Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Рельєф Землі

Головоломка

QuestionAnswer
Тверда, кам'яна оболонка Землі, що охоплює земну кору та верхній шар мантії літосфера
Внутрішній шар Землі, який покриває ядро мантія
Зовнішній твердий шар Землі земна кора
Наука, що вивчає склад, будову та історію розвитку Землі геологія
Великі частини літосфери, що обмежені глибинними розломами і перебувають у постійному русі літосферна плита
Підземні поштовхи і коливання земної поверхні землетруси
Центр землетрусу епіцентр
Хвилі, які утворюються в морі чи в океані зазвичай внаслідок землетрусів цунамі
Місце виходу магми на земну поверхню у вигляді конусоподібної гори вулкан
Чашоподібне, конусоподібне заглиблення, округла западина на вершині вулкана кратер
Джерело, що періодично фонтанує гарячою водою та парою гейзер
Сукупність форм земної поверхні рельєф
Великі відносно рівні ділянки земної поверхні з незначними коливаннями висот рівнина
Високо підняті над рівнинами дуже розчленовані ділянки земної поверхні гори
Мілководна ділянка, яка тягнеться уздовж узбережжя материків -продовження материка під водою шельф
Найвища вершина світу Джомолунгма
Перевищення однієї точки земної поверхні над іншою відносна висота
Перевищення точки земної поверхні над рівнем моря абсолютна висота
Лінії на плані або карті, що з'єднують точки з однаковою абсолютною висотою горизонталі
Риска, що проведена перпендикулярно до горизонталі й указує вільним кінцем у якому напрямку схил знижується бергштрих
Породи, що утворилися з розплавленої магми магматичні
Породи, утворені у наслідок руйнування інших порід і нагромадження їх уламків на суходолі або осідання речовин на дні водойм осадові
Породи, що зазнали змін під дією високих температур і тиску в надрах Землі метаморфічні
Руйнування гірських порід у наслідок коливань температури повітря, дії води, впливу організмів вивітрювання
Руйнування гірських порід поверхневими проточними водами ерозія
Трубоподібний канал у вулкані жерло
Created by: tevt