Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Lekcja 8

Non ce' problema 2

QuestionAnswer
powódź un’alluvione
meteorologiczny meteorologico
ogłosić, oznajmiać annunciare
ryzyko powodzi, zagrożenie powodziowe il rischio di alluvione
rzeka un fiume
wystąpić z brzegów straripare
Zauważ, że...; Zwracam twoją uwagę na fakt, że... Ti faccio notare che...
opad una precipitazione
una precipitazione Le precipitazioni non sono mancate.
w pierwszej dekadzie maja nella prima decade di maggio
nastąpić, zajść, mieć miejsce verificarsi
zła pogoda il maltempo
obsunięcie się ziemi, zawalenie się ziemi, osuwisko una frana
Miejmy nadzieję! / Życzmy sobie tego! Auguriamocelo!
odwołać coś, anulować coś disdire qcs.
erupcja un’eruzione
lawa la lava
gęsty denso
eksplozja, wybuch un’esplosione
uciec na czas scappare in tempo
(z)niszczyć samego siebie autodistruggersi
wyspa wulkaniczna un’isola vulcanica
tsunami lo tsunami
miejscowość una località
tornado un tornado
runąć na coś, nawiedzić coś abbattersi su qcs.
Nie ma ofiar w ludziach. Non ci sono vittime umane.
konstrukcja, budowla, budynek una costruzione
powodować poważne szkody w uprawach provocare gravi danni alle colture
ogłosić stan klęski żywiołowej proclamare lo stato di calamità naturale
nadmiernie eccessivamente
męczyć się stancarsi
nizina una pianura
zalać, zatopić (mówiąc o powodzi) allagare
wyrywać coś z korzeniami, wykorzeniać coś sradicare qcs.
wystarczyć bastare
(ze) dwa razy, parę razy un paio di volte
pożądany desiderabile
mieć czyste sumienie avere la coscienza a posto
nieprzewidywalny, nieprzewidziany imprevedibile
interesować kogoś interessare a qcn.
zawartość un contenuto
członkowie komisji egzaminacyjnej i membri della giuria d'esame
stracić motywację perdere la motivazione
być nieosiągalnym przez telefon risultare irraggiungibile al telefono
Created by: mangiamo