Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Lekcja 4

Non ce' problema 2

QuestionAnswer
samolot un aereo
autokar un pullman
środek transportu un mezzo di trasporto
zarówno... jak i... sia… che…
wygodny comodo
Polecę tam samolotem. Ci andrò con l’aereo.
Samolot jest o wiele droższy niż pociąg. L’aereo è molto più caro del treno.
Podzielam w pełni wybór, którego dokonałaś. Condivido pienamente la scelta che hai fatto.
popłynąć w rejs po Morzu Śródziemnym andare in crociera nel Mediterraneo
na pokładzie luksusowego statku a bordo di una nave di lusso
równie..., jak..., tak (samo)..., jak... così... come...
przynajmniej, co najmniej almeno
wiedzieć już o..., znać ostatnie nowiny a propos czegoś/kogoś saperla l’ultima su qcs./qcn.
Słyszałeś ostatnią nowinę o ...? La sai l’ultima su ...?
Oni zagrali/skreślili te numery, które ty im podpowiedziałeś. Loro hanno giocato i numeri che tu gli avevi suggerito.
wygrać trochę grosza, wygrać niezłą sumkę vincere un bel po’
Jestem zadowolony (cieszę się) z ich powodu. Sono contento per loro.
Ale co to ma do rzeczy? Ma che c’entra?
podróż poślubna un viaggio di nozze
najszczęśliwszy pan młody na świecie lo sposo più felice al mondo
dawać komuś wieści o sobie dare sue notizie a qcn.
nowość una novità
Są ogromne zmiany. Ci sono grandissime novità.
samochód naszych marzeń la macchina dei nostri sogni
Normalnie nie byli(by)śmy w stanie go kupić. Normalmente non ce la facevamo a comprarla.
Mogliśmy sobie na to pozwolić. Abbiamo potuto permettercelo.
rodzić kogoś partorire qcn.
problematyczny, kłopotliwy w użyciu problematico da usare
przystosowany, odpowiedni do czegoś/zrobienia czegoś adatto per qcs./fare qcs.
kaloryczny calorico
znany conosciuto
cenne, drogocenne przedmioty degli oggetti preziosi
uprawiać wędkarstwo sportowe praticare la pesca sportiva
męczący faticoso
angażujący, czasochłonny impegnativo
pilny (np. uczeń) diligente
przezwyciężać coś, zdać coś (np. egzamin) superare qcs.
z drugiej strony, zresztą, skądinąd d’altra parte
kraje (wysoko) uprzemysłowione i paesi industrializzati
studia w zakresie wychowania fizycznego studia w zakresie wychowania fizycznego
ludny, zaludniony popolato
miasto Meksyk (stolica Meksyku) la città del Messico
Etna l’Etna (r.m.)
wulkan un vulcano
ubranie wieczorowe un abito da sera
warunki życia le condizioni di vita
antyczny, starożytny, starodawny, stary antico
stresujący stressante
kucharz/kucharka un cuoco/una cuoca
ustalić odpowiednią datę fissare una data conveniente
oboje entrambi
odgadnąć zwycięską kombinację indovinare la combinazione vincente
Created by: mangiamo