Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Lekcja 12/1

Non ce' problema

QuestionAnswer
jakiś czas temu qualche tempo fa
ten budynek, który znajduje się w centrum ten budynek, który znajduje się w centrum
Muszę się nad tym jeszcze zastanowić. Ci devo ancora riflettere.
być zadowolonym z/z tego że essere contento di
Jesteś zadowolony z domu, który kupiliście? Sei contento della casa che avete comprato?
miejsce, w którym zdecydowaliśmy się (dosł. wybraliśmy) zamieszkać il posto dove abbiamo scelto di abitare
malowniczy pittoresco
być usatysfakcjonowanym z essere soddisfatto di
Odkrywamy jego nowe zalety. Ne stiamo scoprendo nuovi vantaggi.
Szczęściarze z was! Beati voi!
przepraszać kogoś za chiedere scusa a qcn. per
zachorować na grypę (dosł. złapać grypę) prendere l’influenza
przeziębić się prendere il raffreddore
Bo ja wiem? Che ne so?
gardło la gola
z godziny na godzinę di ora in ora
stawać się coraz bardziej kapryśnym diventare sempre più capriccioso
nie móc wytrzymać non poterne più
Nie mogłam już (tego wszystkiego) wytrzymać! Io non ne potevo più!
Mówię ci to na poważnie! Te lo dico sul serio!
sprowadzić kogoś fare venire qcn.
lekarz rodzinny il medico di famiglia
przepisać lek prescrivere un farmaco
okazać się rivelarsi
skuteczny efficace
liczyć na jego pomoc contare sul suo aiuto
Created by: mangiamo