Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Geologia

Krzyżówka

epoka w której powstały Alpy i Himalaje miocen
strefa oddzielona od mezosfery nieciągłością Golicyna astenosfera
nauka badająca wiek i ułożenie warstw skalnych w skorupie ziemskiej stratygrafia
powolne i stopniowe obniżanie fragmentu skorupy ziemskiej subsydencja
nachylona i płaska część cokołu kontynentalnego zalana przez płytkie morze szelf
najwyżej położony punkt nad poziomem morza szczyt
... San Andreas w Kalifornii uskok
proces wkraczania morza na ląd - ... morska transgresja
miejsca wolne od trzęsień ziemi - trzęsienia... asejsmiczne
90% wszystkich trzęsień ziemi na świecie to trzęsienia ... tektoniczne
fala morska wywołana przez podwodne wybuchy wulkanów i trzęsienia ziemi tsunami
wulkany dzielą się ze względu na aktywność na aktywne, drzemiące i ... wygasłe
zagłębienie terenu na szczycie stożka wulkanicznego krater
trwała od końca kambru do końca dewonu - orogeneza ... kaledońska
ruchy lądotwórcze to inaczej ruchy ... epejrogeniczne
kontynentalne i oceaniczne płyty
płyta Irańska to płyta ... kontynentalna
pierwiastek lub związek chemiczny o określonym składzie chemicznym i budowie krystalicznej minerał
powstają wskutek zastygania roztopionej masy skalnej - skały ... magmowe
granit, sjenit, dioryt, gabro to skały ... głębinowe
zastygają na powierzchni Ziemi lub na niewielkiej głębokości - skały ... wylewne
piasek, żwir, ił, muł, pył to skały ... osadowe
powstaje z przeobrażenia granitu gnejs
skała zwięzła powstała wskutek scementowania żwiru zlepieniec
okres ery kenozoicznej, który trwał od ok 66 mln do ok 23 mln lat temu paleogen
wymarłe głowonogi o symetrycznej, płaskospiralnej skorupie amonity
okres ery mezozoicznej, w której wyginęły wszystkie dinozaury kreda
na początku jury rozpadła się na Laurazję i Gondwanę Pangea
okres intensywnych ruchów górotwórczych zachodzących w paleozoiku - orogeneza ... hercyńska
Sudety, Góry Smocze, Harz, Wogezy to góry ... zrębowe
zbudowane są z fałd i płaszczowin - góry ... fałdowe
rodzaj granicy płyt gdzie dwie płyty przesuwają się względem siebie przesuwcze
proces rozrastania się dna oceanicznego spreading
wciąganie lub wpychaniu jednej płyty litosferycznej pod drugą subdukcja
najgłębszy rów oceaniczny na Ziemi - rów ... mariański
płyta tektoniczna, która graniczy z płytą Nazca i płytą kokosową - płyta ... karaibska
rów oceaniczny we wschodniej części dna Oceanu Spokojnego - rów ... atakamski
strefa powstawania głębokich trzęsień ziemi - strefa ... Benioffa
najwyższy łańcuch górski na Ziemi Himalaje
rów tektoniczny, wąski i długi na setki i tysiące kilometrów, ograniczony z obu stron uskokami ryft
składnik wielu skał magmowych przesyconych krzemionką kwarc
gorącą stopiona masa skalna w głębi skorupy ziemskiej magma
magma, która wydostała się na powierzchnie ziemi lawa
obszary wtargnięcia magmy pomiędzy innymi skałami intruzje
intruzja magmowa powstała między dwiema równoległymi warstwami skał osadowych sill
bomby wulkaniczne, lapille, piasek i pył wulkaniczny to materiały ... piroklastyczne
zagłębienie powstałe w wyniku rozerwania stożka wulkanicznego kaldera
twórca teorii płyt litosfery Alfred ... Wegener
zewnętrzna i skalista powłoka Ziemi powyżej astenosfery litosfera
rozległa i sztywna część skorupy ziemskiej nie podlegająca fałdowaniom i deformacjom kraton
podłużne zagłębienie w skorupie ziemskiej np. rowy oceaniczne wypełniony osadami geosynklina
warstwa Ziemi leżąca pomiędzy skorupą a jądrem - ... ziemski płaszcz
zasadowa skała wylewna o barwie czarnej, szarej lub zielonej bazalt
skała głębinowa zasadowa złożona z plagioklazów i piroksenów gabro
skała kwaśna żyłowa o barwie różowej lub białej aplit
skała, która stanowi głębinowy odpowiednik andezytu dioryt
skała magmowa wylewna, która powszechnie występuje wokół Oceanu Spokojnego andezyt
skały powstałe wskutek przeobrażenia skał magmowych i osadowych - skały ... metamorficzne
powstaje z przeobrażenia piaskowców kwarcowych kwarcyt
warstwa, która występuje tylko w obrębie skorupy kontynentalnej - warstwa ... granitowa
materiał piroklastyczny wyrzucany w powietrze w czasie wybuchu wulkanu - ... wulkaniczna bomba
pionowe ruchy fragmentów skorupy ziemskiej dążące do uzyskania równowagi grawitacyjnej - ruchy ... izostatyczne
inaczej wybuch wulkanu erupcja
erupcja wulkanu, która polega na spokojnym wypływie lawy z krateru wulkanicznego efuzja
lawa powstała w wyniku podwodnej erupcji - lawa ... poduszkowa
wyziewy składników lotnych magmy wydobywające się z głębi ziemi ekshalacje
jedyny aktywny wulkan na kontynentalnej części Europy, położony na Półwyspie Apenińskim Wezuwiusz
typ wulkanu o szerokim i spłaszczonym stożku, głównie przez brak gwałtownych erupcji - wulkan ... tarczowy
najwyższy i największy wulkan w Europie Etna
produkt erupcji wulkanu wyrzucany do atmosfery na bardzo dużą wysokość - ... wulkaniczny popiół
wielka intruzja magmowa batolit
proces, który powoduje mechaniczne deformacje skorupy ziemskiej(np. wypiętrzenie, fałdowanie) diastrofizm
ognisko trzęsienia ziemi hipocentrum
miejsce na powierzchni skorupy ziemskiej położone nad ogniskiem trzęsienia ziemi epicentrum
urządzenie do rejestracji drgań skorupy ziemskiej sejsmograf
parametr do określania wielkości trzęsienia ziemi magnituda
skala określająca wielkość trzęsienia ziemi - skala ... Richtera
wydłużona wypukła forma dna oceanicznego o stromych stokach, oddziela od siebie dwa baseny oceaniczne - ... śródoceaniczny grzbiet
proces geologiczny polegający na podziemnym tworzeniu i przemieszczaniu się magmy plutonizm
aplity, pegmatyty, porfiry, diabazy to skały ... żyłowe
pozostałość podwodnego wulkanu o kształcie ściętego stożka gujot
strefa dna oceanicznego rozciągająca się na głębokości 3000–4000m do głębokości 6000m - równina ... abisalna
słabo nachylony obszar pomiędzy stokiem a równiną abisalną - ... kontynentalne podnóże
strefa hemipelagiczna, czyli podwodna strefa zbiorników wodnych batial
inaczej jądro Ziemi barysfera
płyta tektoniczna która powoduje powolne wypiętrzanie się Andów - płyta ... Nazca
płyta tektoniczna położona między płytą południowoamerykańską a płytą antarktyczną - płyta ... Scotia
drugi okres ery mezozoicznej, który trwał od 201 do 145 milionów lat temu jura
najstarszy okres ery mezozoicznej trias
piąty okres ery paleozoicznej karbon
okres ery paleozoicznej w którym powstały góry Norwegii, Szkocji oraz Appalachy sylur
drugi okres ery paleozoicznej ordowik
najmłodsza epoka paleogenu oligocen
najstarsza epoka paleogenu paleocen
zwięzła skała osadowa zbudowana z kanciastych fragmentów skał zlepionych spoiwem brekcja
wielkość materiału okruchowego z którego zbudowana jest skała frakcja
najbardziej liczna grupa minerałów na Ziemi krzemiany
wyrzucone podczas wybuchu wulkanu fragmenty lawy o rozmiarach ziarna grochu lapille
wypukły fałd, którego wnętrze zbudowane jest ze skał starszych, a na zewnątrz skały młodsze antyklina
wklęsły fałd, którego wnętrze zbudowane jest ze skał najmłodszych, a na zewnątrz skały najstarsze synklina
Created by: geofiszki
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards