Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

TMMI18

Föreläsning 11 (Korrosion)

QuestionAnswer
Korrosion Nedbrytning av material genom kemisk, oftast elektrokemisk, reaktion med omgivande medium.
Elektrokemisk korrosion Korrosionsangrepp till följd av uppkomsten av någon slags korrosionscell (elektrokemisk cell) med sammankopplad anod och katod i en elektrolyt. Förflyttning av elektroner från anoden och katoden möjliggör upplösning av anodmaterial i elektrolyten.
Elektrodpotential Anger ett materials benägenhet att avge sina elektroner och bli anod i en elektrolyt. Elektrodpotential kan bestämmas i en elektrokemisk referenscell. Dock kan ett och samma material visa olika elektrodpotential beroende på elektrolyten.
Allmän korrosion Korrosion där metallytorna växlar mellan att vara anod och katod, vilket resulterar i jämn frätning över hela ytan.
Kompositionscell (galvanisk cell) Uppstår då skillnaden i sammansättning mellan två sammankopplade metaller orsaker en elektrodpotentialskillnad i en lämplig elektrolyt. Den ädlare metallen blir katod medan den oädlare metallen blir anod.
Makrogalvaniska celler En korrosionscell där den ädlare metaller är katod och den oädlare är anod.
Mikrogalvaniska celler Uppträder mellan två olika faser hos samma material i en elektrolyt.
Koncentrationscell Uppträder då koncentrationsvariationer i elektrolyten orsakar skillnader i elektrodpotential hos olika delar av materialet.
Spaltkorrosion En typ av koncentrationscell som uppstår i en trång spalt med vattenlösning.
Luftcell En typ av koncentrationscell som bildas med en vattendroppe på en metallyta
"Sensitisation" Utskilning av kromkarbid på korngränser i rostfritt stål som ger upphov till korngränskorrosion
Passivering Att åstadkomma ett skyddande skikt (t.ex heltäckande och tätt oxidskikt) på anodens yta för att dämpa anodreaktionen och därmed reducera korrosionshastigheten.
Katodiskt skydd genom att förse ett material med elektroner, tvingas materialet bli katod och skyddas det därmed mot korrosion.
Offeranod En kompositionscell skapas med den skyddade metallen som katod och en oädlare metall som anod. Anoden förbrukas och byts ut regelbundet.
Inhibitorer Tillsatsämnen som inhiberar anod- eller katodreaktionen genom att åstadkomma någon slags passivering/polarisation på elektrodens ytor.
Transkristallint brott Sprickan utbreder sig igenom korn.
Interkristallint brott Spricktillväxten följer korngränser.
Segbrott (note: Tvungen att klämma ihop orden för att få plats med allt, dock försvann lite. Kolla föreläsnings häfte) Brottet karakteriseras avstor plastisk def. Sprickor kärnbildas vidinneslutningar,porer eller korngränser pga lokal plasticitet,vilket utvidgar sigsedan genom ytterligare plastisk def tillstora porer.Förening avporer resulterar ien genomgåendebrottspricka
Sprödbrott (note: Tvungen att klämma ihop orden för att få plats med allt, dock försvann lite. Kolla föreläsnings häfte) Ett spröttbrott utlöses aven kritiskt spänning och sker med mycket liten eller ingen plastiskt def. Brottsprickorna utgår från defekter eller dislokationsuppstockningar och utbreder sig momentant överhela tvärsnittet. Kan vara trans eller interkristallint
Utmattningsbrott Utmattningsbrott under lastväxlingar innebär: -Kärnbildningav utmattningssprickor på strukturdefekter,som repor på ytaneller inneslutningar ochkorngränser -Spricktillväxt som fortsätter tillen kritisk spricklängd -Restbrott (totalt brott) pgaöverbelast
Created by: Maskinteknik
Popular Engineering sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards