Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Taxiskole

Kjøreruter

QuestionAnswer
Bakeriet Home Hotell -> Kvilhaugen Gård Brattørgata, Søndre gate, Olav Tryggvasons gate, Bakke Bru, Innherredsveien, Nonnegata, Festningsgata, Tyholtveien, Strindveien, Reidulfs gate, Nordahl Brunsnegler veg, Kong Inges gate, Blussuvollsbakken 20
Nordre inngang Byhaven Butikksenter -> Rosenb. Skole Nordre gate, Olav Tryggvasons gate, Bakke Bru, Innherredsveien, Nonnegata, Stadsing Dahls gate 1
Berg Studentby -> Lade Gård Odd Brochmanns veg, Bugges veg, Dybdahls veg, Kong Øysteins veg, Bromstadvegen, Haakon VIIs gate, Ingemann Torps vei
Britannia Hotell -> IKEA Dronningens gate, Kjøpmannsgata, Bakke Bru, Innherredsveien, Tungaveien, Landbruksveien 2
City Syd -> Luftkrigsskolen Sentervegen, Omkjøringsveien, Jonsvannsveien, Kong Øysteins veg, Tyholtveien, Gina Krogs veg, Persaunevegen 61
Taxiplass Solsiden -> Statoil Forskningssenter Beddingen, Innherredsveien, Bromstadvegen, Haakon VIIs gate, Arkitekt Ebbells veg 10
Taxiplass Ila -> Taxiplass Sorgenfri/Tempe Ilevollen, Steinbergtunnelen, Marienborgtunnelen, Stavnetunnelen, Osloveien, Sluppen Bru, Tempevegen, Sluppenveien, Bratsbergsvegen, Sorgenfriveien
Taxiplass Lade -> Kafé Skuret på Fosenkaia Jarleveien, Stiklestadveien, Strandveien, Maskinistgata, Skippergata, Pirbrua, Havnegata, Gryta, Fosenkaia 40
Taxiplass Stud. Samf. -> Teknostallen Høgskoleveien, Elgsetergate, Holtermanns veg, Strindveien, Torbjørn Bratts veg, Omkjøringsveien, Jonsvannsveien, Brøsetveien 168
Taxiplass Munkvoll -> Hurtigrutekaia Selsbakkvegen, Bøckmanns veg, Byåsveien, Steinbergtunnelen, Ilsviktunnelen, Skansentunnelen, Nordre Avlastningsvei, Havnegata, Pir 1
Taxiplass Strindheim -> Ila skole O.J. Høyems Thonings Owesens gate, Innherredsveien, Bakke Bru, Olav Tryggvasons gate, Sandgata, Voldgata, Kongens gate, Ilevollen, O.J. Høyems gate
Taxiplass Tyholt -> Carl Johan Pub Anders Estenstads veg, Kong Øysteins veg, Tyholtveien, Festningsgata, Nonnegata, Innherredsveien, Bakke Bru, Olav Tryggvasons gate 24
Taxiplass Søndre gt. -> Prøven Bil (Peugeotforhandler) Søndre gate, Olav Tryggvasons gate, Prinsens gate, Elgseter Bru, Elgsetergate, Olav Kyrres gate, Ceciliebrua, Cecilienborgveien, Osloveien, Bjørndalen 1
Esso Moholt -> Ila Kirke Brøsetveien, Jonsvannsveien, Dybdahls veg, Strindveien, Richard Birkelands vei, Høgskoleringen, Christian Frederiks gate, Klostergata, Elgseter Bru, Prinsengata, Erling Skakkes gate, Smedbakken, kongens gate 99
Elgseter Hotell -> Hovedbygget Gløs Tormods gate, Elgesetergate, Høgskoleveien
Frigangsfenselet på Bjørkmyr (Leira fengsel) -> Ila Kirke Bratsbergsvegen, Sluppenveien, Tempevegen, Sluppen Bru, Osloveien, Marienborgtunnelen, Steinbergtunnelen, Ilevollen, Kongens gate 99
Starten på Festningsgata -> Slutten av Persaunevegen Øvre Møllenberg gate, Nonnegata, Stadsing Dahls gate, Christian Monsens gate, Henrik Mathiesens vei, Landstads vei, Tyholtveien, Persaunevegen
Grilstad fabrikker -> Universitetet Dragvoll Ranheimsvegen, Grilstadvegen, Fylkesvei 950, Jakobsliveien, Presthusveien, Jonsvannsveien, Loholt allé
Heimdal Jernbanestasjon -> Nedre Leirfoss bru Bjørndalen, John Aaes veg, Østre Rosten, Gamle Okstadveien?? , Fossestuvegen, Leirfossvegen
Hell Bil -> kinoene i prinsens gate. Skal parkere. Leangen Allé, Ranheimsvegen, Falkenborgvegen, Bromstadvegen, Strindheimtunnelen, Skippergata? Pirbrua, Havnegata, Brattørbrua, Fjordgata, Munkegata, Olav Tryggvasons gate, Prinsens gate, Erling Skakkes gate, Sverres gate
Høgskolen Dronning Mauds Minne -> Vikåsen Skole Thoning Owesens gate, Persaunevegen, Innherredsveien, Grilstadtunnelen, E6 Nord, Fylkesvei 950, Vikelvvegen, Vikåsen
Heimdal VGS -> Granåsen Skianlegg Saupstadringen, Kongsvegen, Smistadgrenda 11
Kornsiloene på Ila Pir -> Trondheim Kretsfengsel Nedre Ila, Skansentunnelen, Nordre Avlastningsvei, Havnegata, Pirbrua, Strindheimtunnelen, Bromstadvegen, Tungasletta, Ingvald Ystgaards veg, Nermarka 2
Kristiansten Festning -> Tyholtveien 99 (Drivstua gartn.) Kristianstensbakken, Tyholtveien, Jonsvannsveien, Eidsvolls gate, Tyholtveien 99
Lademoen Kirke -> Haukåsen sykehus i Våddanveien Innherredsveien, Dyre Halses gate, Pirbrua, Havnegata, Nordre avl. v. , Skansentunnelen, Ilsviktunnelen, Steinbergtunnelen, Byåsveien, General Bangs vei, Odd Husbys veg, Vådanveien
Moholt Studentby -> Krysset Osloveien - Breidablikkvegen Bregnevegen, Jonsvannsveien, omkjøringsveien sør, Sluppenveien, Tempevegen, Sluppen Bru, Osloveien, Breidablikkvegen
Motor Trade -> Værnes Lufthavn Sundlandsvegen, Sørenga, Nardovegen, Nardobakken, Thorbjørn Bratts veg, E6 nord, Lufthavnveien
Nidar Fabrikker -> St. Olavs Sykehotell Bromstadvegen, Kong Øysteins veg, Dybdahls veg, Strindveien, Holtermanns veg, Elgesetergate, Olav Kyrres gate, Mauritz Hansens gate 3
Nardo Kjøpesenter -> Byåsen Butikksenter Hans Baucks veg, Othilienborgvegen, Utleirvegen, E6 sør, Sluppenveien, Tempevegen, Sluppen Bru, Osloveien, Breidablikkvegen, Fjellseterveien
Nyborg høyblokker -> Trondheim Spektrum (Nidarøhallen) Torshaugveien, Gamle Oslovei, Breidablikkvegen, Osloveien, Cecilienborgveien, Ceciliebrua, Olav Kyrres gate, Mauritz Hansens gate, Klostergata
Olavshallen, inng. Krambugata -> Søbstad Sykehjem Krambugata, Brattørgata, Søndre gate, Olav Tryggvasons gate, Prinsens gate, Elgeseter Bru, Elgesetergata, Holtermanns veg, E6 sør, Kolstadveien, Bjørndalsbrua, Kolstadveien, Kongsvegen, Saupstadringen
Pirterminalen -> Admin.bygget Danske Bank Brattørkaia, Havnegata, Kjøpmannsgata, Fjordgata, Søndre gate
Ravnkloa fiskehandel -> Lian Restaurant Munkegata, Olav Tryggvasons gate, Sandgata, Voldgata, Kongens gate, Ilevollen, Byåsveien, General Bangs veg, Odd Husbys veg, Vådanveien, Solemsvegen, Lianvegen
Rosenborgklinikken (Teres Rosenborg) -> SOHO Klæbuveien, Strindveien, Holtermanns veg, Elgesetergate, Olav Kyrres gate
Ranheim papirfabrikk -> Siemens fabrikker Ranheimsvegen, Peder Myhres veg, E6 sør, Bratsbergsvegen
Statsarkivet -> Hovedbiblioteket Maskinistgata, Skippergata, Pirbrua, Havnegata, Kjøpmannsgata, Olav Tryggvasons gate, Søndre gate, Dronningens gate, Krambugata
SINTEF Admin.bygg -> Taxiplass Torget S. P. Andersens veg, Sorgenfriveien, Valøyvegen, Holtermanns veg, Elgesetervegen, Elgeseter Bru, Prinsens gate, Olav Tryggvasons gate, Munkegata
Sentralbanestasjonen -> SOHO Fosenkaia, Jernbanebrua, Søndre gate, Fjordgata, Munkegata, Olav Tryggvasons gate, Prinsens gate, Elgeseter Bru, Elgesetergata, Olav Kyrres gate
Gryta -> Leuthenhaven Gryta, Jernbanebrua, Søndre gate, Fjordgata, Munkuegata, Olav Tryggvasons gate, Sandgata, Tordenskjolds gate, Smedbakken
Strinda Kirke -> Tempe høyblokker Brøsetveien, E6 sør, Bratsbergsvegen, Holtermanns veg, Valøyvegen
Statens Hus -> Forbrenningsanlegget på Tiller Tinghusgata, Bispegata, Munkegata, Erling Skakkes gate, Prinsens gate, Elgeseter Bru, Elgesetergata, Holtermanns veg, E6 sør, John Aaes veg, Østre Rosten 88
Skistua -> Flakk fergeleiet Fjellseterveien, Breidablikkvegen, Byåsveien, Steinbergtunnelen, Ilsviktunnelen, Bynesveien, Flakk
Stiftsgården -> Bygrensa Malvik kommune Munkegata, Olav Tryggvasons gate, Kjøpmannsgata, Brattørbrua, Havnegata, Pirbrua, Strindheimtunnelen, Innherredsveien, E6 nord, Grilstadtunnelen, Malvikvegen
Trøndelag Teater -> Blindeforbundets senter Olav Tr.gate Erling Skakkes gate, Smedbakken, Tordenskjolds gate, Sandgata, Olav Tryggvasons gate 24
Telenor på Tyholt -> Åsvang Skole Otto Nielsens veg, Kong Øysteins veg, Jonsvannsveien, Vegamot, Åsvangvegen
Tyholttårnet -> Taxiplass Sluppen Otto Nielsens veg, Kong Øysteins veg, Dybdahls veg, Strindveien, S. P. Andersens veg, Sorgenfriveien
Tavern -> Ranheim kirke Sverresborg Allé, Breidablikkvegen, Osloveien, Sluppen Bru, Tempevegen, Sluppenveien, E6 nord, Grillstadtunnelen, Peder Myhres veg, Ranheimsvegen 196
Trondheim torg -> Høyblokkene Risvollan Kongens gate, Prinsens gate, Elgeseter Bru, Elgesetergata, Holtermanns veg, Strindvegen, Torbjørn Bratts veg, Utleirvegen, Blaklivegen, Ingeborg Aas veg
Utleira Skole-> Sjetne Skole Stubbanvegen, Venusvegen, Bratsbergsvegen, E6 sør, Kolstadveien, Ytre Ringveg, Øvre Sjetnhaugen, Paul Skolemesters veg, Lykkmarka
Vaktapoteket -> Byåsen Legesenter Beddingen, Innherredsveien, Dyre Halses gate, Skippergata, Pirbrua, Havnegata, Nordre Avlastning, Skansentunnelen, Ilsviktunnelen, Steinbegtunnelen, Byåsveien, Breidablikkvegen, Fjellseterveien 1
Created by: Wolfno