Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Lekcja 6

Non ce' problema 2

QuestionAnswer
Słyszałeś ostatnią nowinę na temat Alberto i Patrycji? L’hai sentita l’ultima su Alberto e Patrizia?
stypendysta un borsista
ukraść coś komuś rubare qcs. a qcn.
pod naszym domem, przed naszym domem, sprzed naszego domu sotto casa nostra
imieniny un onomastico
związać się z kimś, zacząć z kimś chodzić mettersi con qcn. mettersi con qcn.
wypadek drogowy un incidente stradale
szalony kierowca, kierowca szaleniec, kierowca wariat un conducente pazzo
być prześladowanym przez pech/nieszczęście essere perseguitato dalla sfortuna
przybierać dobry/zły obrót (o sprawach, rzeczach) prendere una buona/brutta piega
zranić kogoś ferire qcn.
poważnie ranny gravemente ferito
żenić się z miłości, pobrać się z miłości sposarsi per amore
być w tarapatach, mieć kłopoty essere nei guai
mandat una multa
dostać mandat za przekroczenie prędkości prendere una multa per eccesso di velocità
przekroczenie prędkości un eccesso di velocità
jechać sto kilometrów na godzinę andare a cento chilometri all’ora
ograniczenie do 70 kilometrów na godzinę il limite di settanta chilometri orari
opłacić ratę za coś pagare la rata per qcs.
uspokoić się calmarsi
pirat drogowy un pirata della strada
podróżować na pokładzie czegoś, podróżować czymś viaggiare a bordo di qcs.
światła uliczne, semafor un semaforo
przejechać na czerwonym (świetle) passare con il (semaforo) rosso
potrącić kogoś investire qcn.
przechodzić przepisowo przez jezdnię, przekraczać przepisowo jezdnię attraversare regolarmente la strada
przejście dla pieszych un passaggio pedonale
przechodzień, pieszy un passante
odnieść ranę, odnieść obrażenie riportare una ferita
kierowca un autista
przesłuchać kogoś interrogare qcn.
sędzia un giudice
nieroztropny, nierozsądny, nieostrożny, nierozważny imprudente
wyprzedzać kogoś na linii ciągłej sorpassare/superare qcn. sulla linea continua
kierowca fiata il guidatore della Fiat
ścinać zakręt tagliare una curva
najechać/wjechać na przeciwległy pas ruchu invadere la corsia opposta
participio passato od invadere invaso
popełnić wykroczenie commettere una violazione
przekroczyć ograniczenie prędkości oltrepassare/superare il limite di velocità
tysiąc, około tysiąca, z tysiąc + rzeczownik un migliaio di + nome
tysiące + rzeczownik migliaia di + nome
tak zwany cosiddetto
iron. niedzielny kierowca un guidatore della domenica
realizować coś realizzare qcs.
aresztować kogoś, zatrzymać kogoś arrestare qcn.
kierowca ciężarówki un camionista
obwodnica una tangenziale
dziekan wydziału prawa il preside della facoltà di giurisprudenza
karabinier un carabiniere
świadectwo, zeznanie, relacja, zwierzenie, opowiadanie una testimonianza
świadek naoczny un testimone oculare
siostra bliźniaczka una sorella gemella
bliźniak un gemello
poliklinika un policlinico
operować kogoś operare qcn.
Created by: mangiamo