Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Lekcja 5

Non ce' problema 2

QuestionAnswer
definicja una definizione
mieć powyżej uszu robienie czegoś averne fin sopra i capelli di fare qcs.
odpuścić sobie coś, zrezygnować z czegoś lasciare perdere qcs.
Wystarczy tych tortur! / Koniec z tymi torturami! Basta con le torture!
obiecać uroczyście promettere solennemente
patrzeć komuś w oczy guardare qcn. negli occhi
ponownie zabrać się za robienie czegoś, ponownie zacząć coś robić rimettersi a fare qcs.
powtarzać materiał ripetere il materiale
przyznać coś, przyznać coś, dopuszczać do siebie (np. myśl, fakt) ammettere qcs.
tu: dzielny bravo
Przyznaję ci to z satysfakcją. / To ci muszę oddać z satysfakcją. Te lo concedo con molta soddisfazione.
intensywnie intensamente
pospieszyć się sbrigarsi
oglądać się do tyłu guardarsi indietro
odwracać się voltarsi
odbywać stypendium naukowe, korzystać ze stypendium naukowego usufruire di una borsa di studio
Nie wydaje ci się? Non ti pare?
Może (to) ja się pomyliłam. Forse mi sarò sbagliata io.
tu: być może magari
uczyć się na pamięć imparare a memoria
kodeks karny il codice penale
dotąd, jak dotąd, dotychczas, jak dotychczas finora
studiować prawo studiare giurisprudenza
doskonalić umysł perfezionare la mente
w sposób systematyczny in modo sistematico
Zaklinam cię! Ti scongiuro!
dać znak życia, odezwać się farsi vivo
techniki (szybkiego) zapamiętywania le mnemotecniche
roczny annuale
można zrobić coś si può fare qcs.
absolutny assoluto
gracz un giocatore
pracownik un lavoratore
naukowiec uno studioso
skrupulatnie scrupolosamente
głęboko profondamente
subtelny, delikatny sottile
prowadzić (samochód, drużynę) guidare
głęboki profondo
uważnie, z uwagą attentamente
trenować allenarsi
powierzchowny superficiale
stadion uh stadio
wnieść coś (do góry, na górę) portare su qcs
znieść coś (na dół) portare giù qcs.
zrobić zdjęcie scattare una foto
oczywisty ovvio
widoczny evidente
chaotyczny caotico
smutny triste
wspaniały magnifico
Created by: mangiamo