Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

TMMI18

Föreläsning 10 (Plaster, polymerer)

QuestionAnswer
Polymer Kemiskt, oftast organiskt, ämne som är uppbyggt av kedjeformiga molekyler.
Plast polymer+tillsatser.
Termoplast Består av linjära eller förgrenade molekylkedjor som är ordnande i kristallaggregat (sfäruliter) eller slumpvis inflätade i varandra. Den sammanhållande kraften mellan molekylerna är svaga sekundära bindningar, s.k Van Der Waals bindningar.
Termoplasters egenskaper och forming egenskaperna är beroende på molekylkedjerörligheten och termoplaster kan omformas genom varmformning eller smältformning.
(kemisk) tvärbindning Kovalent bindning som sammankopplar molekylkedjor i härdplaster och gummi.
Härdplast Polymer med tätt kovalenta tvärbindningar som sammankopplar molekylkedjorna. Härdplaster har bra styvhet, hållfasthet och hårdhet men låg slagseghet. De kan inte omformas genom smältning eller varmformning.
Elastomer (gummi) polymer med lättrörliga molekylkedjor och glest kovalenta tvärbindningar mellan molekylkedjorna. De visar stor elastisk deformation som sker vid låga krafter. De är icke smältbara.
Termoplastisk elastomer (TPE) En TPE är en termoplast som uppvisar gummibeteende (stor elastisk def.) dvs ett "gummi" som kan smältas om. Strukturen är en block sampolymer med en styv fas (Tg > rumstemp.) och en mjuk fas (Tg<rumstemp.).
TPE's faser Den mjuka fasen ger en stor töjbarhet. den styva fasen fungerar som tvärbindningar (fysikaliska tvärbindningar) och förhindrar plastisk deformation.
Polymerisation Den kemiska reaktion som sammankopplar många organiska molekyler till långa molekylkedjor. Utgångsmolekyler kallas för monomerer.
Kedjavis polymerisation Polymerisation genom att en s-k- omättad monomer i taget snabbt adderas till en växande kedjas ände.
Stegvis polymerisation Långa kedjor bildas genom en serie kondensationsreaktioner, varvid vatten eller en annan typ av vätska avspaltas.
Härdning Processen att tvärbinda molekylkedjor.
Vulkanisering av gummi Den process där trögflytande gummi omvandlas till ett fast gummi genom att kemiska tvärbindningar skapas mellan molekylkedjorna.
Polymerisationsgrad Medellängden på molekylkedjorna
Kristallisaitonsgrad Andelen av kristallfas i den delkristallin termoplaster.
Glasomvandling En amorf polymer kan inta olika tillstånd beroende på temp. Vid glasomvandling ändras polymernas tillstånd från gummiart till glasartat. Styvheten (E-modulen) och hållfastheten ökar drastiskt men duktiliteten minskar.
Glasomvandlingstemperatur (glastemperatur) Det temperaturintervall där en amorf polymer ändrar sitt tillstånd från gummiartat till glasartat eller omvänt. I praktiken definieras en bestämd temperatur i intervallet som glastemperatur.
Viskoelasticitet Elasticitet som är tidsberoende. Viskoelasticitet beror på att utsträckning av molekylkedjorna (konformationsändring) under mekaniska laster tar tid.
Spännningsrelaxation Spänningsreduktion som sker över en viss tid och under en konstant töjning.
Krypning Deformation som sker över en viss tid och under en konstant spänning.
Kemisk åldring Nedbrytning av kovalenta bindningar pga miljöinverkan (ex: UV-strålning) som leder till försämrade egenskaper och eventuellt sprickbildning.
Created by: Maskinteknik
Popular Engineering sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards