Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Lekcja 3/2

Non ce' problema 2

QuestionAnswer
spumante (włoskie wino musujące) uno spumante
kaloryfer un calorifero
w pośpiechu in fretta
wrócić, wejść ponownie rientrare
księgarnia una libreria
słownik dizionario
salon, pokój dzienny un salotto
pracować nad czymś lavorare su qcs.
szczegół un particolare
dyskutować o czymś discutere di qcs.
sklep z artykułami tytoniowymi una tabaccheria
ściszyć radio abbassare la radio
wcześniej niż przewidziane, przed czasem prima del previsto
kserokopia una fotocopia
punkt kserograficzny una fotocopisteria
demolować, niszczyć coś demolire qcs.
kolacja przy świecach una cena a lume di candela
pokłócić się z kimś litigare con qcn.
ciasteczko pasticcino
ciastkarnia una pasticceria
przedłużyć godziny otwarcia prolungare le ore di apertura
wyjątkowo eccezionalmente
pralnia una lavanderia
osciąć komuś prąd tagliare la corrente a qcn
poradzić komuś, aby coś zrobił consigliare a qcn. di fare qcs.
apteka una farmacia
właściciel un proprietario
dać znak życia, odezwać się farsi vivo
poświęcić się dla kogoś/czegoś sacrificarsi per qcn./qcs.
wieczór, wieczorek una serata
emocjonujący emozionante
smakosz un buongustaio
egzotyczny esotico
wyrafinowany, znakomity raffinato
poślubić kogoś sposare qcn.
organizować coś organizzare qcs.
w towarzystwie kogoś in compagnia di qcn.
droga dla was/wam osoba la persona a voi cara
uciekać scappare (odm. z essere)
Created by: mangiamo