Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Рельєф Землі

Головоломка

QuestionAnswer
Тверда, кам'яна оболонка Землі, що охоплює земну кору та верхній шар мантії літосфера
Внутрішній шар Землі, який покриває ядро мантія
Зовнішній твердий шар Землі земна кора
Наука, що вивчає склад, будову та історію розвитку Землі геологія
Великі частини літосфери, що обмежені глибинними розломами і перебувають у постійному русі літосферна плита
Підземні поштовхи і коливання земної поверхні землетруси
Центр землетрусу епіцентр
Хвилі, які утворюються в морі чи в океані зазвичай внаслідок землетрусів цунамі
Місце виходу магми на земну поверхню у вигляді конусоподібної гори вулкан
Чашоподібне, конусоподібне заглиблення, округла западина на вершині вулкана кратер
Джерело, що періодично фонтанує гарячою водою та парою гейзер
Сукупність форм земної поверхні рельєф
Великі відносно рівні ділянки земної поверхні з незначними коливаннями висот рівнина
Високо підняті над рівнинами дуже розчленовані ділянки земної поверхні гори
Мілководна ділянка, яка тягнеться уздовж узбережжя материків -продовження материка під водою шельф
Найвища вершина світу Джомолунгма
Перевищення однієї точки земної поверхні над іншою відносна висота
Перевищення точки земної поверхні над рівнем моря абсолютна висота
Лінії на плані або карті, що з'єднують точки з однаковою абсолютною висотою горизонталі
Риска, що проведена перпендикулярно до горизонталі й указує вільним кінцем у якому напрямку схил знижується бергштрих
Породи, що утворилися з розплавленої магми магматичні
Породи, утворені у наслідок руйнування інших порід і нагромадження їх уламків на суходолі або осідання речовин на дні водойм осадові
Породи, що зазнали змін під дією високих температур і тиску в надрах Землі метаморфічні
Руйнування гірських порід у наслідок коливань температури повітря, дії води, впливу організмів вивітрювання
Руйнування гірських порід поверхневими проточними водами ерозія
Трубоподібний канал у вулкані жерло
Created by: tevt
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards