Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Lekcja 10

Non ce' problema 2

QuestionAnswer
być w kłopotach, być w tarapatach, mieć poważne problemy essere nei pasticci
być w ciąży, być ciężarną essere incinta
rozstać się lasciarsi
głupi, zwariowany, szalony scemo
Czyś ty zgłupiała/zwariowała/oszalała?! Ma sei scema?!
mieć prawo coś robić avere il diritto di fare qcs.
kręcić się dookoła kogoś/czegoś, chodzić dookoła kogoś/czegoś girare intorno a qcn./qcs.
Przychodzi mi na myśl, że... / Zaczynam myśleć, że... Mi viene da pensare che...
wziąć kogoś/coś na poważnie prendere qcn./qcs. sul serio
nawiązać ponownie z kimś kontakt rimettersi in contatto con qcn.
Dalej, nie bądź dzieckiem (małą dziewczynką)! Dai, non fare la bambina!
kolacja przy świecach una cena a lume di candela
spodziewać się z kimś dziecka, spodziewać się czyjegoś dziecka aspettare un bambino da qcn.
ryzykować zrobienie czegoś, ryzykować, że rischiare di fare qcs.
odnaleźć/odzyskać równowagę ritrovare l’equilibrio
zrelaksować się, rozluźnić się, rozerwać się rilassarsi
udzielić komuś przyjacielskiej rady dare a qcn. un consiglio da amico/a
(lekarz) ginekolog/lekarka ginekolog un ginecologo/una ginecologa
ciąża la gravidanza
poród il parto
przestrzegać czegoś, szanować coś/kogoś rispettare qcs./qcn.
wyjechać w podróż służbową rispettare qcs./qcn.
wyjechać w podróż służbową partire per un viaggio d’affari
nieoczekiwany, niespodziewany inaspettato
przyjacielska rada, przyjacielska porada un consiglio amichevole
narobić kłopotów combinare (dei) guai
niechcący, nieumyślnie involontariamente
być w kiepskim nastroju, być podłamanym, nie mieć humoru essere giù di morale
w końcu, koniec końców, jednak alla fine
początkowo inizialmente
komputer przenośny, laptop un computer portatile
upuścić coś, zrzucić coś, obalić coś (np. rząd) far(e) cadere qcs.
ku naszej wielkiej uldze con nostro grande sollievo
zareagować jak fajny facet/jak fajny gość reagire da uomo in gamba
pogratulować komuś czegoś congratularsi con qcn. per qcs.
Na jakiej podstawie sądzisz, że …? Che cosa ti fa credere che...?
kłócić się z kimś o nic litigare per un niente con qcn.
lubić kogoś volere bene a qcn.
Prawda była całkiem inna. La verità era tutt’altra.
źle kogoś traktować trattare male qcn.
leczyć się samemu curarsi da solo
wrócić późno fare tardi
odrzucić czyjąś propozycję respingere la proposta di qcn.
mieć coś innego w głowie, coś innego komuś chodzić po głowie, mieć inne plany avere altro in testa
wycofać się z czegoś ritirarsi da qcs.
nie móc już wytrzymać non poterne più
wysilać się, starać się sforzarsi
oszczędzać się risparmiarsi
relaksować się rilassarsi
zawody międzynarodowe una gara internazionale
konkurent concorrente
stanowisko pracy, zajęcie, zatrudnienie, posada un impiego
Created by: mangiamo