Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

TMMI18

Föreläsning 9 (Olika järn och legeringar)

QuestionAnswer
Gjutjärn (tillägg: Bra gjutbarhet, dock sprött) Med gjutjärn avses järn-kol-legeringar med mer än 2% kol, vanligen runt 2-4% och eventuellt 0.5-3% Si och eventuellt andra ämnen. Kännetecknande för gjutjärn är att en stor del av kolet är rent kol som är fint fördelad i grundmassan av ferrit eller perlit
Vitjärn Som gjutjärn, fast om kolet istället finns i cementit. Mycket hårt och sprött.
Gråjärn Kol finns här som större eller mindre grafitlameller i en grundmassa av ferrit (ferritiskt gråjärn) eller perlit (perlitiskt gråjärn). Gråjärn är mjukt, mer duktilt än vitt järn men sprödare än segjärn och aducerjärn.
Segjärn Ett grått järn med sfäriska grafiter som kan erhållas genom att behandla järnsmältan med Mg-tillsatsen. Segjärn har bättre hållfasthet och duktilitet än grått järn.
Aducerjärn (Melleable cast iron) Genom att värmebehandla vitt gjutjärn med ca 3% CE fås ett aducerjärn med oregelbundna korn av temperkol (knutar). Hållfastheten och duktiliteten hos aducerjärn är i stort sett jämställda med segjärn.
Aluminiumlegeringar Aluminium är lätt, korrosionsbeständigt, bra el- och värmeledare, omagnetiskt, lättbearbetat, ej sprött vid låga temperaturer coh relativt starkt. Al-legeringar är det mest använda metalliska materialet efter stål.
Icke härdbara legeringar Legeringar som inte kan härdas genom utskilnningshärdning. Alla legeringselement av praktisk betydelse är substitutionellt lösta i aluminiumet. De viktigaste ämnen är magnesium och mangan. I denna grupp kan hållfastheten höjas genom kallbearbetning.
Härdbara legeringar De härdbara legeringarna har högre hållfasthet. Ofta krävs dock speciella värmebehandlingar. Vanliga familjer är Al-Cu, Al-Mg,zn och Al-Mg-Si.
Titanlegeringar (tillägg: Används då krav på låg densitet och/eller korrosionsbeständighet är viktigt) Titanlegeringars främsta egenskaper är korrosionsbeständighet, hög specifik hållfasthet (hållfasthet/densitet) och bra varmhållfasthet. De är indelade i tre grupper efter mikrostrukturen som α-titan, ß-titan och α+ß-titan.
Magnesiumlegeringar (tillägg: Lämplig för detaljer i bärbara maskiner eller elektronik) Magnesium har mycket låg densitet. Mg i ren form är mjuk med låg hållfasthet och relativt låg duktilitet. Genom att legera med t.ex. Al, Zn eller Zr höjs hållfastheten väsentligt. Specifika hållfastheten är jämförbar med Al-legeringar.
Ni-bas legeringar Starka metalliska material som ofta används för deras korrosionsbeständighet och/eller resistens mot hög temp (mot oxidation och korrosion). En viktig tillämpning är delar i varma områden hos gasturbiner.
Kopparlegeringar Ren koppar är utmärkt el- och värmeledare med bra förmåga för kallformning. Det är mycket viktigt material i elektriska ledningar (extra hög renhet) och rör. Vanliga legeringar är mässing (Cu-Zn) och brons (Cu-Sn, Cu-Al, Cu-Mn,...).
Created by: Maskinteknik