Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Azolowe leki na grzy

Leki przeciwgrzybicz

TermDefinition
Punktem uchwytu azolowych leków przeciwgrzybiczych jest demetylaza lanosterolu
Azolowe leki przeciwgrzybicze działają grzybostatycznie
Doustne azolowe leki przeciwgrzybicze to itrakonazol, flukonazol, posakonazol
Oproność na azolowe leki przeciwgrzybicze najczęściej dotyczy flukonazolu
Przyczynynami oporności Candida w stosunku do azoli są mutacje demetylazy lanosterolu, wytworzenie pompy usuwającej azol z komórki
Posiłek bogatotłuszczowy poprawia wchłanianie posakonazolu
Azole wchłaniają się z żołądka przy pH kwaśnym
W formie produktów oksydacji przez nerki wydalane są ketokonazol, itrakonazol, worikonazol
W formie niezmienionej przez nerki wydalany jest flukonazol
Sprzęganiu z kwasem glukuronowym ulega posakonazol
Lekiem pierwszego wyboru przy grzybicach zagrażających życiu jest worikonazol
Głównym działaniem niepożądanym azoli jest hepatotoksyczność
Specyficznym działaniem niepożądanym worikonazolu jest chwilowe zaburzenie widzenia
Azolowe leki przeciwgrzybicze....... CP3A4 hamują
Leki przyspieszające metabolizm ketokonazolu, itrakonazolu i worikonazolu to fenytoina, karbamazepina, rifampicyna
Czy pochodne azolowe mogą być stosowane układowo w ciąży? Nie, mają działanie teratogenne
Created by: HopeSolo