Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

TMMI18

Föreläsning 9 (Olika järn och legeringar)

QuestionAnswer
Gjutjärn (tillägg: Bra gjutbarhet, dock sprött) Med gjutjärn avses järn-kol-legeringar med mer än 2% kol, vanligen runt 2-4% och eventuellt 0.5-3% Si och eventuellt andra ämnen. Kännetecknande för gjutjärn är att en stor del av kolet är rent kol som är fint fördelad i grundmassan av ferrit eller perlit
Vitjärn Som gjutjärn, fast om kolet istället finns i cementit. Mycket hårt och sprött.
Gråjärn Kol finns här som större eller mindre grafitlameller i en grundmassa av ferrit (ferritiskt gråjärn) eller perlit (perlitiskt gråjärn). Gråjärn är mjukt, mer duktilt än vitt järn men sprödare än segjärn och aducerjärn.
Segjärn Ett grått järn med sfäriska grafiter som kan erhållas genom att behandla järnsmältan med Mg-tillsatsen. Segjärn har bättre hållfasthet och duktilitet än grått järn.
Aducerjärn (Melleable cast iron) Genom att värmebehandla vitt gjutjärn med ca 3% CE fås ett aducerjärn med oregelbundna korn av temperkol (knutar). Hållfastheten och duktiliteten hos aducerjärn är i stort sett jämställda med segjärn.
Aluminiumlegeringar Aluminium är lätt, korrosionsbeständigt, bra el- och värmeledare, omagnetiskt, lättbearbetat, ej sprött vid låga temperaturer coh relativt starkt. Al-legeringar är det mest använda metalliska materialet efter stål.
Icke härdbara legeringar Legeringar som inte kan härdas genom utskilnningshärdning. Alla legeringselement av praktisk betydelse är substitutionellt lösta i aluminiumet. De viktigaste ämnen är magnesium och mangan. I denna grupp kan hållfastheten höjas genom kallbearbetning.
Härdbara legeringar De härdbara legeringarna har högre hållfasthet. Ofta krävs dock speciella värmebehandlingar. Vanliga familjer är Al-Cu, Al-Mg,zn och Al-Mg-Si.
Titanlegeringar (tillägg: Används då krav på låg densitet och/eller korrosionsbeständighet är viktigt) Titanlegeringars främsta egenskaper är korrosionsbeständighet, hög specifik hållfasthet (hållfasthet/densitet) och bra varmhållfasthet. De är indelade i tre grupper efter mikrostrukturen som α-titan, ß-titan och α+ß-titan.
Magnesiumlegeringar (tillägg: Lämplig för detaljer i bärbara maskiner eller elektronik) Magnesium har mycket låg densitet. Mg i ren form är mjuk med låg hållfasthet och relativt låg duktilitet. Genom att legera med t.ex. Al, Zn eller Zr höjs hållfastheten väsentligt. Specifika hållfastheten är jämförbar med Al-legeringar.
Ni-bas legeringar Starka metalliska material som ofta används för deras korrosionsbeständighet och/eller resistens mot hög temp (mot oxidation och korrosion). En viktig tillämpning är delar i varma områden hos gasturbiner.
Kopparlegeringar Ren koppar är utmärkt el- och värmeledare med bra förmåga för kallformning. Det är mycket viktigt material i elektriska ledningar (extra hög renhet) och rör. Vanliga legeringar är mässing (Cu-Zn) och brons (Cu-Sn, Cu-Al, Cu-Mn,...).
Created by: Maskinteknik
Popular Engineering sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards