Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Metodologia

Srelau Psych 1/2 R. 4.3.2 Dobór osób 223-228

TermDefinition
Pojęcie populacji W miarę jednorodny ze względu na wartości określonych zmiennych zbiór osób.
Wskaźniki - próba a populacja statystyki z próby (łacińskie) vs parametry w populacji (greckie)
Jak psychologowie tworzą próby? Przez dobór losowy (random sampling), dobór celowy (purposive sampling, nonprobability sampling) lub utworzenie grupy na podstawie zgłoszeń ochotników (volunteers).
Kiedy próba jest reprezentatywna? Kiedy rozkład badanej cechy nieistotnie różni się od rozkładu w populacji.
Random Sampling Sprzyja reprezentatywności. Umożliwia wykorzystanie rachunku prawdopodobieństwa do wnioskowania o populacji.
Co to jest mechanizm losowy? To metoda pozwalająca zdecydować czy dany element ma być umieszczony w próbie, np. tabele liczb losowych.
Co to jest operat losowania? Spis wszystkich elementów populacji, np. lista uczniów w szkole, lista szkół w kraju.
Co to jest jednostka losowania? jedna osoba lub jedna jednostka zbioru (losujemy uczniów ze wszystkich szkół lub jedną szkołę jako całość)
Jakie są podstawowe schematy losowania? Losowanie nieograniczone indywidualne, losowanie warstwowe, losowanie grupowe, losowanie wielostopniowe.
Simple random sampling. Kiedy? Jak? Losowanie nieograniczone indywidualne. Gdy populacja nieliczna i homogeniczna. Mechanizm losowy i wio.
Systematic sampling. Kiedy? Jak? Losowanie systematyczne indywidualne. Gdy populacja nieliczna i homogeniczna. Co k-ty element.
Stratified sampling. Kiedy? Jak? Losowanie warstwowe.Gdy popul bardzo zróżnicowana pod względem zmiennej Y. Tworzymy warstwy homogeniczne wewnętrznie i różne między sobą, pobieramy proporcjonalne próby (jeśli mężczyzn jest w popul 80%, bierzemy 80% z warstwy „męż”)
Cluster sampling. Kiedy? Jak? Losowanie grupowe. Gdy popul liczna i nie mamy operatu losowania. Tworzymy grupy zróżnicowane wew i podobne do siebie. Np. losowanie szkół z listy szkół przy pomocy tablic losowych.
Multi-stage sampling. Jak? Losowanie wielostopniowe. Dzielimy popul na warstwy (szkoły pdst miasto vs wieś), z warstw losujemy grupy (po dwie szkoły miasto i wieś), z grupy i warstwy pewną liczbę elementów (po 10 uczniów z każdej szk. miasto i wieś.
Podział schematów losowania wg Grenia Niezależne vs zależne, ind vs zespołowe, jednostopniowe vs wielostopniowe.
Losowanie zależne Czyli bezzwrotne: losujemy, odnotowujemy, wyrzucamy. Stosujemy do populacji skończonych.
Losowanie niezależne Czyli zwrotne: losujemy, odnotowujemy, zwracamy do puli. Stosujemy do populacji nieskończonych.
Losowanie indywidualne. Kiedy? Jeśli populacja składa się z pojedynczych, niepogrupowanych elementów.
Losowanie zespołowe. Kiedy? Jeśli populacja składa się z grup (nauczyciele pracujący w jednej szkole)
Losowanie jednostopniowe Losujemy element bezpośrednio z populacji.
Losowanie wielostopniowe Losujemy element z wcześniej wylosowanej części (warstwy, grupy) populacji.
Losowanie nieograniczone Losowanie bezpośrednio z całej populacji.
Losowanie ograniczone Losowanie z części na które na które została wcześniej podzielona populacja.
Kiedy dobór jest losowy? Kiedy każdy element populacji ma taką samą szansę na pojawienie się w próbie.
Czy dobór losowy gwarantuje reprezentatywność próby? Nie
Reprezentatywność próby sprzyja…. …trafności rezultatów badawczych.
Dobór celowy. Podaj przykład Np. analizując efekty leku x w grupie osób z epilepsją lekooporną - dobieramy celowo określone osoby do badania.
Dobór celowy. Odmiany Próba kwotowa. Próba z ochotników.
Quota sampling. Co to? Kiedy? Próba kwotowa. Struktura wartości ważnych z punktu widzenia badań zmiennych w próbie jest taka sama jak struktura badań w populacji. Badania opinii publicznej, standaryzacja i normalizacja testów psychologicznych.
Czy próba kwotowa jest reprezentantywna? Tak, pod względem kontrolowanych zmiennych i o ile mieliśmy rzetelne dane o rozkładzie cech w populacji i rzetelnie odzwierciedliliśmy proporcje w naszej próbie.
Wady próby kwotowej. Nie można ustalić na ile podobna jest do populacji pod względem innych zmiennych niż te, które zostały uwzględnione w konstrukcji. „Dobieramy” ludzi łatwo dostępnych i niejako z „sąsiedztwa”.
Volunteer subjects. Co to NIE jest? Próba złożona z ochotników. Nie jest losową, nie jest dobraną celowo, nawet jeśli rozkład cech jak w populacji nie jest reprezentatywna, bo ludzie sami się zgłosili.
Volunteer subjects. Wady Próba jest tendencyjna, stronnicza, a trafność zewnętrzna rezultatów wątpliwa.
Portret psychologiczny ochotnika Rosenthal i Rosow. Wyż wyksz, wyż klas społ-ekon, wyż intel, wyż poziom aprob społ, wyż zsocjalizowanie. Istotnie wyż tend do oszukiwania stymul, tend do zach niekonwen, kobiety, niż autorytaryzm, niż konformizm.
Created by: magdalena.czu