAŞALAR KELLERE KALDI KÖŞELER
كوگو ديرك دڭزه قاپاق اولماز GÖĞE DİREK DENİZE KAPAK OLMAZ
كورونن طاغڭ اوزاغى اولماز GÖRÜNEN DAĞIN UZAĞI OLMAZ
كولمه قومشوڭه كلير باشڭه GÜLME KOMŞUNA GELİR BAŞINA
خسته ياتان دگل اجلى كلن ﺌولور HASTA YATAN DEĞİL ECELİ GELEN ÖLÜR
هر شيئڭ يڭيسى دوستڭ اسكيسى مقبولدر HER ŞEYİN YENİSİ DOSTUN ESKİSİ MAKBULDÜR
خروسى چوق اوﻻن كويڭ صباحى كيچ اولور HOROZU ÇOK OLAN KÖYÜN SABAHI GEÇ OLUR
ايرماق كنارينه چشمه ياپيلماز IRMAK KENARINA ÇEŞME YAPILMAZ
ايصلانمشڭ ياغموردن قورقوسى اولماز ISLANMIŞIN YAĞMURDAN KORKUSU OLMAZ
انسان قونوشا قونوشا حيوان قوقلاشا قوقلاشا İNSAN KONUŞA KONUŞA HAYVAN KOKLAŞA KOKLAŞA
ايسته ديگنى سويله ين ايسته مديگنى ايشيتر İSTEDİĞİNİ SÖYLEYEN İSTEMEDİĞİNİ İŞİTİR
قازما قويوي قازارلر قويوڭى KAZMA KUYUYU KAZARLAR KUYUNU
كچينڭ جانى صوپه ايسته ينجه چوبانڭ دگنگنه سورتونور KEÇİNİN CANI SOPA İSTEYİNCE ÇOBANIN DEĞNEĞİNE SÜRTÜNÜR
كل ياننده قاباق آڭيلماز KEL YANINDA KABAK ANILMAZ
قيليچ قيننى كسمز KILIÇ KININI KESMEZ
قيزم سڭا دييورم كلينم سن آڭلا KIZIM SANA DİYORUM GELİNİM SEN ANLA
قورت قوزى قاپديغى يرى طقوز دفعه يوقلار KURT KUZU KAPTIĞI YERİ DOKUZ DEFA YOKLAR
لگلگڭ كونى لاق لاق ايله كچر LEYLEĞİN GÜNÜ LAK LAK İLE GEÇER
نه ويررسه ڭ أڵڭله اوكيدرسنڭله NE VERİRSEN ELİNLE O GİDER SENİNLE
اوفكه كلير كيدر كلله كيدر كلمز ÖFKE GELİR GİDER KELLE GİDER GELMEZ
پيس بوغاز ايله بوش بوغازبلادن قورتولماز PİS BOĞAZ İLE BOŞ BOĞAZ BELADAN KURTULMAZ
صامان ايلڭسه صامانلق سنڭ SAMAN ELİNSE SAMANLIK SENİN
Created by: nazbay
Popular Turkish sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards