Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

TMMI18

Föreläsning 8 (Mer härdning och lite om stål)

QuestionAnswer
Sfäroidisering (Mjukglödgning) Strukturen erhålles genom att mjukglödga lamellär perlit strax under eutektodiska temperaturen. Att anlöpa martensit till hög temp eller med lång tid ger och en liknande, dock ofta finare, mikrostruktur.
Seghärdning Martensithärdning + anlöpning vid en temperatur mellan 500-700 grader C.
Härdbarhet Förmåga hos ett stål att bilda martensit vid en viss kylningshastighet. Legeringsämnena i austeniten fördröjer bildandet av perliten och därför ökar härdbarheten.
Kritisk avkylningshastighet Den lägsta avkylningshastigheten som fortfarande ger 100% martensitstruktur vid kontinuerlig avkylning av austenit. Kritiska avkylningshastigheten påverkas av legeringselementen.
Etapphärdning En tvåstegs martensithärdningprocess där austeniten först snabbkyls till straxöver Ms och efter skillnaden itemp mellan yta och kärna hos arbetsstycket utjämnas fortsätter avkylningen till under Ms för att få martensitstruktur.Mindre risk för härdsprickor
Ausformning En termomekanisk process där plastisk bearbetning mellan perlit och bainitnosen, vilken följs av martensit- eller bainithärdning.
Rostfria stål Innehåller i regel minst 12% krom (Cr). Ett tätt kromoxidskikt i stålets yta förhindrar vidare oxidation, vilket ger korrosionsbeständighet.
Verktygsstål Stål med hög kolhalt som kombinerar hög hårdhet, nötningsbeständighet och slagseghet. Att legera verktygsstål ökar härdbarheten och varmhållfastheten.
Sekundärhårdnande Partikelhärdning hos vissa verktygsstål genom utskiljning av t.ex: Mo-, V-, W-karbider vid anlöpning.
Created by: Maskinteknik