Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

TMMI18

Föreläsning 8 (Mer härdning och lite om stål)

QuestionAnswer
Sfäroidisering (Mjukglödgning) Strukturen erhålles genom att mjukglödga lamellär perlit strax under eutektodiska temperaturen. Att anlöpa martensit till hög temp eller med lång tid ger och en liknande, dock ofta finare, mikrostruktur.
Seghärdning Martensithärdning + anlöpning vid en temperatur mellan 500-700 grader C.
Härdbarhet Förmåga hos ett stål att bilda martensit vid en viss kylningshastighet. Legeringsämnena i austeniten fördröjer bildandet av perliten och därför ökar härdbarheten.
Kritisk avkylningshastighet Den lägsta avkylningshastigheten som fortfarande ger 100% martensitstruktur vid kontinuerlig avkylning av austenit. Kritiska avkylningshastigheten påverkas av legeringselementen.
Etapphärdning En tvåstegs martensithärdningprocess där austeniten först snabbkyls till straxöver Ms och efter skillnaden itemp mellan yta och kärna hos arbetsstycket utjämnas fortsätter avkylningen till under Ms för att få martensitstruktur.Mindre risk för härdsprickor
Ausformning En termomekanisk process där plastisk bearbetning mellan perlit och bainitnosen, vilken följs av martensit- eller bainithärdning.
Rostfria stål Innehåller i regel minst 12% krom (Cr). Ett tätt kromoxidskikt i stålets yta förhindrar vidare oxidation, vilket ger korrosionsbeständighet.
Verktygsstål Stål med hög kolhalt som kombinerar hög hårdhet, nötningsbeständighet och slagseghet. Att legera verktygsstål ökar härdbarheten och varmhållfastheten.
Sekundärhårdnande Partikelhärdning hos vissa verktygsstål genom utskiljning av t.ex: Mo-, V-, W-karbider vid anlöpning.
Created by: Maskinteknik
Popular Engineering sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards