Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

1.4 Umysł

Strelau Psychologia tom 1/2 rdz 1

TermDefinition
Platońska teoria a... Teoria anamnezy: poznanie przez przypominanie sobie.
Platońska teoria m... Teoria miłości: miłość polega na dążeniu do piękna; pożądanie pięknego ciała, piękno tkwiące w czynach i naukach, piękno samo w sobie czyli idea piękna
Platon i Freud W dążeniu do piękna i innych idei (sprawiedliwość) dusza jest podzielona jak woźnica z dwoma końmi: pożądliwość vs dążenie do świata idei - jak u Freuda później.
Dusza wg Arystotelesa Odrzucił koncepcję nieśmiertelnej duszy odrębnej od ciała. Dusza jest formą człowieka a ciało jego materią.
Arystoteles i Platon nt. duszy Dusza jest istotą człowieka, jego formą substancjalną.
Rodzaje dusz w Arystotelesa Dusza jest zasada życia: rośliny - wegetatywna, zwierzęta - weg i czująca, człowiek - weg, czu i rozumną. Dusza rozumna jest nieśmiertelna i istnieje niezależnie od ciała <sprzeczność>.
Leukipossa i Demokryta a... Atomizm: myślenie i spostrzeganie sprowadza się do przemieszczania atomów w próżni, dusza jest zespołem atomów, częścią ciała, i razem z ciałem ginie.
Dusza wg Kartezjusza "Myślę, więc jestem" oznacza że dusza lub umysł mogą istnieć samodzielnie. Dwa rodzaje substancji: cielesna i duchowa -> dualizm psychofizyczny.
Monizm m Monizm materialistyczny: istnieją jedynie substancje cielesne, a dusza jest częścią ciała -> atomizm Demokryta: doznania wynikiem zderzeń atomów z zewnątrz z atomami duszy i zderzeń atomów między sobą; Vogt: myśl wydzieliną mózgu.
Monizm s Monizm spirytualistyczny: istnieją jedynie substancje duchowe -> Berkley: ciała to wiązki idei postrzegane przez umysł, ciała istnieją w umysłach
Monizm i Monizm immanentny: odmawia istnienia jakichkolwiek substancji, przyznając je wyłącznie ideom grupowanym raz w ciała, raz w umysły (Hume)
Monizm n Monizm neutralny: Spinoza: istnieje tylko jedna sub: Bóg lub Przyroda. Rozciągłość i myślenie to przykład aspektów tej sub. To jest przykład panteizmu: Bóg jest identyczny ze światem (przyrodą). Herezja wg Żydów i Chrz gdzie Bóg transcendentny wzg świata
Filozofia umysłu Dział filozofii zajmujący się problemem psychofizycznym i pokrewnymi. Współcześnie dominuje fizykalizm, spadkobierca mm, wersją f jest behawioryzm
Behawioryzm Behawioryzm - umysł czarna skrzynka, nie mamy dostępu. Beh ignoruje stany psychiczne, które nie są ujawniane, np. dobrze maskowana trema. Beh ignoruje też motywy: Gucio ma skłonność do biegania
Behawioryzm a Behawioryzm analityczny: zdania na temat stanów i procesów umysłowych są zrozumiałe wyłącznie dzięki możliwości ich przekładu na zdania o skłonnościach do określonego zachowania się. Intel=skłon.zach.intel. Teo ignoruje ist stanów psych których nie widać
Umysł w beh a Umysł to nie duch tylko zespół skłonności organizmu do określonych zachowań
Teoria identyczności Stany umysłu są identyczne z fizycznymi stanami ośrodkowego uk. nerwowego
Redukcjonizm Rozwój nauki zmierza do redukcji wszystkich nauk do jednej nauki podstawowej - fundamentalnej fizyki (psychologia do neurofizjiologii)
Fizykalizm egzemplaryczny Każdego typu stan psychiczny może być zrealizowany za pomocą różnego typu zdarzeń w układzie nerwowym.
Fizykalizm typiczny związany z teoria identyczności
Funkcjonalizm Wersja fizyk egzemp: stany psy można identyfik jako stan określ typu przez ustalenie funk, jaką on pełni w łańcuchu przyczynowym łączącym bodźce zew z rea ciała. ALE sekwencje kodu komp należałoby uznać za proc. psych + ignor intencjonalność stanów psy
Różnica między funkcjonalizmem a behawioryzmem F zakłada pośredni dostęp do "czarnej skrzynki" dzięki ustaleniu na drodze teoretycznej praw przyczynowych psychologii, podobnie jak na pdst teorii chem można wyjaśnić przebieg reakcji chem choć atomów nie widzimy.
Monizm anomalny Davidson: każde zdarzenie mentalne jest zdarzeniem fiz, ale nie jest możliwe formułowanie praw psychofiz, czyli praw o zw przyczynowych między zdarzeniami, gdzie jedno fiz drugie ment.
Created by: magdalena.czu
Popular Psychology sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards