Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Geomorfologia

Krzyżówka

procesy wywołane działaniem czynników zewnętrznych, takich jak woda, wiatr, lód, pływy i fale morskie to procesy ... egzogeniczne
rozpad mechaniczny i rozkład chemiczny skał wskutek działania energii słonecznej, wiatru i wody wietrzenie
materiał powstały wskutek procesów wietrzenia zwietrzelina
rozpad skały bez zmiany jej składu chemicznego - wietrzenie ... fizyczne
bloki skalne, które gromadzą się na miejscu wietrzenia rumowiska
rozpad i rozkład skały pod wpływem działania organizmów żywych to wietrzenie ... biologiczne
inaczej wietrzenie mrozowe zamróz
wietrzenie w obszarach o dużych amplitudach dobowych temperatur - wietrzenie ... insolacyjne
rozdrabnianie skał przez mechaniczne działanie soli eksudacja
proces chemiczny przez który skały takie jak gipsy, chlorki, dolomity, wapienie rozpuszczają się całkowicie solucja
przekształcenie minerałów (krzemianów i glinokrzemianów) w węglany karbonatyzacja
proces chemiczny, w którym minerały łączą się z tlenem oksydacja
proces niszczenia powierzchni terenu przez wodę, wiatr, słońce, siłę grawitacji erozja
żłobienie terenu przez płynący lodowiec - erozja ... lodowcowa
wygładzanie rzeźby terenu przez materiał transportowany przez lodowiec detersja
proces wyrywania przez lodowiec okruchów i bloków skalnych z podłoża detrakcja
proces zdzierania całego podłoża przez przesuwający się lodowiec egzaracja
niszczenie powierzchni terenu przez wodę - erozja ... wodna
spłukiwanie luźnej, wierzchniej warstwy terenu przez wody deszczowe - erozja ... deszczowa
wcinanie się rzeki w koryto rzeczne poprzez niszczenie go przez niesione przez rzekę materiał skalny - erozja ... wgłębna
żłobienie dna rzeki przez płynącą wodę - erozja ... denna
wał z piasku usypany w dużym akwenie albo rzece ławica
przechwycenie przez jedną rzekę wód innej rzeki w wyniku bardzo silnego działania erozji wstecznej kaptaż
inaczej zakola rzeczne meandry
meandry odcięte od głównej rzeki wałem ziemi starorzecza
powstaje w wyniku eworsji u podnóża wodospadu - kocioł ... eworsyjny
proces, którego skutkiem działania jest powstawanie klifu abrazja
wywiewanie przez wiatr drobnego materiału skalnego deflacja
powstaje w wyniku niszczącej działalności wiatru - ... deflacyjna misa
proces, którego skutkiem działania są jardangi i grzyby skalne korazja
ostry grzbiet oddzielający bruzdy korazyjne jardang
powstaje na skutek erozyjnej działalności wiatru - ... skalny grzyb
wydłużone zagłębienia w miękkich skałach - ... eoliczne bruzdy
odłamek skalny o wygładzonych ścianach i ostrych krawędziach graniak
zagłębienie w miejscu, w którym osunęła się ziemia - ... osuwiskowa nisza
najwolniejsze ruchy masowe spełzywanie
proces, który polega na powolnym pełzaniu warstwy gruntu i jest częstym zjawiskiem w obszarze wiecznej zmarzliny soliflukcja
ruchy masowe, w wyniku których tworzą się stożki piargowe odpadanie
powolny ruch gruntu, w wyniku którego powierzchnia terenu ulega obniżeniu osiadanie
ruchy masowe, które są wynikiem ulewnych deszczów spływanie
gwałtowne oderwanie się mas skalnych od stromego, urwistego stoku obrywanie
obejmuje procesy takie jak wietrzenie, erozja i ruchy masowe denudacja
formy ukształtowania terenu powstałe w wyniku niszczącej i budującej działalności lodowca bądź lądolodu - formy ... glacjalne
niskie, owalne wzgórze o podłużnym, asymetrycznym profilu drumlin
powstaje wzdłuż czoła lodowca lub lądolodu - ... czołowa morena
wały lub silnie wydłużone pagórki wyniesione wskutek osadzania piasku i żwiru przez wody płynące pod lądolodem ozy
garby, pagórki o kształcie stożka lub z płaskim wierzchołkiem i stromymi zboczami kemy
rozległe, bardzo płaskie stożki napływowe zbudowane ze żwirów i piasków sandry
podłużne formy powierzchniowe powstające pod powierzchnią lądolodu - ... polodowcowe rynny
zagłębienie otoczone z trzech stron stromymi stokami (ścianami), a z czwartej ryglem skalnym - ... lodowcowy kotły
powstała w czasie cofania się lądolodu na jego przedpolu pradolina
procesy rzeźbotwórcze związany z działalnością wód płynących - procesy ... fluwialne
osady powstające w procesie akumulacji na skutek działalności wód płynących aluwium
proces kształtowania się rzeźby powierzchni Ziemi morfogeneza
odwrócenie ukształtowania powierzchni ziemi w stosunku do jego budowy tektonicznej - ... rzeźby inwersja
obszar położony poniżej poziomu morza np. obszar Żuław Wiślanych depresja
obszar leżący na wysokości od 0 do 300 m n.p.m nizina
np. Irańska, Brazylijska, Meksykańska wyżyna
np. fałdowe, zrębowe, wulkaniczne góry
np. Arabski, Indyjski, Skandynawski półwysep
Grenlandia to największa ... na świecie wyspa
typ płaskiej wyspy koralowej położonej na oceanie, składającej się z rafy koralowej atol
linia zetknięcia się lądu z wodą brzeg
np. Lazurowe we Francji wybrzeże
stanowi najdalej wysunięte miejsce półwyspu przylądek
pas nadbrzeżny pokryty piaskiem plaża
inaczej faleza lub urwisko brzegowe klif
typ wybrzeża, które powstało w wyniku zalania gór ułożonych równolegle do linii brzegowej - wybrzeże ... dalmatyńskie
wybrzeże posiadające długie i kręte zatoki, wyspy i półwyspy prostopadłe do lądu - wybrzeże ... riasowe
wybrzeże, powstałe w wyniku zalania morzem długich, wąskich, głębokich dolin polodowcowych na obszarach górskich - wybrzeże ... fiordowe
przedłużenie lądu usypane przez morskie fale przybrzeżne mierzeja
wybrzeże wyróżniające się piaszczystym wałem, zwanym lido - wybrzeże ... lagunowe
typ niskiego wybrzeża porośniętego lasami namorzynowymi - wybrzeże ... namorzynowe
piaszczyste wzniesienie usypane przez wiatr wydma
wybrzeże, które charakteryzuje się obecnością setek małych wysepek - wybrzeże ... szkierowe
płaski lub prawie całkowicie poziomy teren równina
nachylona powierzchnia stanowiąca element form rzeźby powierzchni Ziemi stok
bardzo stromy, pionowy lub przewieszony teren urwisko
głęboka, sucha dolina, która cechuje się stromymi, urwistymi zboczami oraz płaskim dnem wąwóz
wklęsła forma terenu otoczona ze wszystkich stron wzniesieniami dolina
forma ukształtowania terenu w postaci wydłużonego zagłębienia o wąskim dnie i stromych zboczach jar
odcinek doliny rzecznej o stromych zboczach, w którym rzeka pokonuje przeszkodę obecną na jej drodze przełom
rozległa, wklęsła forma terenu, ze wszystkich stron otoczona wzniesieniami kotlina
poprzeczne obniżenie w przebiegu grzbietu górskiego między sąsiednimi szczytami przełęcz
obszar wysoko położony o płaskiej lub lekko falistej powierzchni płaskowyż
wzniesienie zbudowane z materiału morenowego, otoczone przeważnie pradolinami wysoczyzna
powstają na skutek stopniowego usuwania słabo związanego podłoża skalnego przez płynącą wodę - ... krasowy lej
naciek jaskiniowy który narasta od dna jaskini krasowej stalagmit
naciek jaskiniowy w formie kolumny stalagnat
krajobraz polodowcowy, na którym występuje duża liczba jezior moreny dennej i czołowej - obszar ... młodoglacjalny
cechą charakterystyczną tego krajobrazu jest brak jezior - obszar ... staroglacjalny
obszar występowania młodoglacjalnej rzeźby terenu związanej ze zlodowaceniami pojezierze
pustynia piaszczysta z licznymi barchanami erg
wydma sierpowata barchan
wzniesienie powstałe w wyniku procesów wietrzenia i erozji ostaniec
odosobnione wzgórze zbudowane ze skał twardszych niż skały go otaczające twardzielec
forma terenu powstała w dolinie rzecznej wskutek erozyjnej działalności płynących wód terasa
dezintegracja blokowa to inaczej - ... blokowy rozpad
wypukła, podłużna forma ukształtowania terenu na zboczu, stoku lub ścianie grzęda
wklęsła forma rynnowa ukształtowana na terenie górskim w kształcie podłużnego zagłębienia żleb
Created by: geofiszki
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards