Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

An Spailpín Fánach

Gaeilge

QuestionAnswer
Cad é téama an dáin? Is iad: Tírghrá,Deoraíocht,Easpa aitheantais agus Coimhthíos na teamaí sa dán. Tá an Spailpín ar imeall sochaí anois. Níl aitheantas aige mar fhile anois. Bhí sé i mbarr a réime ach anois tá sé faoi chois.
Cad iad na mothúcháin sa dán? Is iad Féintrua, Dímheas, Éadóchas (níl dóchas go dtiocfadh feabhas ar an suíomh) agus Bród(tá sé náirithe go bhfuil sé íslithe le obair sclábhaithe)Mothúcháin an dáin.
Dean cur síos ar chúlra an dáin. Tá tráidisiun na hÉireann tabhachtach sa dán seo.Tá sé ag caoineadh go bhfuil srian ar an bhfílíocht agus an teanga. Nuair a tháinig deireadh le ré na filíochta, tháinig deireadh le dóchas na teangan agus aitheantas na bhfilí.
Cad iad na teicnicí fileatha atá sa dán? 1.Ómós : ag siúl an drúchta 2.Rím : ag seasamh ar mo shláinte,‘s ag báiliú galair ráithe 3.Uaim :súid siúl ar an spailpín fánach 4.Meafar : Bodairí na tíre 5.Athrá: an Spailpín Fánach
Tabhair cúntas gairid ar chúrsaí Polaitaíochta sa dán. Tá an file ag léiriú an míchothromaíocht atá baint leis an mbochtaineacht i gcomhair na Caitlicigh Éireannacha. Le linn na bPeindlíthe atá an dán scríofa nuair nach raibh cearta nó cead a cinn ag na hÉireannaigh.
Created by: marygalligan